Reģistrēšana

Drukāt

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1227 “Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem” Regulators regulē: 1) nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādi un 2) sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, ja apglabāšanai pieņem no nešķirotiem sadzīves atkritumiem atšķirotus un apglabājamus atkritumus.

Nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes pakalpojuma un sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojuma sniedzēji tiek reģistrēti nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes pakalpojuma sniedzēju reģistrā. 

Likums par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem paredz, ka Regulators nosaka sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas vispārējās atļaujas noteikumus, kas ir saistoši visiem reģistrētajiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kuru darbību nepieciešams regulēt un kuriem saskaņā ar regulējamo nozaru speciālajiem normatīvajiem aktiem nav vajadzīga licence. 

2024.gada 4.jūlijā Regulators pieņēma lēmumu Nr.1/5 “Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē”, kas nosaka reģistrācijas un informācijas iesniegšanas kārtību.

Regulators veido nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes pakalpojuma sniedzēju reģistru un nodrošina tā publisku pieejamību.

NEŠĶIROTU SADZĪVES ATKRITUMU APSTRĀDES PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU REĢISTRS

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma atkritumu poligonos sniedzēju reģistrs, kas izveidots saskaņā ar Regulatora 2014.gada 23.oktobra lēmumu Nr.1/15 “Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos” (Latvijas Vēstnesis, 2014, 212.nr.; 2017, 257.nr.; 2018, 51.nr.; 2019, 50.nr.), ir spēkā līdz no sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma atkritumu poligonos sniedzēju reģistra ir izslēgti visi komersanti.

Sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojuma sniedzēju reģistrs

Lai reģistrētos nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes pakalpojumam, Regulatorā jāiesniedz paziņojums par reģistrāciju saskaņā ar “Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē” (1.pielikums).

Form_1.png Paziņojums par reģistrāciju

Ja komersants izbeidz sniegt nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes pakalpojumu, tas nosūta Regulatoram paziņojumu par darbības izbeigšanu saskaņā ar “Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē” (2.pielikums).

Form_1.png Paziņojums par darbības izbeigšanu

Regulators pēc paziņojuma par reģistrāciju saņemšanas 5 darba dienu laikā elektroniski nosūta uz paziņojumā par reģistrāciju komersanta norādīto e-pasta adresi informāciju par termiņu, kādā  komersants tiks reģistrēts sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojumu sniedzēju reģistrā, informāciju par Regulatora lēmuma pārsūdzības iespēju un tiesībām uzsākt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, ja noteiktajā termiņā nav saņemts Regulatora lēmums par atteikumu reģistrēt komersantu.

Regulators izslēdz nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes pakalpojuma sniedzēju no reģistra pēc komersanta paziņojuma par darbības izbeigšanu saņemšanas (2.pielikums), ja komersants ir samaksājis valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un iesniedzis Regulatoram ar valsts nodevas aprēķinu saistīto informāciju, ja komersants ir izslēgts no komercreģistra vai, ja ir konstatēti apstākļi, kas liecina, ka komersanta darbību vairs nav nepieciešams regulēt saskaņā ar Likumu par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem vai citiem nozares normatīvajiem aktiem. Regulators reģistrā ieraksta atzīmi par komersanta saimnieciskās darbības apturēšanu.

Regulatoram ir tiesības pieprasīt komersantam precizēt paziņojumā par reģistrāciju un paziņojumā par darbības izbeigšanu iekļautās ziņas.

Komersantam ir jāinformē Regulators par tā nosaukuma, juridiskās adreses, darbības zonas, kā arī citu komersantu reģistrā ietverto ziņu maiņu 30 dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu veikšanas.

Paziņojumu paraksta persona, kurai saskaņā ar Uzņēmuma reģistra datiem ir paraksta tiesības.

Ja paziņojumu iesniedz elektroniski, tam pievieno paziņojumu pamatojošo dokumentu elektroniskas kopijas, kas apliecinātas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.