• Jaunumi >
  • Regulators samazina elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus
 
print Drukāt

Regulators samazina elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus

18.06.2015.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulators) padome apstiprināja jaunus, zemākus AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu diferencētos tarifus. Atkarībā no elektroietaišu pieslēguma vietas pārvades sistēmai elektroenerģijas pārvadīšanas tarifa samazinājums ir robežās no 0,8% līdz 8,1%, savukārt maksas par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu kritums ir no 0,1% līdz 3,9%. Jaunie tarifi stāsies spēkā šī gada 1. augustā.

Komersants ar tarifu projektu Regulatorā vērsās 2014. gada 23. decembrī, pamatojot nepieciešamību mainīt tarifus ar veiktajiem kapitālieguldījumiem pārvades sistēmas aktīvos, tostarp investīcijām projekta “Kurzemes loks” 2.kārtas realizēšanā, un pārvades sistēmas aktīvu ieguldīšanu to patiesajā vērtībā, kas palielināja pārvades sistēmas aktīvu nomas maksu par 8,4 milj. EUR. Otrs būtisks iemesls tarifu pārskatīšanai ir Latvijā pārvadītās elektroenerģijas apjoma samazinājums, salīdzinot ar spēkā esošajā tarifā plānoto. Tas saistīts ar AS “Sadales tīkls” sistēmai pieslēgto mazo elektrostaciju saražotās elektroenerģijas apjoma pieaugumu un mazāku AS “KVV Liepājas metalurgs” patērētās elektroenerģijas apjomu, kā rezultātā kopumā par 14% samazinās pārvades sistēmā pārvadītais elektroenerģijas apjoms.

Sākotnējais tarifu projekts, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo tarifu, paredzēja elektroenerģijas pārvadīšanas tarifu kāpumu robežās no 3% līdz 9% atkarībā no elektroietaišu pieslēguma vietas pārvades sistēmai, savukārt maksas par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu kāpums bija paredzēts no 1% līdz 5%.

Lai izzinātu visu ieinteresēto pušu viedokļus par elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu, Regulators organizēja uzklausīšanas sanāksmi. Uzklausot un izvērtējot tirgus dalībnieku priekšlikumu elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu izmaksu pieaugumu segt no sastrēguma vadības uzkrājumiem.

Rūpīgi izvērtējot komersanta iesniegto tarifu projekta izmaksu pamatojumu, Regulators uzdeva komersantam veikt tarifu projekta pārrēķinu, norādot, ka nepieciešams precizēt tarifu aprēķinā iekļautās zudumu un tehnoloģiskā procesa izmaksas, kā arī pārrēķināt tarifu projektā iekļauto nolietojumu un kapitāla atdevi atbilstoši komersanta pagājušā gada bilances rādītājiem. Ņemot vērā, ka sastrēgumu vadības ieņēmumu uzkrātais apjoms pārsniedz nākamajos piecos gados nepieciešamo finansējuma summu plānoto kapitālieguldījumu realizēšanai, komersants pārrēķinātajā tarifu projektā kā papildus ieņēmumus ir iekļāvis sastrēguma vadības ieņēmumus 4 milj. EUR apmērā. 

Gan izmaksu korekcijas, gan sastrēgumu vadības ieņēmumu izmantošanas rezultātā precizētajā tarifu projektā ar pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu ieņēmumiem sedzamās izmaksas ir samazinātas par 5% salīdzinot ar spēkā esošajā tarifu aprēķinā iekļautajām izmaksām.

Minētās Regulatora darbības, aktīvs dialogs ar komersantu un komersanta konstruktīvā pieeja rezultējās elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu samazinājumā, līdzsvarojot visu pušu – gan lietotāju, gan pārvades sistēmas operatora – intereses. Apstiprinātie elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi ir par 9%-11% mazāki un maksa par jaudas uzturēšanu vidēji par 4,7% zemāka, salīdzinot ar 2014. gada decembrī iesniegto tarifu projektu (sk. attēlus).

AST pārvades sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu samazinājums no šī gada 1. augusta tieši attieksies uz sadales sistēmas operatoru AS “Sadales tīkls” un atsevišķiem lietotājiem, kas tieši pieslēgti pārvades sistēmai, piemēram, SIA “Cemex” un SIA “Ventamonjaks serviss”. Sadales sistēmai pieslēgtu lietotāju maksājumus šīs izmaiņas neietekmēs līdz sadales sistēmas pakalpojumu tarifu pārskatīšanai.