• Jaunumi >
  • Regulators pieņem lēmumu strīdā starp biedrību “Dzirciema 71” un SIA “Rīgas ūdens” par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
 
print Drukāt

Regulators pieņem lēmumu strīdā starp biedrību “Dzirciema 71” un SIA “Rīgas ūdens” par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu

09.03.2018.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome ir izskatījusi strīdu starp SIA “Rīgas ūdens” un biedrību “Dzirciema 71” par līguma slēgšanu par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu. Regulatora padome nolemj noraidīt iesniedzēja prasību.

Ar iesniegumu 2017. gada 24.novembrī par strīda ierosināšanu vērsās biedrība “Dzirciema 71” par SIA “Rīgas ūdens” atteikumu noslēgt pakalpojuma līgumu par pilsētas ūdensvada un kanalizācijas lietošanu ar dzīvokļu īpašnieku kopību dzīvojamā mājā Dzirciema ielā 71, Rīgā.

Strīds ir starp Iesniedzēju un SIA “Rīgas ūdens” par to tiesībām un pienākumiem, kas daļēji izriet no likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, ūdenssaimniecības nozares speciālajiem normatīvajiem aktiem un daļēji no Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma. Līdz ar to Regulators strīda izskatīšanas ietvaros vērtēja vienīgi iesniedzēja prasījumus tiktāl, cik tie ir atbilstoši likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un ūdenssaimniecības nozares speciālajiem normatīvajiem aktiem.

Regulatora padome, izvērtējot strīdu, konstatēja ka Iesniedzējs nav iesniedzis Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteikto informāciju[1] un nepieciešamos dokumentus, lai Atbildētājs varētu sagatavot un noslēgt ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu, nodrošinot iespēju izvēlēties tiešos norēķinus[2] un veikt aprēķinu pēc Aprēķinu metodikas[3].

Regulators strīda izskatīšanas laikā sadarbojās ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) pārstāvjiem par PTAC kompetences jautājumiem, proti, par to vai dzīvojamās mājas īpašniekiem ir bijusi iespēja saņemt no pakalpojuma sniedzēja vispusīgu un pilnīgu informāciju par piedāvātā pakalpojuma cenu[4] izvēloties veikt tiešos maksājumus.

Saskaņā ar  likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 35.4 panta ceturto daļu,  ja strīdā iesaistītā puse nav apmierināta ar Regulatora lēmumu par strīda izskatīšanu, tā ar prasības pieteikumu par strīda priekšmetu ir tiesīga vērsties tiesā vai šķīrējtiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā 30 dienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par strīda izskatīšanu, un tiesa vai šķīrējtiesa šādu strīdu izskata pēc būtības.[1] Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma Pārejas noteikumu 17.punkts
[2] Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.3panta pirmajā daļa
[3] Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumi Nr.524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”
[4] Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.4 panta pirmajā daļa