Regulatora pienākumi

Drukāt

Sabiedrisko pakalpojumu tarifus regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji aprēķina saskaņā ar noteiktām tarifu aprēķināšanas metodikām:

Dabasgāzes apgādes pakalpojumu sniedzējs pēc savas iniciatīvas vai Regulatora pieprasījuma iesniedz Regulatoram aprēķināto tarifu projektus kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

Tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, piemēram, rentabilitāte, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz aprēķināto tarifu projektu kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

Sūdzību vai pretenziju gadījumā Regulators iesaka lietotājam vispirms sazināties ar attiecīgo sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju un tad, ja neizdodas vienoties par abpusēji pieņemamiem nosacījumiem, vērsties ar iesniegumu Regulatorā. Regulators uz lietotāju sūdzībām atbild 30 dienu laikā. Lai Regulators objektīvi izvērtētu iesniegumu, tajā vēlams detalizēti aprakstīt situāciju un jautājuma risināšanas gaitu ar pakalpojumu sniedzēju, iesniegumam klāt pievienojot noslēgtos līgumus un citus ar pakalpojumu sniegšanu saistītos dokumentus. Iesniegumu ieteicams noformēt atbilstoši Iesniegumu likumam.

Attiecības starp pakalpojuma sniedzējiem un lietotāju ir noteiktas Ministru kabineta izdotajos noteikumos Nr.78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi".

Regulatora kompetencē ir izskatīt lietotāju iesniegtās sūdzības, kas attiecas uz sabiedrisko pakalpojuma sniedzēju līdz lietotāja un sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja (sistēmas operatora) dabasgāzes apgādes sistēmas piederības robežai, kas noteikta katra lietotāja dabasgāzes piegādes līgumā. Par īpašuma iekšējiem dabasgāzes apgādes sistēmas tīkliem atbild īpašnieks vai valdītājs (apsaimniekotājs).

Lietotājam, kuram ir noslēgts dabasgāzes piegādes līgums ir tiesības saņemt atbilstošas kvalitātes pakalpojumu, kura kvalitāti nosaka Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi.