Infrastruktūras regula

Drukāt

2013.gada aprīlī Eiropas Parlaments un Padome pieņēma Regulu (ES) Nr.347/2013, ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ Lēmumu Nr.1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr.713/2009, Regulu (EK) Nr.714/2009 un Regulu (EK) Nr.715/2009 (Infrastruktūras regula latviešu un angļu valodā). Saskaņā ar Infrastruktūras regulā noteikto procedūru, tiek izvērtēti un noteikti infrastruktūras attīstības projekti, kurus iekļauj Eiropas Savienības (ES) kopīgu interešu projektu (KIP) sarakstā. KIP ir nozīmīgi ES energoinfrastruktūras projekti, jo īpaši starpvalstu savienojumu projekti, kuriem ir būtiska pārrobežu ietekme un kuri būtiski sekmē enerģijas tirgu integrāciju, apgādes drošību, konkurenci un ilgtspējību.

KIP ir uzskatāmi par projektiem sabiedrības interesēs, un tiem, savienojot valstu energosistēmas, jāveicina ES enerģētikas politikas un klimata mērķu sasniegšana. Projekta iekļaušana KIP sarakstā projektam nodrošina:

 • paātrinātas atļauju piešķiršanas procedūras;
 • izmaksu sadalījuma izvērtēšanu (piemēram, ja projektā iesaistītas divas valstis);
 • iespēju pretendēt uz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI regula latviešu un angļu valodā) finansējumu.

KIP sarakstu reizi divos gados apstiprina ar Komisijas deleģēto regulu. Ar Eiropas Komisijas deleģēto regulu ir apstiprināti četri KIP saraksti:

 1. saraksts 2013. gadā (latviešu un angļu valodā);
 2. saraksts 2015. gadā (latviešu un angļu valodā);
 3. saraksts 2017. gadā (latviešu un angļu valodā);
 4. saraksts 2019. gadā (latviešu un angļu valodā)

4. KIP sarakstā ir iekļauti šādi ar Latvijas elektroapgādi saistīti projekti:

 • Starpsavienojums starp apakšstacijām Kilingi-Nomme (EE) un Rīgas TEC-2 (LV) (Igaunijas-Latvijas 3.starpsavienojums); EISI atbalsts = EUR 112,301,701 izbūve;
 • Iekšējā līnija starp Rīgas TEC-2 un Rīgas HES; EISI atbalsts = EUR 9,990,000 izbūve;
 • Starpsavienojums Tartu (EE) - Valmiera (LV); EISI atbalsts = EUR 125,000 ietekmes uz vidi novērtējums (kopā ar Tsirgulina – Valmiera savienojumu);
 • Starpsavienojums Tsirgulina (EE) - Valmiera (LV);
 • Baltijas valstu elektroenergijas pārvades sistēmas integrācija un sinhronizēsana ar Eiropas tīkliem: EISI atbalsts Latvijai = EUR 57,750,000 (1.posms) un EUR 55,500,00 (2.posms).


Regulators ir sagatavojis informatīvu materiālu par darbībām, kas tiek veiktas izvērtējot ieguldījumus elektroenerģijas un dabasgāzes projektos. Atbilstoši Infrastruktūras regulas noteiktajiem uzdevumiem, Regulators ir pieņēmis sekojošus lēmumus: