Regulatora pienākumi

Drukāt

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē Regulators regulē vienīgi sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana, izņemot sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, ir pašvaldības kompetencē. 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir tiesības uzsākt sabiedrisko pakalpojuma sniegšanu, ja tas ir reģistrēts sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojuma sniedzēju reģistrā. Kārtību, kādā sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojuma sniedzējs tiek reģistrēts sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojuma sniedzēju reģistrā nosaka Regulatora lēmums Nr.1/15 ''Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos”. Regulators veido reģistru un nodrošina tā publisku pieejamību. 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto noteiktā kārtībā aprēķināto tarifu projektu un tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu Regulators izvērtē 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja Regulators konstatē, ka tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai tarifu aprēķina projektā minētās tarifus veidojošās izmaksas ir nepamatotas, Regulators 10 darbdienu laikā var uzdot sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam veikt tarifu projekta pārrēķinu vai noraidīt tarifu projektu. Regulators ir tiesīgs arī pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtajā aprēķināto tarifu projektā un tarifus veidojošo izmaksu pamatojuma dokumentos nav pietiekamu ziņu objektīvai aprēķināto tarifu projekta apstiprināšanai vai noraidīšanai. Tarifu projekta pārrēķina termiņu un Regulatora pieprasītās papildu informācijas vai dokumentu iesniegšanas termiņu neieskaita 90 dienu tarifu projekta izvērtēšanas termiņā. Izvērtētais tarifu projekts tiek apstiprināts vai noraidīts 30 dienu laikā pēc tā izvērtēšanas.

Lietotāju sūdzības tiek izskatītas un atbildes sniegtas 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Regulatora kompetencē ir izskatīt lietotāja iesniegtās sūdzības, kas attiecas uz sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojuma sniegšanu. Ik gadu Regulators apkopo informāciju par iesniegtajām sabiedrisko pakalpojumu lietotāju sūdzībām.

Pārskati par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu lietotāju iesniegumiem.