Reģistrēšana/licencēšana

Print

Siltumenerģijas apgādes pakalpojums var būt gan regulējams, gan neregulējams:

 • siltumenerģijas ražošana ir regulējama, ja visu komersanta iekārtu uzstādītā siltuma jauda ir lielāka par 1 MW un komersanta kopējais centralizētajā siltumapgādes sistēmā nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5000 MWh/gadā;
 • siltumenerģijas pārvade un sadale ir regulējama, ja siltumenerģija tiek nodota mājsaimniecības lietotājiem un ja kopējais pārvadītās un sadalītās siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5000 megavatstundu gadā, izņemot gadījumus, ja autonomā ražotāja vai neatkarīgā ražotāja saražoto siltumenerģiju piegādā līdz regulējamā siltumapgādes sistēmas operatora siltumtīkliem;
 • siltumenerģijas tirdzniecība ir regulējama, ja tirgoto siltumenerģiju piegādā pa regulējamā siltumapgādes sistēmas operatora siltumtīkliem.

Regulēšanas kritēriji ir noteikti normatīvajos aktos - Ministru kabineta izdotajos noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem”.

Ja siltumenerģijas apgādes pakalpojums neatbilst kritērijiem, tad tas nav regulējams, un tādā gadījumā par pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem pakalpojuma sniedzējs un lietotājs savstarpēji vienojas bez Regulatora starpniecības.

Pakalpojuma sniedzējam ir jāreģistrējas Siltumenerģijas ražotāju reģistrā, ja pakalpojuma sniedzējs nodarbojas ar regulējama siltumenerģijas ražošanas pakalpojuma sniegšanu, kas atbilst iepriekš minētajiem regulēšanas kritērijiem.

Pakalpojuma sniedzējam ir jāsaņem siltumenerģijas pārvades un sadales licence (Siltumapgādes pakalpojuma sniedzēju pārvades un sadales licenču saraksts), ja pakalpojuma sniedzējs nodarbojas ar regulējamu siltumenerģijas pārvades un sadales pakalpojumu sniegšanu, kas atbilst iepriekš minētajiem regulēšanas kritērijiem (Ministru kabineta noteikumi Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi").

Pakalpojuma sniedzējam ir jāreģistrējas Siltumenerģijas tirgotāju reģistrā, ja pakalpojuma sniedzējs nodarbojas ar regulējamu siltumenerģijas tirdzniecības pakalpojumu sniegšanu, kas atbilst iepriekš minētajiem regulēšanas kritērijiem.

Reģistrēšanās siltumenerģijas ražotāju vai tirgotāju reģistrā notiek atbilstoši Regulatora izdotajam lēmumam Nr.1/3 "Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi enerģētikas nozarē". 

Info_icon_1.pngLūdzam pievērst uzmanību tam, ka atbilstoši Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumu enerģētikas nozarē 3.punktam, komersants paziņojumam par reģistrāciju elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražotāju reģistrā pievieno dokumentu, kas apliecina elektrostacijas vai siltumenerģijas ražošanas objekta nodošanu ekspluatācijā.

Lai reģistrētos siltumenerģijas ražotāju reģistrā, pakalpojuma sniedzējam ir jāaizpilda un jāiesniedz regulatoram paziņojums par siltumenerģijas ražotāja reģistrāciju (iesnieguma forma: Paziņojums par siltumenerģijas ražotāja reģistrāciju (3.pielikums))

Lai reģistrētos siltumenerģijas tirgotāju reģistrā, pakalpojuma sniedzējam ir jāaizpilda un jāiesniedz regulatoram paziņojums par siltumenerģijas tirgotāja reģistrāciju (iesnieguma forma: Paziņojums par siltumenerģijas tirgotāja reģistrāciju (4.pielikums)).

Info_icon_1.pngPakalpojuma sniedzējam, kurš ražo siltumenerģiju koģenerācijas procesā ir jāreģistrējas:

Lai saņemtu, grozītu vai anulētu licenci siltumenerģijas pārvadei un sadalei pakalpojumu sniedzējam ir jāiesniedz regulatoram attiecīgs iesniegums licences saņemšanai, grozīšanai vai anulēšanai atbilstoši Ministru kabineta izdotajiem noteikumiem Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi, kas ir papildināts ar attiecīgajā iesnieguma formā minētajiem pielikumiem (5.un 6.pielikums)

Iesniegumu formas:

Form_1.pngiesniegums licences saņemšanai (2.pielikums);

Form_1.pngiesniegums licences nosacījumu grozīšanai (3.pielikums);

Form_1.pngiesniegums licences anulēšanai (4.pielikums);

Form_1.pnginformācija par komersanta darbību (5.pielikums);

Form_1.pngplānotais tehniskais nodrošinājums (6.pielikums).

Iesniegumu paraksta persona (viena vai vairākas personas vai arī pilnvarotā persona), kurai saskaņā ar Uzņēmuma reģistra datiem ir paraksta tiesības. Pilnvarotās personas paraksta gadījumā dokumentiem jāpievieno arī attiecīga pilnvara par paraksta tiesībām.

Info_icon_1.pngLicences termiņš saskaņā ar Enerģētikas likumu ir 20 gadi. Aizpildot iesnieguma sadaļu par licences darbības termiņu, lūdzam ņemt to vērā.

Pievienojot Iesniegumā norādīto dokumentu kopijas, tās apliecināmas atbilstoši Ministru kabineta izdoto noteikumu Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

Ja pakalpojuma sniedzējs izbeidz regulējamā pakalpojuma sniegšanu, tam ir jāaizpilda un jāiesniedz paziņojums par darbības izbeigšanu. 

Form_1.pngPaziņojums par darbības izbeigšanu (Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumu enerģētikas nozarē 6.pielikums)

Info_icon_1.pngRegulators 30 dienu laikā no attiecīgā iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par licences izsniegšanu, licences nosacījumu grozīšanu, licences anulēšanu (atcelšanu) vai lēmumu par atteikumu izsniegt licenci.

Licencēto siltumapgādes pārvades un sadales komersantu saraksts un licences:

 1. SIA "Adven Latvia" (bijusī SIA "Cēsu siltumtīkli") Licence Nr.E23007/1
 2. SIA "Adven Sigulda"(bijusī SIA "Wesemann-Sigulda") Licence Nr.E23085
 3. Aizkraukles novada pašvaldības SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" Licence Nr.E23036; Licence Nr.E23051
 4. SIA "AIZPUTES NAMI " Licence Nr.E23092
 5. SIA "Alūksnes enerģija" Licence Nr.E23059/2
 6. SIA "AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" Licence Nr.E23045/1
 7. SIA "ĀDAŽU NAMSAIMIEKS" Licence Nr.E23009
 8. SIA "BABĪTES SILTUMS" Licence Nr.E23081
 9. SIA "Baložu komunālā saimniecība" Licence Nr.E52001; Licence Nr.E53001
 10. AS "BALVU ENERĢIJA" Licence Nr.E23072
 11. SIA "Bauskas novada komunālserviss" Licence Nr.E23095
 12. SIA "Gren Gulbene" Licence Nr.E23034/2
 13. SIA "Brocēnu Enerģija"  Licence Nr.E23087
 14. PAS "Daugavpils siltumtīkli" Licence Nr.E23057
 15. SIA "Dobeles enerģija" Licence Nr.E23070/1 
 16. SIA "Gren Jelgava" (bijusī SIA "Fortum Jelgava") Licence Nr.E23042/2
 17. SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" Licence Nr.E23065/4
 18. Ikšķiles novada pašvaldības SIA "Ikšķiles māja" Licence Nr.E23013
 19. SIA "Ilūkstes siltums" Licence Nr.E23077/5
 20. SIA “Industry Service Partner” Licence Nr.E23098
 21. SIA "Jelgavas novada KU" Licence Nr.E23067/3
 22. SIA "Jēkabpils siltums" Licence Nr.E23053/1
 23. SIA "Jūrmalas siltums" Licence Nr.E23060
 24. SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" Licence Nr.E23069
 25. SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" Licence Nr.E23075
 26. SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" Licence Nr.E23076/1
 27. SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi" Licence Nr.E23006/1
 28. SIA "Krāslavas nami" Licence Nr.E23064
 29. SIA "KULDĪGAS SILTUMTĪKLI" Licence Nr.E23056/1
 30. SIA "ĶEGUMA STARS" Licence Nr.E23093
 31. SIA "Ķekavas nami" Licence Nr.E23080
 32. SIA "LIELVĀRDES REMTE" Licence Nr.E23094
 33. SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" Licence Nr.60 
 34. SIA "LIMBAŽU SILTUMS" Licence Nr.E23055/1
 35. SIA "LĪVĀNU SILTUMS" Licence Nr.E23061
 36. SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" Licence Nr.S2006-07 
 37. SIA "Madonas Siltums" Licence Nr.E23068/2 
 38. SIA "Rēzeknes novada komunālserviss" Licence Nr.E23083/1
 39. AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" Licence Nr.E23010
 40. Ogres novada pašvaldības SIA „MS siltums” Licence Nr.E23030/3
 41. SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" Licence Nr.E23011/2
 42. SIA "Ogres Namsaimnieks”  Licence Nr.E23074
 43. AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" Licence Nr.E23063/1
 44. SIA “ORNAMENTS” Licence Nr.E23097
 45. SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" Licence Nr.E23015/1
 46. SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" Licence Nr.35.30-052
 47. AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" Licence Nr.E23052
 48. AS "Rīgas siltums" Licence Nr.E23054/2
 49. PSIA "RŪJIENAS SILTUMS" Licence Nr.E23090
 50. SIA "Salaspils Siltums" Licence Nr.E23058/1
 51. SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" Licence Nr.E23066/3
 52. SIA "Saulkrastu komunālserviss" Licence Nr.E23026 
 53. SIA "Siltums KIM" Licence Nr.E23099
 54. SIA "Talsu BIO-ENERĢIJA" Licence Nr.E23071
 55. SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" Licence Nr.E23027/1
 56. SIA "Tukuma siltums" Licence Nr.E230096
 57. SIA "Valmieras ūdens" Licence Nr.E23028/1
 58. SIA "Vangažu Namsaimnieks" Licence Nr.E23023/1
 59. PSIA "Ventspils siltums" Licence Nr.E23003
 60. SIA "VILKME" Licence Nr.E23032/2
 61. SIA "VIĻĀNU SILTUMS" Licence Nr.S2009-08
 62. SIA "VNK Serviss" Licence Nr.E23079/1
 63. SIA "WESEMANN-SILTUMS" Licence Nr.E23086, pielikums
 64. SIA "XO Energy" Licence Nr.E23088
 65. SIA CS Smiltene Licence Nr.E23089
Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēma (IIAS)