Starpsavienojumi

Print

Starpsavienojums ir piekļuves veids, kuru nodrošina operatori, izmantojot elektronisko sakaru tīklu fizisku vai loģisku savienojumu, kas ļauj viena elektronisko sakaru komersanta galalietotājiem sazināties ar tā paša vai cita elektronisko sakaru komersanta galalietotājiem vai piekļūt cita elektronisko sakaru komersanta sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, ja šādus pakalpojumus nodrošina citi elektronisko sakaru komersanti, kam ir piekļuve tīklam.
Info_i_apli_icon.png Elektronisko sakaru komersanti, savstarpēji vienojoties, slēdz piekļuves un starpsavienojuma līgumus.

izsaukums_0.pngElektronisko sakaru komersants starpsavienojuma līgumu vai tā atvasinājumu, grozījumu līgumā vai vienošanos par starpsavienojuma līguma izbeigšanu, kas noslēgta ar citu Latvijas Republikā reģistrētu elektronisko sakaru komersantu, iesniedz Regulatoram 10 darbdienu laikā pēc līguma vai vienošanās noslēgšanas.
izsaukums_0.pngElektronisko sakaru komersants, noslēdzot starpsavienojuma līgumu par starpsavienojumu Latvijas Republikā ar citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētu elektronisko sakaru komersantu, kas nav reģistrēts Latvijas Republikā kā elektronisko sakaru komersants, 10 darbdienu laikā pēc starpsavienojuma līguma noslēgšanas iesniedz Regulatoram šādu informāciju par starpsavienojuma līgumu:

  1. elektronisko sakaru komersanta nosaukums, ar kuru noslēgts starpsavienojuma līgums;
  2. valsts, kurā reģistrēts 1.punktā minētais elektronisko sakaru komersants;
  3. starpsavienojuma līguma noslēgšanas un spēkā stāšanās datums;
  4. cita informācija, ja nepieciešams.

Saraksts.pngNoslēgtie starpsavienojuma līgumi

Saraksts.pngStarpsavienojumu shēma

Info_i_apli_icon.png Elektronisko sakaru komersanti starpsavienojuma līgumā paredz kārtību, kādā pārtrauc izsaukumu maršrutēšanu un piekļuvi numuriem un elektronisko sakaru pakalpojumiem, kā arī savstarpējo maksājumu veikšanas kārtību gadījumos, kad konstatēta numerācijas krāpniecība vai nepareiza numerācijas izmantošana.
izsaukums_0.png Prasības, kuras jāievēro elektronisko sakaru komersantam, kas veic starpsavienojumu, noteiktas Elektronisko sakaru likumā un Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumos elektronisko sakaru nozarē

Elektronisko sakaru komersants, kuram ir noteikta būtiska ietekme tirgū un pienākums publiskot pamatpiedāvājumu, saskaņā ar Starpsavienojumu pamatpiedāvājuma noteikumiem izstrādā un publicē starpsavienojumu pamatpiedāvājumu.

Elektronisko komersantu publicētie starpsavienojuma pamatpiedāvājumi: