REMIT

Drukāt

Enerģētikas likuma 5. panta 3. daļa nosaka, ka tirgus dalībnieki un dabasgāzes pārvades sistēmas operators, veicot darbības enerģijas vairumtirgū, ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 25.oktobra Regulas (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (turpmāk – REMIT) prasības, tostarp aizliegumu darījumos ļaunprātīgi izmantot iekšējo informāciju, tirgus manipulāciju aizliegumu, kā arī pienākumu sniegt informāciju regulatoram un Energoregulatoru sadarbības aģentūrai (turpmāk – ACER). 

Saskaņā ar REMIT 13.panta pirmo daļu Regulators nodrošina REMIT 3. un 5.pantā noteikto aizliegumu un 4.pantā noteikto pienākumu ievērošanu. Elektroenerģijas tirgus likuma 37.5panta (2) daļā ir noteikts, ka REMIT ievērošanu uzrauga Regulators tam noteiktās kompetences ietvaros.

REMIT ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 25.oktobrī izdota Regula Nr.1227/2011  par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (spēkā ar 2011.gada 28.decembri). REMIT nosaka:

 • tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, tirgus manipulācijas un veikšanas mēģinājumus, kā arī iekšējo informāciju enerģijas vairumtirdzniecībā;
 • nepārprotamu tirgus manipulācijas un tās veikšanas mēģinājuma,  iekšējās informācijas izmantošanas aizliegumu enerģijas vairumtirgos;
 • jaunu sistēmu enerģijas vairumtirgus uzraudzīšanai, lai atklātu un novērstu tirgus manipulācijas un iekšējās informācijas izmantošanu;
 • sankciju piemērošanu par ļaunprātīgas tirgus izmantošanu pārkāpumiem katras dalībvalsts normatīvajos aktos.

Saskaņā ar REMIT 1.panta 2.punktu  regula attiecas uz energoproduktu vairumtirdzniecību jeb enerģijas vairumtirgu, kas ietver jebkuru tirgu ES, kurā tiek tirgoti vairumtirdzniecības energoprodukti. Vairumtirdzniecības energoproduktu definīcija ietver elektroenerģijas un dabasgāzes piegādes līgumus, ja piegāde notiek ES, kā arī līgumus, kas attiecas uz elektroenerģijas pārvadi vai dabasgāzes transportēšanu ES. Prasības attiecas uz līgumiem par fizisku piegādi vai par finanšu norēķiniem. Regulas 3. un 5.pantu nepiemēro tādiem vairumtirdzniecības energoproduktiem, kas ir finanšu instrumenti un uz kuriem attiecas Direktīvas 2003/6/EK 9.pants.

Saskaņā ar REMIT 2.panta 6.punktu  “enerģijas vairumtirgus” ir jebkurš ES tirgus, kur tirgo vairumtirdzniecības energoproduktus. Enerģijas vairumtirgu veido gan preču tirgi, gan atvasināto instrumentu tirgi, kas nozīmīgi ietekmē enerģijas un finanšu tirgus, un cenu veidošanās abos sektoros ir savstarpēji saistīta. Tie ietver regulētos tirgus, daudzpusējas tirdzniecības sistēmas un pārrobežu tirdzniecības darījumus un divpusējos līgumus (tiešos vai ar brokeru starpniecību). 

  Pēc ACER interpretācijas, enerģijas vairumtirgus definīcija ietver, bet neaprobežojas ar: 

 • balansēšanas tirgu elektroenerģijas vai dabasgāzes tirdzniecībai ar piegādi Savienībā; 
 • šodienas (Intraday, Whithin-day) tirgus elektroenerģijas vai dabasgāzes tirdzniecībai ar piegādi Savienībā; 
 • rītdienas (Day-ahead) vai divas dienas uz priekšu (Two-day-ahead) tirgus elektroenerģijas vai dabasgāzes tirdzniecībai ar piegādi ES, iekļaujot nedēļas nogales produktus; 
 • fiziskos tirgus elektroenerģijas vai dabasgāzes tirdzniecībai ar piegādi ES, tajā skaitā nestandarta fiziskiem līgumiem un nestandarta ilgtermiņa līgumiem;
 • tirgus elektroenerģijas vai dabasgāzes jaudas transportēšanai Savienībā; 
 • atvasinātos tirgus, kas attiecas uz elektroenerģiju vai dabasgāzi, kas tiek ražota, tirgota vai piegādāta ES, tostarp finanšu ārpusbiržas tirgos; 
 • atvasinātos tirgus, kas attiecas uz elektroenerģijas vai dabasgāzes pārvadi ES. 

Saskaņā ar REMIT 2.panta 7.punktu  “tirgus dalībnieks” ir ikviena persona, tostarp pārvades sistēmu operatori, kas veic darījumus, tostarp izdod tirdzniecības rīkojumus, vienā vai vairākos enerģijas vairumtirgos. Tirgus dalībnieka jēdziens ir cieši saistīts ar izpratni par enerģijas vairumtirgus un vairumtirdzniecības energoproduktu jēdzieniem. 

REMIT attiecināms uz šādiem tirgus dalībniekiem, kuri slēdz darījumus, tostarp viena vai vairāku vairumtirdzniecības energoproduktu tirdzniecības rīkojumus, neatkarīgi no tā, kur un kā tie tiek tirgoti:

 • Enerģijas tirdzniecības uzņēmumi jeb saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/72/EK Par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (turpmāk – Direktīva 2009/72/EK) 2.panta 35.punktu "elektroenerģijas uzņēmums", kas veic vismaz vienu no šādām funkcijām – ražo, pārvada, sadala, piegādā vai iegādājas elektroenerģiju un atbild par komerciāliem, tehniskiem un/vai uzturēšanas uzdevumiem, kas ir saistīti ar šīm funkcijām, bet šo personu kategorija neietver tiešos lietotājus, un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/73/EK Par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu (turpmāk – Direktīva 2009/73/EK) 2.panta 1.punktu "dabasgāzes uzņēmums", kas veic vismaz vienu no šīm funkcijām – ražo, pārvada, sadala, piegādā, iegādājas vai uzglabā dabasgāzi, tostarp sašķidrināto dabasgāzi (turpmāk – SDG), un atbild par komerciāliem, tehniskiem un/vai uzturēšanas uzdevumiem, kas ir saistīti ar šīm funkcijām, bet šo personu kategorija neietver tiešos lietotājus;
 • Elektroenerģijas vai dabasgāzes ražotāji saskaņā ar Direktīvas 2009/72/EK 2.panta 2.punktu un Direktīvas 2009/73/EK 2.panta 1.punktu, tostarp ražotāji, kas piegādā savu produkciju iekšējai tirdzniecības vienībai vai enerģētikas tirdzniecības uzņēmumam;
 • Dabasgāzes transportētāji;
 • Vairumtirdzniecības lietotāji, kas saskaņā ar Direktīvas 2009/72/EK 2.panta 8.punktu ir elektrības vairumtirgotāji vai tiešie lietotāji un saskaņā ar Direktīvas 2009/73/EK 2.panta 29.punktu, ir vairumtirgotāji, kas nav pārvades sistēmas operatori un sadales sistēmu operatori un kas pērk dabasgāzi, lai to pārdotu sistēmā, kurā pastāvīgi darbojas, vai ārpus tās;
 • Gala lietotāji, kas saskaņā ar Direktīvas 2009/72/EK 2.panta 9.punktu ir lietotāji, kas pērk elektroenerģiju pašpatēriņam un saskaņā ar Direktīvas 2009/73/EK un 2.panta 27.punktu ir lietotāji, kas pērk dabasgāzi pašpatēriņam, ar vienas saimnieciskās vienības patēriņa jaudu, kas vienāda vai lielāka par 600 GWh gadā. Par gala lietotājiem ar attiecīgo saimniecisko vienību ir arī uzskatāmi tirgus dalībnieki, ja to atsevišķu iekārtu summārā patēriņa jauda ir lielāka par 600 GWh gadā tirgos ar savstarpēji saistītām vairumtirdzniecības cenām;
 • Pārvades sistēmas operatori (PSO), kas saskaņā ar Direktīvas 2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK 2.panta 4.punktu ir atbildīgi par pārvades sistēmas darbību, uzturēšanas nodrošināšanu un, vajadzības gadījumā, attīstību noteiktā teritorijā un – attiecīgā gadījumā – par tās starpsavienošanu ar citām sistēmām un par sistēmas spēju ilgtermiņā atbilst pamatotām elektroenerģijas vai gāzes pārvades prasībām;
 • Uzglabāšanas sistēmu operatori (SSO), kas saskaņā ar Direktīvas 2009/73/EK 2.panta 10.punktu pilda uzglabāšanas funkciju un ir atbildīgi par uzglabāšanas objekta vadīšanu;
 • SDG sistēmas operatori, kas saskaņā ar Direktīvas 2009/73/EK 2.panta 12.punktu pilda dabasgāzes šķidrināšanas funkciju vai importē un izkrauj SDG, un pārvērš to atpakaļ gāzē, un ir atbildīgs par SDG iekārtas vadīšanu;
 • Ieguldījumu sabiedrības, kas saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK 4.panta 1.punktu ir jebkura juridiska persona, kuras pastāvīgā nodarbošanās vai darbība ir profesionāla viena vai vairāku ieguldījumu pakalpojumu sniegšana trešām personām un/vai profesionāla vienas vai vairāku ieguldījumu darbību veikšana.

