Internets

Print

Līgumā jābūt norādītām šādām interneta pakalpojuma parametru vērtībām:

 • minimālais garantētais pieslēguma ātrums
  1Fiksētam internetam: vismaz 20% no maksimālā ātruma, mobilam internetam: vismaz 256kbiti/s
  , kā arī maksimālais (reklamētais)
  2Faktiskais maksimālais ātrums diennakts laikā, izņemot lielākās noslodzes stundas (norādīts kā ātruma diapazons)
  un parasti pieejamais pieslēguma ātruma diapazons
  3Vidējais pieslēguma ātrums diennakts laikā (norādīts kā ātruma diapazons)
  ;
 • bojājumu novēršanas laiks;
 • interneta pakalpojuma pieejamība.

Papildus līgumā jābūt iekļautai šādai informācijai par interneta pakalpojumu:

 • informācija par komersanta piemērotiem datplūsmas pārvaldības pasākumiem;
 • informācija par jebkādiem ierobežojumiem, piemēram, datu apjoma, ātruma ierobežojumi un citi nosacījumi.

Finger_2.pngVēršam uzmanību!

 1. Interneta pakalpojuma sniedzējam līgumā ir jānorāda minimālais garantētais pieslēguma ātrums (augšupielādes un lejupielādes), kā arī jānodrošina, ka šāds ātrums galalietotājam ir pieejams pastāvīgi. Fiksētam interneta pakalpojumam minimālajam garantētajam pieslēguma ātrumam jābūt ne zemākam kā 20% no maksimālā pieslēguma ātruma, savukārt mobilā interneta pakalpojumam - ne zemākam kā 256kbiti/s;
 2. Maksimālais (reklamētais) pieslēguma ātruma diapazons* raksturo faktisko, galalietotājam nodrošināto pieslēguma ātruma diapazonu, kas galalietotājam pieejams pastāvīgi diennakts laikā, izņemot vislielākās noslodzes stundas** vai specifiskus apstākļus, kas ierobežo elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu. 
 3. Parasti pieejamais pieslēguma ātruma diapazons raksturo vidējā pieslēguma ātruma diapazonu*, kurš galalietotājam pieejams pastāvīgi visā diennakts laikā, ieskaitot vislielākās noslodzes stundas**. 
*Pieslēguma ātruma diapazoni noteikti šādās robežās:
• <256 kbiti/s,
≥256 kbiti/s līdz <2 Mbiti/s,
≥2 Mbiti/s līdz <10 Mbiti/s,
≥10 Mbiti/s līdz <30 Mbiti/s,
≥30 Mbiti/s līdz <100 Mbiti/s,
≥100 Mbiti/s līdz <200 Mbiti/s,
≥200 Mbiti/s līdz <400 Mbiti/s,
≥400 Mbiti/s.

**Vislielākās noslodzes stundas ir stundas, kurās vērojama lielākā interneta lietotāju aktivitāte. Parasti tās ir vakara stundas.