Tarifi

Drukāt

Siltumenerģijas apgādē Regulators apstiprina tarifus šādiem pakalpojuma veidiem:

  • siltumenerģijas ražošana;
  • siltumenerģijas pārvade un sadale;
  • siltumenerģijas tirdzniecība.

Info_icon_1.pngTiek apstiprināts arī gala tarifs, kas ir ražošanas, pārvades, sadales un tirdzniecības tarifu summa.

Regulējamie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniedzēji sagatavo tarifu projektu pēc savas iniciatīvas vai Regulatora pieprasījuma un iesniedz to izvērtēšanai un apstiprināšanai Regulatorā kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu. Tarifus aprēķina un apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Siltumapgādes pakalpojuma tarifu sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs aprēķina saskaņā ar Regulatora izdoto lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika". Saskaņā ar metodiku dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifā aprēķina atsevišķi. Komersants iesniedz tarifu projektu kopā ar tarifu veidojošo izmaksu pamatojošiem dokumentiem, kas noteikti Regulatora izdotajā lēmumā Nr.1/12 "Noteikumi par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu", kā arī tarifu izvērtēšanas gaitā nodrošina citu papildu informāciju, ko pieprasa Regulators.

Sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs lieto izmaksu attiecināšanas modeli, kura pamatprincipus un lēmumu par šī modeļa izmantošanu uzņēmumā, iesniedz Regulatoram kopā ar tarifa projektu.

Info_icon_1.pngTarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju veiktie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, piemēram, tarifu aprēķinam izmantoto pakalpojumu apjoma rādītāji, spēkā esošā tarifa aprēķinā iekļautās izmaksas, rentabilitāte, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz tarifu projektu kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

Regulators izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto tarifu projektu un tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja Regulators konstatē, ka tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai tarifus veidojošās izmaksas ir nepamatotas, Regulators 10 darba dienu laikā var uzdot sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam veikt tarifu projekta pārrēķinu vai noraidīt tarifu projektu. Regulators ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtajā tarifu projektā un tarifus veidojošo izmaksu pamatojuma dokumentos nav pietiekamu ziņu objektīvai tarifu projekta izvērtēšanai. Regulatora pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz Regulatora noteiktā termiņā, kas nevar būt īsāks par 10 dienām. Tarifu projekta pārrēķina laiku un Regulatora pieprasītās papildu informācijas vai dokumentu sagatavošanas laiku neieskaita tarifu projekta izvērtēšanas termiņā.

Regulators izvērtēto tarifu projektu apstiprina vai noraida 30 dienu laikā pēc tā izskatīšanas. Lēmumu, ar kuru noteikts tarifs, Regulators 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē internetā.

Info_icon_1.pngApstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Regulators pakalpojuma sniedzēju aprēķinātos tarifu projektus izvērtē un apstiprina atbilstoši Likumam Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika un citiem normatīvajiem aktiem.

Info_icon_1.pngTarifa projektā akceptē tikai tās izmaksas, kas attiecas uz konkrētā pakalpojuma sniegšanu un ir ekonomiski pamatotas.

Ja siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota dabasgāze, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Regulators apstiprina tabulas formā pie dažādām dabasgāzes tirdzniecības cenām.

Tarifu projekta izvērtēšanas laikā Regulators organizē uzklausīšanas sanāksmi. Uzklausīšanas sanāksmes mērķis ir informēt sabiedrisko pakalpojumu lietotājus par tarifu projektu un tajā ietvertajām izmaksām, nepieciešamību mainīt tarifus, sniegt atbildes uz sabiedrisko pakalpojumu lietotāju jautājumiem un uzklausīt lietotāju ieteikumus un priekšlikumus par tarifu projektu.

Regulators aicina uzklausīšanas sanāksmēs piedalīties tarifu projekta izstrādātāju un iepazīstināt visus interesentus ar tarifu projektu, skaidrojot un pamatojot tarifu projekta nepieciešamību. Sekmīgas uzklausīšanas sanāksmes norisei, Regulators ir apkopojis sabiedrisko pakalpojumu lietotāju biežāk uzdotos jautājumus un sagatavojis ieteikumus komersantiem tarifu projekta skaidrošanai uzklausīšanas sanāksmē.

Info_icon_1.pngSabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informāciju par aprēķināto tarifu projektu 10 dienu laikā pēc projekta iesniegšanas Regulatoram publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un savā tīmekļvietnē internetā, ja tāda ir, kā arī iesniedz to Regulatoram publicēšanai Regulatora tīmekļvietnē internetā un nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē internetā.

Kopā ar siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu komersants iesniedz Paziņojumu par tarifa projektu - saskaņā ar Regulatora izdoto lēmumu Nr.1/29 "Noteikumi par iepazīšanos ar tarifu projektu".

Informācija par siltumapgādes pakalpojumu tarifiem Latvijā ir pieejama tarifu kartē