Svarīgs kritērijs, lai izvērtētu, vai uzņēmums ir tirgus dalībnieks, ir darījumu slēgšanas esamība, tostarp tirdzniecības pieteikumu izvietošana enerģijas vairumtirgos.

Uzņēmumi no ārpus ES valstīm un ārpus Eiropas ekonomiskās zonas (turpmāk – EEZ) valstīm arī tiek uzskatīti  par tirgus dalībniekiem saskaņā ar REMIT noteikumiem, kas nozīmē, ka uz tiem attiecas REMIT pienākumi reģistrēt un ziņot tirdzniecības un pamata (fundamental) datus, ja tie veic darījumus vienā vai vairākos enerģijas vairumtirgos.

Atbilstoši REMIT 2.panta 1.punktam „iekšējā informācija” ir precīza informācija, kas nav darīta zināma atklātībai, kas tieši vai netieši attiecas uz vienu vai vairākiem vairumtirdzniecības energoproduktiem un kas varētu ievērojami ietekmēt minēto vairumtirdzniecības energoproduktu cenas, ja tā nonāktu atklātībā. Iekšējo informāciju raksturo šādas pazīmes:

 • precīza;
 • tā nav publiski pieejama;
 • tā tieši vai netieši attiecas uz vienu vai vairākiem energoproduktiem;
 • ja šī informācija tiktu publiskota, tad tā varētu ievērojami ietekmēt vairumtirdzniecības energoproduktu cenas. Informācija par tirgus dalībnieka tirdzniecības plāniem un stratēģijām netiek uzskatīta par iekšējo informāciju.

Lai piemērotu minēto definīciju, tā  ir: 

 1. informācija, kas jādara zināma atklātībai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regulu (EK) Nr. 714/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas (EK) Nr.  1228/2003 atcelšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regulu (EK) Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu, tostarp pamatnostādnes un tīklu kodeksi atbilstīgi minētajām regulām;
 2. informācija, kas attiecas uz elektroenerģijas vai dabasgāzes ražošanas, glabāšanas, patēriņa vai pārvades iekārtu jaudu un izmantošanu vai ir saistīta ar sašķidrinātas dabasgāzes iekārtu jaudu un izmantošanu, tostarp šo iekārtu plānotu vai neplānotu nepieejamību;
 3. informācija, kas jāpublisko atbilstīgi ES vai valstu līmeņa tiesību vai regulatīvajām normām, tirgus noteikumiem, līgumiem vai paražu tiesībām attiecīgajā enerģijas vairumtirgū, ciktāl šāda informācija varētu ievērojami ietekmēt vairumtirdzniecības energoproduktu cenas; 
 4. cita informācija, ko saprātīgs tirgus dalībnieks varētu izmantot kā daļēju pamatu savam lēmumam noslēgt darījumu vai izdot tirdzniecības rīkojumu attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktu.  Uzskata, ka informācija ir precīza, ja tā norāda uz pastāvošu apstākļu kopumu vai tādu apstākļu kopumu, par kuriem ir pamats uzskatīt, ka tie iestāsies, vai arī bijušu notikumu vai notikumu, par kuru ir pamats uzskatīt, ka tas notiks, un tā ir pietiekami specifiska, lai ļautu izdarīt secinājumu par šā apstākļu kopuma vai notikuma iespējamo ietekmi uz vairumtirdzniecības energoproduktu cenām. 

Iekšējā informācija var attiekties uz jebkuru informāciju, kas ietilpst iepriekš minētajos normatīvajos aktos, kā arī šāda papildu informācija, ciktāl tai varētu būt nozīmīga ietekme uz vairumtirdzniecības energoproduktu cenām: 

 • informācija, kas attiecas uz jaudu un iekārtu izmantošanu elektroenerģijas vai dabasgāzes ražošanai, tostarp plānoto un neplānoto nepieejamību; 
 • informācija, kas attiecas uz jaudu un iekārtu izmantošanu elektroenerģijas vai dabasgāzes uzglabāšanai, tostarp šo iekārtu plānoto un neplānoto pieejamību;
 • informācija, kas attiecas uz jaudu un iekārtu izmantošanu elektroenerģijas vai dabasgāzes patēriņam, tostarp šo iekārtu plānoto un neplānoto pieejamību;
 • informācija, kas attiecas uz jaudu un iekārtu izmantošanu elektroenerģijas vai dabasgāzes pārvadi, tostarp šo iekārtu plānoto un neplānoto pieejamību;
 • informācija, kas attiecas uz jaudu un sašķidrinātās dabasgāzes iekārtu izmantošanu, tostarp šo iekārtu plānoto un neplānoto pieejamību;
 • informācija, kas jāsniedz saskaņā ar ES vai valsts līmeņa tiesību aktiem;
 • informācija, kas jāsniedz saskaņā ar Tirgus Noteikumiem (Market Rules);
 • informācija, kas jāsniedz saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem;
 • informācija, kas jāsniedz saskaņā ar tirgus muitas nosacījumiem; 
 • cita informācija, ko tirgus dalībnieks varētu izmantot kā daļēju pamatu savam lēmumam noslēgt darījumu vai izdot rīkojumu tirgoties ar vairumtirdzniecības energoproduktu.

Saskaņā ar REMIT 2.panta 2.punktu, “tirgus manipulācijas” ir: 

1. jebkurš darījums vai jebkura tirdzniecības rīkojuma izdošana attiecībā uz energoproduktu vairumtirdzniecību: 

 • kas sniedz vai var sniegt nepareizas vai maldinošas norādes attiecībā uz energoproduktu vairumtirdzniecības piedāvājumu, pieprasījumu vai cenu; 
 • kurā viena persona vai vairākas personas savstarpējā sadarbībā vienam vai vairākiem vairumtirdzniecības energoproduktiem ir noteikušas vai centušās noteikt mākslīgu cenu, ja vien persona, kas veikusi darījumu vai izdevusi tirdzniecības rīkojumu, nepierāda, ka šādas rīcības motīvi ir likumīgi un ka minētais darījums vai tirdzniecības rīkojums atbilst pieņemtajai tirgus praksei attiecīgajā enerģijas vairumtirgū;
 • kas izmanto vai mēģina izmantot fiktīvu procedūru vai cita veida krāpšanu vai viltu, kuras sniedz vai var sniegt nepareizas vai maldinošas norādes attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktu piedāvājumu un pieprasījumu vai cenu; 

2. informācija, kura sniedz vai var sniegt nepareizas vai maldinošas norādes attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktu piedāvājumu, pieprasījumu vai cenu, izplatīšana plašsaziņas līdzekļos, arī internetā vai ar jebkādiem citiem līdzekļiem, tostarp arī baumu un nepareizu vai maldinošu ziņu izplatīšana, ja šo informāciju izplatījusī persona zināja vai tai būtu vajadzējis zināt to, ka šī informācija ir nepareiza vai maldinoša. Ja informācija tiek izplatīta žurnālistikas vai mākslinieciskās izteiksmes nolūkos, šādu informācijas izplatīšanu izvērtē, ņemot vērā noteikumus, kas reglamentē preses brīvību un vārda brīvību citos plašsaziņas līdzekļos, ja vien: 

 • minētās personas tieši vai netieši negūst kādu labumu vai peļņu no attiecīgās informācijas izplatīšanas; vai 
 • izpaušana vai izplatīšana netiek veikta ar nodomu maldināt tirgu attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktu piedāvājumu un pieprasījumu vai cenu;

Saskaņā ar REMIT 2.panta 3.punktu, “mēģinājums veikt tirgus manipulācijas” ir: 

1. jebkurš darījums, jebkura tirdzniecības rīkojuma izdošana vai jebkuras citas darbības attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktiem, lai:

 • sniegtu nepareizas vai maldinošas norādes attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktu piedāvājumu, pieprasījumu vai cenu; 
 • noteiktu mākslīgu cenu vienam vai vairākiem vairumtirdzniecības energoproduktiem, ja vien persona, kas veikusi darījumu vai izdevusi tirdzniecības rīkojumu, nepierāda, ka šādas rīcības motīvi ir likumīgi un ka minētais darījums vai tirdzniecības rīkojums atbilst pieņemtajai tirgus praksei attiecīgajā enerģijas vairumtirgū; vai 
 • izmantotu fiktīvas procedūras vai cita veida krāpšanu vai viltu, kas sniedz vai var sniegt nepareizas vai maldinošas norādes attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktu piedāvājumu, pieprasījumu vai cenu;   

2. informācijas izplatīšana, izmantojot plašsaziņas līdzekļus, tostarp internetu, vai arī kādus citus līdzekļus ar nolūku sniegt nepareizas vai maldinošas norādes attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktu piedāvājumu un pieprasījumu vai cenu.

ACER ir Energoregulatoru sadarbības aģentūra, kuras misija ir koordinēt valstu regulatīvo iestāžu darbu ES līmenī, un strādāt, pie vienota ES elektroenerģijas un dabas gāzes tirgus izveides. ACER palīdz garantēt vienotā Eiropas gāzes un elektroenerģijas tirgus pareizu darbību. Šī aģentūra palīdz valsts regulatīvajām iestādēm veikt regulatīvās funkcijas Eiropas līmenī un, ja vajadzīgs, koordinē šo iestāžu darbu.

ACER vadlīnijas ir mērķētas uz dalībvalstu regulatoru sadarbības koordināciju un saskaņotību kontroles darbībās saskaņā ar REMIT uzraudzības kompetenci. 

Vadlīnijas apzināti sagatavotas formāli nesaistošā veidā un nesniedz REMIT interpretāciju. Tās ir publiski pieejams tikai pārskatāmības nolūkos. Vadlīnijas tiek periodiski atjauninātas, lai atspoguļotu mainīgos tirgus apstākļus un uzkrāto praktisko pieredzi.

Papildus informāciju un dokumentus saistībā ar REMIT var atrast ACER mājas lapā.

