Tarifi

Print

Aicinām iepazīties ar sagatavoto vizuālo materiālu par tirgotāju piedāvājumā ietvertajām cenu komponentēm

Piedāvājam izmantot arī Regulatora sagatavoto Excel veidni elektroenerģijas cenas aplēsei iesniedzamā tarifu projekta vajadzībām

Korektai informācijas attēlošanai lūdzam izmantot jaunākās pārlūku versijas pārlūkiem Chrome, Safari, Firefox vai Edge

Vēsturisko informāciju par Regulatora apstiprinātajiem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem 2011 - 2020 skatīt šeit

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs aprēķina saskaņā ar Regulatora padomes lēmumu Nr.1/5 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika" pēc savas iniciatīvas vai Regulatora pieprasījuma iesniedz tarifu projektu kopā ar tarifu veidojošo izmaksu pamatojošiem dokumentiem, kas noteikti Regulatora padomes lēmumā Nr.1/12 "Noteikumi par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu". 

Par tarifa projekta aprēķinu pamatojošiem dokumentiem tiek atzīti:

  • tarifu projekta izmaksas pamatojošie dokumenti (vai to kopijas) var būt pakalpojuma sniedzēja uzskaites sistēmā izmantoti grāmatvedības attaisnojuma dokumenti, līgumi, rēķini, tāmes, valdes lēmumi un citi dokumenti, kas tieši norāda uz konkrētās izmaksu pozīcijas lielumu;
  • ja izmaksu pozīcija noteikta kā prognoze par periodu, par kuru pamatojošu dokumentu nav iespējams sagatavot, izmaksu pamatojumam pakalpojumu sniedzējs var izmantot līdzīgu darījumu pamatojošos dokumentus par iepriekšējo periodu, skaidrojot iespējamās apjomu un cenu izmaiņas, kā arī ar aptaujām, piedāvājumiem un iepirkumu procedūrām saistītus dokumentus;
  • rādītājus par pakalpojumiem, kurus pakalpojumu sniedzējs vēl nesniedz vai kuru sniegšanu plāno būtiski paplašināt, pakalpojumu sniedzējs pamato ar biznesa plānā vai plānotās darbības aprakstā ietvertiem novērtējumiem, aprēķiniem un prognozēm;
  • ja pakalpojumu sniedzējs sniedz vairākus pakalpojumus, tarifu projekta izvērtēšanai nepieciešams izmaksu attiecināšanas modeļa apraksts vai grāmatvedības politikas apraksts ar detalizētu skaidrojumu par izmaksu nodalīšanu.

Tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju veiktie maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedriskā pakalpojuma izmaksas un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma rentabilitāti. Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori,  piemēram, tarifu aprēķinam izmantoto pakalpojumu apjoma rādītāji, spēkā esošā tarifa aprēķinā iekļautās izmaksas, rentabilitāte, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz tarifu projektu kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

Regulators izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto tarifu projektu un veidojošo izmaksu pamatojumu 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja Regulators konstatē, ka tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai tarifu aprēķina projektā minētās tarifus veidojošās izmaksas ir nepamatotas, Regulators var uzdot sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam 10 darbdienu laikā veikt tarifu projekta pārrēķinu vai noraidīt tarifu projektu.

Regulators ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtajā tarifu projektā un tarifus veidojošo izmaksu pamatojuma dokumentos nav pietiekamu ziņu objektīvai tarifu projekta apstiprināšanai vai noraidīšanai. Regulatora pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz Regulatora noteiktā termiņā, kas nevar būt īsāks par 10 dienām.

Tarifu projekta pārrēķina termiņu un Regulatora pieprasītās papildu informācijas vai dokumentu iesniegšanas termiņu neieskaita tarifu projekta izvērtēšanas termiņā. Regulators izvērtēto tarifu projektu apstiprina vai noraida 30 dienu laikā pēc tā izskatīšanas. 

Regulatora lēmumu, ar kuru noteikti tarifi, 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Ja noteiktie tarifi skar lietotājus, kuri atrodas konkrētā administratīvajā teritorijā, Regulators lēmumu, ar kuru noteikti tarifi, nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē.

Apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas.

Informācija par Regulatorā iesniegtajiem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektiem, kuri patlaban tiek izvērtēti pieejama šeit.

Tarifu projekta izvērtēšanas laikā Regulators organizē uzklausīšanas sanāksmi. Uzklausīšanas sanāksmes mērķis ir uzklausīt lietotāju ieteikumus un priekšlikumus par tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē tarifu projekta izstrādātājs informē sabiedrisko pakalpojumu lietotājus par tarifu projektu un tajā ietvertajām izmaksām, par nepieciešamību mainīt tarifus, sniedz atbildes uz sabiedrisko pakalpojumu lietotāju jautājumiem.

Tarifu projekta aprēķins jāiesniedz formā, kas norādīta Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodikas 1.pielikumā

Katram no izmaksu/ieņēmumu posteņiem ieteicams veidot atsevišķu Excel darba lapu, kurā apkopotie dati detalizēti attēloti vēl papildu Excel darba lapās kā atsevišķs aprēķins vai hipersaite uz kontu apgrozījuma pārskatu. Papildus aizpildāmas noteiktas standarta sagataves (transports, iekārtas un ierīces, elektrība, atkritumu krātuve u.c.) ar tehniskajiem parametriem. Piemērs pieejams šeit.

Kopā ar sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniedzējs iesniedz Paziņojumu par tarifa projektu (Regulatora padomes lēmuma Nr.1/40 "Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu”) Paziņojums par tarifu projektu.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informāciju par aprēķināto tarifu projektu 10 dienu laikā pēc projekta iesniegšanas Regulatoram publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, kā arī iesniedz to Regulatoram publicēšanai Regulatora tīmekļvietnē. Paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” iesniedzams saskaņā ar normatīvā akta Regulatora padomes lēmuma Nr.1/40 "Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu" 1.pielikumā noteikto formu "Paziņojums par tarifu projektu".

Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tarifu projekts skar lietotājus, kuri atrodas konkrētā administratīvajā teritorijā, komersants informāciju par iesniegto tarifu projektu nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē.