SPRK pieņem izmaiņas obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodikā

Print
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir veikusi izmaiņas metodikā, pēc kuras AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” aprēķinās obligātā iepirkuma un jaudas komponentes.

Metodikas grozījumu projekts paredz izmaiņas obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķinā atbilstoši izmaiņām Elektroenerģijas tirgus likumā, kas pieņemtas šī gada 30. janvārī. Jaunie grozījumi nosaka, ka AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” koriģē izmaksas, kas rodas, iepērkot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, pateicoties tai ieņēmumu daļai, kuru iegūs no izcelsmes apliecinājumu tirdzniecības. Izcelsmes apliecinājums ir dokuments, kas pierāda to, kādi resursi izmantoti elektroenerģijas ražošanā.

Metodikas grozījumu projekts paredz arī izmaiņas lietotājiem nodotās enerģijas aprēķinā, no tā izslēdzot elektroenerģijas patēriņu, kas saražots un saņemts neto norēķinu sistēmas ietvarā. Šādi grozījumi nepieciešami, jo saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumiem uz šādu elektroenerģiju obligātā iepirkuma komponente netiek attiecināta.

Grozījumu projekts arī ietver izmaiņas valsts budžeta dotācijas attiecināšanā, nosakot, ka valsts budžeta dotācija tiek attiecināta proporcionāli uz izmaksām, kas rodas iepērkot elektroenerģiju, kas saražota koģenerācijā un uz izmaksām, kas rodas iepērkot elektroenerģiju, kas saražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus. Otrkārt, ievērojot Likuma grozījumos noteikto, tiek pārskatīta ražošanas energoresursu grupēšanas pieeja. Papildus veiktas arī redakcionālas izmaiņas un precizētas aprēķina formulas.

Minētās izmaiņas metodikā neatstāj ietekmi uz elektroenerģijas galalietotāju maksājumiem par obligātā iepirkuma komponentēm un jaudas komponentēm.

Grozījumu izstrādes procesā publiskās konsultācijas laikā tika saņemti seši priekšlikumi no AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” un AS “Sadales tīkls”. Trīs no tiem tika ņemti vērā un iestrādāti grozījumu projektā. Metodikas grozījumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Latvijas Vēstnesī.