Pēc REMIT stāšanās spēkā 2011.gada 28.decembrī, tirgus dalībniekiem un personām, kas profesionāli veic darījumus elektroenerģijas vai gāzes vairumtirgū, ir šādi pienākumi:

 • REMIT 3.panta 1.punkts– aizliegums ļaunprātīgi izmantot iekšējo informāciju;
 • REMIT 4.panta 1.punkts– pienākums publiskot iekšējo informāciju;
 • REMIT 5.pants – aizliegums veikt tirgus manipulācijas.

Ja tirgus dalībnieks neievēro REMIT noteiktās prasības, Regulatoram ir tiesības piemērot naudas sodu, kura apjoms tiek noteikts saskaņā ar 2014.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.839 “Kārtība, kādā nosaka soda naudas apmēru elektroenerģijas un dabasgāzes apgādē”.

Jebkurai personai, kura profesionāli veic darījumus ar vairumtirdzniecības energoproduktiem, un kurai ir pamatotas aizdomas, ka darījums varētu pārkāpt REMIT noteikto regulējumu, saskaņā ar REMIT 15.pantu ir pienākums nekavējoties paziņot attiecīgajai valsts regulatīvajai iestādei (Latvijā – Regulatoram). 

Tirgus dalībniekam ir pienākums paziņot ACER un attiecīgajai valsts regulatīvajai iestādei (Latvijā – Regulatoram), kad piemērojami atsevišķi izņēmumi (3.panta 4.punkts (b) un 4.panta 2.punkts), un jāizmanto ACER platforma, lai pildītu paziņošanas pienākumus.

Lai īstenotu tirgus dalībnieku pienākumu publiskot iekšējo informāciju, ACER ir izveidojusi platformu, lai ziņotu par aizdomīgiem darījumiem no personām, kas profesionāli veic darījumus. Platforma ļauj šīm personām izpildīt savu ziņošanas pienākumu. Attiecīgo ziņojumu ACER elektroniski iespējams iesniegt šeit.

Papildus informāciju no ACER iespējams iegūt, rakstot uz [email protected].

Ņemot vērā REMIT 8.panta 2. un 6. punktu Eiropas Komisija 2014.gada 17.decembrī ir pieņēmusi Komisijas īstenošanas regulu (ES) Nr. 1348/2014 par datu ziņošanu, īstenojot 8.panta 2.punktu un 8.panta 6.punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (turpmāk – Īstenošanas regula).

Saskaņā ar REMIT 9.panta 2. punktu, ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc dienas, kad Eiropas Komisija ir pieņēmusi Īstenošanas aktu, valsts regulatīvās iestādes (Latvijā – Regulators) izveido tirgus dalībnieku valsts reģistrus. Lai īstenotu REMIT 9.panta 1.daļas prasības, Regulators ir izveidojis piekļuvi ACER izveidotajam Eiropas tirgus dalībnieku reģistram (CEREMP).

Ja tirgus dalībnieks iesaistās darījumos, par kuriem ir jāziņo ACER saskaņā ar REMIT 8.panta 1.daļu, saskaņā ar Īstenošanas regulas 12.panta 2.daļu viņam ir šādi pienākumi:

 • sākot no 2015.gada 7.oktobra uzsākt ziņošanu par standartlīgumiem;
 • sākot no 2016.gada 7.aprīļa uzsākt ziņošanu par nestandarta līgumiem.

Saskaņā ar Īstenošanas regulas 12.panta 2.daļu:

 • elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru Eiropas tīkls (PSOET) tirgus dalībnieku vārdā sākot no 2015.gada 7.oktobra sniedz ACER informāciju par elektroenerģijas ražošanas, patēriņa un pārvades iekārtu jaudu un izmantošanu, tostarp par šo iekārtu plānotu vai neplānotu pieejamību;
 • gāzes PSOET tirgus dalībnieku vārdā sākot no 2015.gada 7.oktobra sniedz ACER informāciju par dabasgāzes pārvades iekārtu jaudu un izmantošanu, tostarp par šo iekārtu plānotu vai neplānotu pieejamību.