print Drukāt

Tarifi

Tarifu projektu aprēķināšana

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs aprēķina saskaņā ar Regulatora padomes 2016.gada 14.janvāra  lēmumu Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. Tarifu projektu komersants sagatavo pēc savas iniciatīvas vai pēc Regulatora pieprasījuma. Aprēķināto tarifu projektu komersants iesniedz Regulatorā kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu, ievērojot Regulatora „Noteikumus par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu” (Regulatora padomes 2010.gada 14.jūlija lēmums Nr.1/12).

Tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju veiktie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, piemēram, tarifu aprēķinam izmantoto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma rādītāji, spēkā esošā tarifa aprēķinā iekļautās izmaksas, rentabilitāte u.c., Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz jaunu tarifu projektu kopā ar tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu.

Palīgs tarifu projekta sagatavošanā

Lai palīdzētu sagatavot ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, Regulators ir izstrādājis informatīvu materiālu - prezentāciju „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta izstrāde", kurā sniegts skaidrojums par izmaksām, kas iekļaujamas tarifu projekta aprēķinā, norādes par pamatojošajiem dokumentiem, kurus nepieciešams iesniegt kopā ar tarifu projektu, kā arī cita noderīga informācija. 

Uzmanību! 

Uzsākot ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta sagatavošanu, aicinām sazināties ar Regulatora Ūdenssaimniecības un atkritumu apglabāšanas pakalpojumu departamenta Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodaļu, lai saņemtu atbildes uz interesējošajiem vai neskaidrajiem jautājumiem, kā arī saņemtu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta elektroniskās aprēķina tabulas, kas atvieglos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta sagatavošanu.

Tarifu projektu izvērtēšana

Regulators izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto tarifu projektu un tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja Regulators konstatē, ka tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai tarifus veidojošās izmaksas ir nepamatotas, Regulators 10 darba dienu laikā var uzdot sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam veikt tarifu projekta pārrēķinu vai noraidīt tarifu projektu. Regulators ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtajā tarifu projektā un tarifus veidojošo izmaksu pamatojuma dokumentos nav pietiekamu ziņu objektīvai tarifu projekta izvērtēšanai. Regulatora pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz Regulatora noteiktā termiņā, kas nevar būt īsāks par 10 dienām. Tarifu projekta pārrēķina laiku un Regulatora pieprasītās papildu informācijas vai dokumentu sagatavošanas laiku neieskaita tarifu projekta izvērtēšanas termiņā.

Regulators izvērtēto tarifu projektu apstiprina vai noraida 30 dienu laikā pēc tā izskatīšanas. Lēmumu, ar kuru noteikts tarifs, Regulators 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās mājaslapā internetā.

Apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Uzklausīšanas sanāksme

Tarifu projekta izvērtēšanas laikā Regulators organizē uzklausīšanas sanāksmi. Uzklausīšanas sanāksmes mērķis ir informēt sabiedrisko pakalpojumu lietotājus par tarifu projektu un tajā ietvertajām izmaksām, nepieciešamību mainīt tarifus, sniegt atbildes uz sabiedrisko pakalpojumu lietotāju jautājumiem un uzklausīt lietotāju ieteikumus un priekšlikumus par tarifu projektu.

Regulators aicina uzklausīšanas sanāksmēs piedalīties tarifu projekta izstrādātāju un iepazīstināt visus interesentus ar tarifu projektu, skaidrojot un pamatojot tarifu projekta nepieciešamību. Sekmīgas uzklausīšanas sanāksmes norisei, Regulators ir apkopojis sabiedrisko pakalpojumu lietotāju biežāk uzdotos jautājumus un izstrādājis ieteikumus komersantiem tarifu projekta skaidrošanai uzklausīšanas sanāksmē

Svarīgi atcerēties!

  • Iesniedzot ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Regulatoram nosūta paziņojumu par tarifu projektu (Regulatora padomes 2017.gada 16.novembra lēmums Nr.1/29 „Noteikumi par iepazīšanos ar tarifu projektu”) Paziņojums par tarifu projektu.
  • Informāciju par aprēķināto tarifu projektu 10 dienu laikā pēc projekta iesniegšanas Regulatoram sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un savā mājaslapā internetā, ja tāda ir, kā arī nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās mājaslapā internetā. 

Tarifi

                              

Tarifu kartes vislabāk darbojas ar Internet ExporterMozilla FirefoxGoogle Chrome vai Safari jaunākaj ām internet pārlūkprogrammu versijām. Ja tarifu kartē nav redzama informācija lūdzu atjaunojiet savu internet pārlūkprogrammu uz jaunāko versiju. Gadījumā, ja lietojiet Internet Exporter 8.x versiju, lai redzētu tarifu kartes informāciju, lūdzu atjaunojiet sava pārlūka versiju ar šo spraudni.