• Jaunumi >
  • Būtiskākās izmaiņas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanā Latvijā
 
print Drukāt

Būtiskākās izmaiņas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanā Latvijā

04.01.2018.

Aizvadītajā gadā atkritumu apsaimniekošanas nozarē bijuši vairāki notikumi, kas ietekmējuši sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniedzējus Latvijā. Galvenās izmaiņas saistītas ar atkritumu apsaimniekošanas politikas normatīvo aktu izmaiņām - veikti grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā un veiktas attiecīgas izmaiņas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodikā, tādējādi radot izmaiņas regulējamo komersantu līdzšinējā darbībā.

2017. gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (Likums). Tā izstrādē aktīvi piedalījās arī Regulators. Likuma grozījumi, kas skar regulēto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu, paredz, ka turpmāk tarifā iekļaujamas arī izmaksas pētniecības un attīstības darbībai ar mērķi samazināt atkritumu poligonos apglabājamā atkritumu daudzumu. Vienlaikus atkritumu poligona apsaimniekotājs samazina tarifa aprēķinā iekļautās izmaksas par ieņēmumu daļu, kuru tas gūst kā starpību starp maksājumu par dabas resursu nodokli, ko samaksā atkritumu apsaimniekotājs par atkritumu poligonā nodoto sadzīves atkritumu daudzumu un valsts budžetā samaksāto dabas resursu nodokli (DRN) par sadzīves atkritumu apglabāšanu.

 Atbilstoši izmaiņām Likumā Regulators pērnajā gadā pieņēma Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku (Metodika) jaunā redakcijā, līdz ar to komersantiem līdz 2017.gada 31.decembrim bija pienākums iesniegt Regulatoram jaunus tarifa projektus. Atbilstoši Likuma grozījumiem, līdz 2018.gada 1.janvārim tarifi ir apstiprināti diviem komersantiem, bet izvērtēšanas process ir sākts deviņu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniedzēju tarifiem. 

2017.gadā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotājiem kopējās maksas par pakalpojuma lietošanu būtisku pieaugumu radīja DRN likmes kāpums līdz 25 EUR/t (no 12 EUR/t 2016.gadā). Pieaugums turpinās arī šogad, kad likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu ir 35 EUR/t līdz 2020.gadā tā sasniegs 50 EUR/t. Gada nogalē pieņemti kārtējie grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (stājas spēkā no 2018.gada 1.janvāra), kas nosaka, ka turpmāk DRN tiks iekļauts sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifā, tāpēc Regulators līdz 2018.gada 28.februārim veiks metodikas grozījumus.

Šobrīd pārsvarā visi komersanti, kas sniedz sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu, ir realizējuši investīciju projektus, lai nodrošinātu nešķirotu sadzīves atkritumu sagatavošanu apglabāšanai un no tiem atdalītu bioloģiski noārdāmos atkritumos, kā arī atkritumus, kas derīgi turpmākai pārstrādei un reģenerācijai. Tādējādi komersanti virzās uz mērķiem, ko nosaka Eiropas savienības direktīvas[1], izpildot vides aizsardzības prasības un uzlabojot sniegtā pakalpojuma kvalitāti, kas neizbēgami saistīts ar izmaksu palielinājumu un sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu pieaugumu.  

Regulators sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē regulē vienīgi sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu sadzīves atkritumu poligonos. Lai sniegtu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir jābūt reģistrētam sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojuma sniedzēju reģistrā un nepieciešams Regulatora apstiprināts sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs. Citas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu organizēšanu un uzraudzību saistītās darbības ir pašvaldību un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē.[1] Saskaņā ar  ES direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem prasībām līdz 2020.gadam jānodrošina, ka poligonos tiek apglabāti tikai 35 % no 1995.gadā apglabātā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma, kā arī otrreizējai izmantošanai un pārstrādei jāsagatavo vismaz 50% no sadzīves atkritumos esošajiem papīra, metāla, plastmasas un stikla atkritumiem.