Infrastruktūras regula

Drukāt

2013. gada aprīlī Eiropas Parlaments un Padome pieņēma Regulu (ES) Nr.347/213, ar ko nosaka Eiropas energoinfrakstruktūras pamatnostādnes un atceļ Lēmumu Nr.1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr.173/2009, Regulu (EK) Nr.714/2009 un Regulu (EK) Nr.175/2009 (Infrastruktūras regula latviešu un angļu valodā).

Saskaņā ar Infrastruktūras regulā noteikto procedūru, tiek izvērtēti un noteikti infrastruktūras attīstības projekti, kurus iekļauj Eiropas Savienības (ES) kopīgu interešu projektu (KIP) sarakstā. KIP ir nozīmīgi ES energoinfrastruktūras projekti, jo īpaši starpvalstu savienojumu projekti, kuriem ir būtiska pārrobežu ietekme un kuri būtiski sekmē enerģijas tirgu integrāciju, apgādes drošību, konkurenci un ilgtspējību.

KIP ir uzskatāmi par projektiem sabiedrības interesēs, un tiem, savienojot valstu energosistēmas, jāveicina ES enerģētikas politikas un klimata mērķu sasniegšana. Projekta iekļaušana KIP sarakstā projektam nodrošina:

  • paātrinātas atļauju piešķiršanas procedūras;
  • izmaksu sadalījuma izvērtēšanu (piemēram, ja projektā iesaistītas divas valstis);
  • iespēju pretendēt uz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI regula latviešu un angļu valodā) finansējumu.

KIP sarakstu reizi divos gados apstiprina ar Komisijas deleģēto regulu.

Ar Eiropas Komisijas deleģēto regulu ir apstiprināti četri KIP saraksti: 

4. KIP sarakstā ir iekļauti šādi ar Latvijas gāzes apgādi saistīti projekti:

Nr. Gāzes apgāde
1.

Inčukalna pazemes gāzes krātuves uzlabošana

EISI atbalsts = EUR 150,000 izpēte

2. Latvijas - Lietuvas starpsavienojuma uzlabošana EISI atbalsts = EUR 175,000 priekšizpēte, izmaksu un ieguvumu analīze
3.

Polijas – Lietuvas starpsavienojums (GIPL)

EISI atbalsts = EUR 10,595,988 izpēte
+
EISI atbalsts = EUR 295,386,600 izbūve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulators ir sagatavojis informatīvu materiālu par darbībām, kas tiek veiktas izvērtējot ieguldījumus elektroenerģijas un dabasgāzes projektos.

Atbilstoši Infrastruktūras regulas noteiktajiem uzdevumiem, Regulators ir pieņēmis sekojošus lēmumus: