Komersanta pienākumi

Print

Depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējam ir pienākums nodrošināt pakalpojuma lietotājiem (depozīta iepakotājiem) nepārtrauktu sabiedrisko pakalpojumu par ekonomiski pamatotām cenām - maksu.

Depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē sabiedriskā pakalpojuma nodrošināšanas un ar tā sniegšanu saistītās darbības reglamentē šādi normatīvie akti:

Uzmanību!!!

Sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs var darboties vairākās nozarēs, bet tā pienākums veidot izmaksu/ieņēmumu uzskaiti atbilstoši likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajai izmaksu/ieņēmumu nodalīšanai. Ja sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs regulējamā nozarē vienlaikus sniedz vairāku veidu sabiedriskos pakalpojumus, tad tā pienākums ir kārtot atsevišķu grāmatvedības uzskaiti katram sabiedriskā pakalpojuma veidam.

Lietotāju sūdzības tiek izskatītas un atbildes sniegtas 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Regulatora kompetencē ir izskatīt sistēmas dalībnieku iesniegtās sūdzības attiecībā uz depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu, kas tiek sniegts depozīta iepakotājiem. Ik gadu Regulators apkopo informāciju par iesniegtajām sabiedrisko pakalpojumu lietotāju sūdzībām.

Sūdzības un jautājumus attiecībā uz galalietotājiem, kas iegādājas dzērienus depozīta iepakojumā, kā arī jautājumus par depozīta sistēmu, depozīta pieņemšanas punktiem, depozīta maksas atmaksas kupona izmantošanu, u.tml., lūdzam uzdot DSO tīmekļvietnē speciāli jautājumiem paredzētā vietnē, vai rakstot uz SIA Depozīta Iepakojuma Operators e-pasta adresi [email protected], vai arī sazinoties ar DSO, izmantojot DSO norādīto kontaktinformāciju uz depozīta iepakojuma pieņemšanas automātiem. 

Sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam, izmantojot Regulatora informācijas ievades un apstrādes sistēmā (IIAS) pieejamās elektroniskās formas, pienākums iesniegt atskaites, periodiski informējot Regulatoru par savu darbību un izmaiņām tajā. Nepieciešamības gadījumā atskaitei papildus var pievienot failus ar detalizētiem paskaidrojumiem.

Atbilstoši "Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē" 22.punktam DSO piecu darbdienu laikā jāinformē Regulators arī par pieņemto un ar tirgotājiem saskaņoto lēmumu par depozīta apsaimniekošanas maksu

                                      AN2.png                                                      AN2.png

                            Iesniedzamās formas                                  Palīgs atskaišu sagatavošanā

Regulatoram, pildot Likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem noteiktās funkcijas, ir tiesības pieprasīt un netraucēti saņemt savu uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju neatkarīgi no tās slepenības pakāpes. Informāciju Regulators var pieprasīt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, lietotājiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī amatpersonām.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam Regulatora pieprasītā informācija jāsniedz Regulatora noteiktajā laikā un kārtībā.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jānodrošina Regulatoram iespēja brīvi iegūt:

  • jebkuru informāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem;
  • nepieciešamo informāciju par cita veida komercdarbību;
  • iespēju iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja grāmatvedības dokumentiem.

Tāpat sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jānodrošina Regulatoram iespēja veikt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju izpildei nepieciešamo pārbaudi un kontroli, kā arī iespēju piekļūt iekārtām un mēraparātiem, ievērojot drošības prasības.

Saskaņā ar Iepakojuma likuma 18.17 pantu DSO maksā valsts nodevu par sabiedriskā pakalpojuma regulēšanu likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā.

Valsts nodevas gada likme ir 0,2 procenti no DSO iepriekšējā kalendārajā gadā saņemtās depozīta maksas apmēra.

Kalendārajā gadā maksājamo valsts nodevas apmēru sadala četros vienādos maksājumos. Pirmo valsts nodevas daļu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs samaksā līdz kārtējā gada 10.janvārim, otro – līdz 10.aprīlim, trešo – līdz 10.jūlijam, ceturto – līdz 10.oktobrim.

Informācijas sniegšana Regulatoram par kalendārajā gada maksājamās nodevas apmēru noteikta Informācijas iesniegšanas vispārīgo noteikumu 4.pielikumā.

 Form_1.png Depozīta sistēmas operatora valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu aprēķins (4.pielikums)