SIA ”SALDUS KOMUNĀLSERVISS” jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Print
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No 2021.gada 1.septembra ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 0,95 EUR/m3 (bez PVN), bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,44 EUR/m3 (bez PVN).

Izvērtēšanas gaitā SPRK komersantam pieprasīja sniegt papildu precizējumus par tarifu projektā iekļautajām izmaksām. Rezultātā kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs tika samazināts par 0,07 EUR/m3, salīdzinot ar komersanta sākotnēji plānoto tarifu projektu.

Kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs būs 2,39 EUR/m3 (bez PVN). To piemēros vairākās Saldus novada teritorijās – Saldus pilsētā, kā arī Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Nīgrandes, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Šķēdes, Vadakstes, Zaņas, Zirņu un Zvārdes pagastos.

Tarifu pieaugums saistīts ar to, ka komersants uzsācis ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Pampāļu, Zvārdes, Jaunlutriņu, Kursīšu, Nīgrandes, Šķēdes, Zaņas, Jaunauces, Vadakstes, Ezeres, Lutriņu un Rubas pagastos. Iepriekš šajās teritorijās ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedza pašvaldība. Līdz ar pamatlīdzekļu pārņemšanu un ūdenssaimniecības projektu realizāciju, ir pieaugušas tarifu projektā iekļauto pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas, kā arī palielinājies apkalpojamo inženiertīklu garums un citu ūdenssaimniecības objektu skaits.

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu SPRK izvērtēšanai saņēma 2020. gada 16. oktobrī. SPRK, izvērtējot projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi aprēķināti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē!