Nākamgad spēkā jauni elektroenerģijas pārvades tarifi; mājsaimniecībām izmaiņas rēķinos nav gaidāmas

Print
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi AS “Augstsprieguma tīkls” jaunus elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus. Tie stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī. Tieša ietekme uz tarifu izmaiņām būs lietotājiem, kas pieslēgti pie pārvades tīkla, savukārt pārējiem lietotājiem izmaiņas nav gaidāmas.

“Jaunajos pārvades tarifos esam turpinājuši tuvināt izmaksu struktūru tarifu struktūrai, atbilstoši nosakot tarifu fiksētās un mainīgās komponentes. Šīs izmaiņas nodrošinās taisnīgāku izmaksu sadalījumu starp pakalpojuma lietotājiem un sniegs precīzākus cenu signālus, kas ilgtermiņā sekmēs efektīvāku pieslēgumu izmantošanu un optimālāku tīkla attīstību,” norāda SPRK padomes priekšsēdētājs Rolands Irklis.

Pārvades tarifa ietekme uz lietotājiem
Visām lietotāju grupām, kas pieslēgtas pie pārvades tīkla, tarifa mainīgā daļa jeb maksa par pārvadīto apjomu, vidēji samazināsies par 43%. Savukārt tarifa fiksētā daļa jeb maksa par uzstādīto jaudu, būs vidēji par 27% augstāka. Sākotnēji tarifa projektā fiksētās daļas pieaugumu komersants plānoja 32% apmērā.

Pārvades tarifa fiksētās daļas samazinājums ir panākts, pateicoties SPRK apstiprinātajām zemākām peļņas atdeves likmēm, kuru rezultātā AS “Augstsprieguma tīkls” kapitāla izmaksas ir samazinātas par 9,4 milj. euro jeb 21,5%, salīdzinot ar spēkā esošo tarifa aprēķinu.

““Sadales tīkls” kopējās sistēmas pakalpojuma izmaksas pārvades tarifu izmaiņu rezultātā būtiski nemainās. Līdz ar to ietekme uz mājsaimniecību elektroenerģijas rēķiniem nav gaidāma. Galalietotāji, kuri pieslēgti pie AS “Sadales tīkls” sistēmas turpinās par sistēmas pakalpojumu norēķināties tādā pašā apmērā,” norāda SPRK pārstāvis.

Kopējās AS “Augstsprieguma tīkls” tarifa projekta izmaksas
Salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu kopējās tarifa projekta izmaksas samazinājušās par 2,5 milj. euro. Tarifa projekta izskatīšanas gaitā samazināta virkne izmaksu, tostarp minētās kapitāla izmaksas, kā arī ekspluatācijas izmaksas, izmaksas par reprezentācijas izdevumiem, sniegtajām konsultācijām.

Pārvades tarifs elektroenerģijas ražotājiem no 2021.gada 1.janvāra
Š.g. 18. jūnijā stājās spēkā arī SPRK grozījumi Elektroenerģijas pārvades pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā. Grozījumi paredz, ka visiem lietotājiem, tostarp elektroenerģijas ražotājiem būs pienākums piedalīties pārvades tīkla uzturēšanā, tādējādi samazinot sistēmas pakalpojuma tarifus elektroenerģijas lietotājiem. Izvērtējot iesniegto tarifu projektu elektroenerģijas ražotājiem, SPRK vērtēja arī tā atbilstību Eiropas tiesību normām. Saskaņā ar tām un SPRK ieskatā – visiem tirgus dalībniekiem jānodrošina līdzvērtīgi konkurences apstākļi, tīkla tarifi jānosaka un jāpiemēro tā, lai nebūtu ne pozitīvas, ne negatīvas diskriminācijas starp ražošanu, kas pieslēgta pie sadales tīkla, un ražošanu, kas pieslēgta pārvades līmenī. Līdz ar to gan pārvades, gan sadales sistēmai pieslēgtiem ražotājiem no nākamā gada tiks piemēroti vienlīdzīgi nosacījumi.

Tarifa darbības periods
SPRK apstiprinātais AS “Augstsprieguma tīkls” elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifs paredzēts divu gadu regulācijas periodam (no 2020.gada 1.janvāra līdz 2022 .gada 31.decembrim). Šāds periods ļauj izlīdzināt nākotnes efektivitātes ieguvumus un ieņēmumus visā regulācijas periodā.

Pakalpojumu sniedzēju, lietotāju iesaiste tarifu projekta izvērtēšanā
Lai izzinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un lietotāju viedokli par AS “Augstsprieguma tīkls” elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu, 26. augustā SPRK rīkoja uzklausīšanas sanāksmi. Kopumā tika saņemti 3 priekšlikumi.