• Jaunumi >
  • Regulators apkopo informāciju par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniedzēju darbības rezultātiem 2016.gadā
 
print Drukāt

Regulators apkopo informāciju par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniedzēju darbības rezultātiem 2016.gadā

06.11.2017.

Aizvadītajā gadā regulētie atkritumu poligonu apsaimniekotāji turpināja ieviest nešķiroto sadzīves atkritumu mehāniskās priekšapstrādes tehnoloģijas, kā rezultātā atkritumi pēc iespējas tiek atgriezti ekonomiskajā apritē. Šādu iekārtu ieviešana nodrošina mazāku apglabājamo atkritumu apjomu, par kuru jāmaksā Dabas resursu nodoklis (DRN) par apglabāšanu. Pašlaik tas ir ļoti būtiski, jo apstiprinātie normatīvie akti valstī paredz strauju ikgadēju DRN likmes par atkritumu apglabāšanu kāpumu.

Atkritumu priekšapstrādes, bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes un reģenerācijas tehnoloģiskās iekārtu ieviešana veicinājusi kopējo atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksu pieaugumu, vienlaikus dodot iespēju esošajā situācijā mazināt izmaksas, kas saistītas ar DRN maksājumiem.

2016. gadā par 2% ir pieaudzis kopējais atkritumu poligonos ievestais nešķiroto sadzīves atkritumu daudzums, gada beigās sasniedzot 256 tūkst. tonnas.  Neskatoties uz to, kopējā nozares tendence norāda uz apglabāto sadzīves atkritumu daudzuma pakāpenisku samazinājumu.

Apkopojot informāciju par kopējo valstī apsaimniekoto nešķirotu sadzīves atkritumu daudzumu, atkritumu poligons „Getliņi” joprojām  ir Latvijā lielākais sadzīves atkritumu poligons, kurš apsaimnieko vairāk nekā pusi no valsts kopējā nešķiroto sadzīves atkritumu apjoma. Tas saistīts ar atkritumu radītāju blīvumu un skaitu, kas dzīvo Rīgas un Pierīgas atkritumu apglabāšanas reģionu.

Kopumā 2016.gadā, salīdzinājumā ar 2015.gadu, regulējamās nozares komersantu kopējais apgrozījums no sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanas pieauga par 32%, sasniedzot 12,9 milj. EUR. Kopējā apgrozījuma kāpums ir skaidrojams ar to, ka 2016.gadā SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” un SIA „Getliņi EKO” sāka piemērot atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, kurā iekļautas izmaksas par nešķirotu sadzīves atkritumu sagatavošanu apglabāšanai un tālākai reģenerācijai, kā to nosaka Atkritumu apsaimniekošanas likums.

2016.gadā Latvijā darbojās vienpadsmit komersanti, kas nodrošināja sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu vienpadsmit sadzīves atkritumu poligonos. Salīdzinot ar 2015.gadu, kopējais regulējamo komersantu skaits pieaudzis par vienu komersantu, jo 2015.gada 4.decembrī Regulatorā kā sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs reģistrējās SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi”, pārņemot pakalpojumu sniegšanu no SIA “Zemgales EKO”

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir tikai viena daļa no kopējās maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kuru apmaksā atkritumu radītājs. Otra daļa, kuru nosaka pašvaldība, ir maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu (tai skaitā citām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu), uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru pašvaldība noslēgusi ar atkritumu apsaimniekotāju. Trešā daļa ir DRN normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, kas būtiski pieaug ar katru gadu.


Plašāk par aktuālo atkritumu apsaimniekošanas nozarē: Pārskatā par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniedzēju 2016.gada saimnieciskās darbības rezultātiem