Regulators: AS “Gaso” 2018. gadā darbojās pietiekami neatkarīgi no AS “Latvijas Gāze” koncerna

Print
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome ir izvērtējusi, vai 2018. gadā AS “Gaso” kā dabasgāzes sadales sistēmas operators atbilst tām neatkarības prasībām, kas ir noteiktas Enerģētikas likumā, proti, vai komersants darbojas neatkarīgi no vertikāli integrēta dabasgāzes komersanta - AS “Latvijas Gāze” koncerna. Izvērtējot saņemto informāciju, Regulators secina, ka AS “Gaso” atbilst likumā noteiktajām neatkarības prasībām un darbojas pietiekami neatkarīgi no AS “Latvijas Gāze” koncerna.  

Regulators, vērtējot AS “Gaso” atbilstību neatkarības prasībām, analizēja valdes locekļu pienākumu un pilnvaru apliecinošos dokumentus, saņemto sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtību, uzņēmējdarbības un darbinieku ētikas kodeksus, korporatīvās sociālās atbildības ziņojumu un citus 2018.gada atbilstības programmas izpildi apliecinošus dokumentus. Tāpat Regulators izskatīja arī “KPMG Baltics” SIA 2019.gada 25.janvāra audita ziņojumu un atzinumu par AS Gaso” informācijas tehnoloģijām un sistēmām saistībā ar komerciālās informācijas aizsardzības nodrošināšanu.

Izvērtējot minēto informāciju, Regulators secina, ka AS Gaso” padomes un valdes locekļi darbojas neatkarīgi un tiem tiek nodrošinātas tiesības neatkarīgi no AS “Latvijas Gāze” koncerna pieņemt lēmumus attiecībā uz aktīviem, kas nepieciešami dabasgāzes sadales tīkla ekspluatācijai, uzturēšanai vai attīstībai. Vienlaikus Regulators secina, ka  AS „Gaso” valdes un padomes locekļi nedarbojas valdošā īpašnieka - AS “Latvijas Gāze” koncerna - struktūrās, tie darbojas neatkarīgi no valdošā īpašnieka, vienlaicīgi nodrošinot AS “Latvijas Gāze” koncerna ekonomisko tiesību aizsardzību attiecībā uz AS „Gaso” rīcībā esošo aktīvu atdevi.

Attiecībā uz AS „Gaso” noslēgtajiem ārpakalpojumu līgumiem un sadarbības līgumiem, kā arī AS “Gaso” un AS „Latvijas Gāze” kopīgajiem iepirkumiem AS „Gaso” Regulatoram apliecina, ka komersants savā darbībā primāri vadās no neatkarības prasību ievērošanas, atbilstoši savām interesēm, izslēdzot kopīgas komercdarbības vai kopīgas stratēģiskās plānošanas iespējas, aizsargājot komerciālo informāciju.

Vienlaikus Regulators secina, ka AS „Gaso” izstrādātajā Atbilstības programmā nediskriminējošas sadales sistēmas operatora rīcības nodrošināšanai noteiktie darbinieku pienākumi un veicamie pasākumi nepieļauj diskriminējošu rīcību un nodrošina neatkarības prasību ievērošanu. AS „Gaso” nodrošina pienācīgu Atbilstības programmas ievērošanas kontroli.

2018. gadā Regulatora uzmanības lokā nav nonākusi tāda informācija vai dokumenti, kas liecinātu par AS „Gaso” diskriminējošu rīcību attiecībā pret sistēmas dalībniekiem. Līdz ar to Regulatora padome apstiprina, ka 2018. gadā AS “Gaso” atbilst likumā noteiktajām neatkarības prasībām.

AS „Gaso” līdz katra gada 1.aprīlim ir pienākums iesniegt Regulatoram ziņojumu par sadales sistēmas operatora atbilstību neatkarības prasībām un atbilstības programmas izpildi iepriekšējā kalendārajā gadā.