print Drukāt

Dzelzceļš

Līdz ar grozījumiem Dzelzceļa likumā, sākot ar 2016. gada 10.martu Regulatora funkcijas dzelzceļa transporta nozarē pārņem Valsts Dzelzceļa administrācija, AS “LatRailNet”, valsts SIA “Autotransporta direkcija” un Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija. 

Līdz šim Regulatora kā regulatīvās iestādes pienākumos ietilpa  sūdzību par noteikto dzelzceļa infrastruktūras maksu izskatīšana un pasažieru pārvadājumu tirgus uzraudzība. Regulators bija atbildīgs arī par metodikas maksas aprēķināšanai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu piemērošanas kārtības un maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu norēķinu kārtības noteikšanu, dzelzceļa pasažieru pārvadātāju licencēšanu un  dzelzceļa pasažieru tiesību ievērošanas uzraudzību.

Par dzelzceļa pasažieru pārvadātāju licencēšanu, sūdzību izskatīšanu par noteikto dzelzceļa infrastruktūras maksu, kā arī dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus uzraudzību ir atbildīga Valsts dzelzceļa administrācija. AS “LatRailNet” veic maksas aprēķināšanas un iekasēšanas shēmu izstrādi, ar kurām tiks aizstāti Regulatora izdotie dzelzceļa transporta nozares ārējie normatīvie akti. Savukārt, Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra Regulā (EK) Nr.1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem izpildi noteikto pasažieru tiesību ievērošanu ir atbildīga gan valsts SIA “Autotransporta direkcija”, gan Valsts dzelzceļa administrācija, gan Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija.

Grozījumi Dzelzceļa likumā tapuši, nacionālajā tiesību sistēmā pārņemot Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 21.novembra direktīvas 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, prasības.