Komersantu pienākumi

Drukāt

Elektronisko sakaru komersantam ir pienākums nodrošināt lietotājiem nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus elektronisko sakaru pakalpojumus atbilstoši vispārējiem un elektronisko sakaru nozares normatīvajiem aktiem.

Regulēšanas nodevas maksājumi

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteikto maksā valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu. Valsts nodevas gada likme ir 0,2 procenti no komersanta sniegto sabiedrisko pakalpojumu neto apgrozījuma aizpagājušā kalendāra gadā, bet ne mazāka kā 200 euro kalendāra gadā.
Info_i_apli_icon.png Valsts nodevu kalendārajā gadā sadala četrās vienādās daļās. Pirmo valsts nodevas daļu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs samaksā līdz kārtējā gada 10.janvārim, otro – līdz 10.aprīlim, trešo – līdz 10.jūlijam, ceturto – līdz 10.oktobrim.