Publikācijas un pētījumi

Drukāt
Autors Nosaukums Izdevniecība/gads
Ināra Teibe

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma regulējums Latvijā

Linnaeus ECO-TECH 2018, Kalmar, Sweden, November 19-21, 2018
Edvīns Karnītis, Andris Virtmanis Platjoslas sakari Latvijā: attīstība un perspektīvas LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2015
Aleksandrs Čerņakovs - Neimarks, Andris Virtmanis, Edvīns Karnītis, Gundega Rutka Mobilie pakalpojumi Baltijas valstīs: attīstība, uzlabojot to ilgtspēju un kvalitāti (angļu valodā) Journal of Security and Susainability Issues/ International Enterpreneurial Perspectives and Innovative Outcomes, 2013, 2 (3), 71.-84.lpp
Edvīns Karnītis Latvijas nacionālās intereses enerģētikā Eiropas Savienības politikas kontekstā Izdevums Latvijas intereses Eiropas Savienībā, 2012/5, 55.- 68.lpp
Edvīns Karnītis, Andris Virtmanis, Gundega Rutka LTE tehnoloģiju izmantošana Baltijas valstīs Eiropas kontekstā: vispirms pilsētu teritorijas (angļu valodā) Network Industries Quarterly. Urban Energy Systems, 2012, sējums 14, numurs 2.-3., 31.-34.lpp
Edvīns Karnītis, Andris Virtmanis Daudznozaru regulēšana vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu jomās. Latvijas desmit gadu pieredze (angļu valodā) Brošūra, kas izdota, gatavojoties SPRK konferencei “Daudznozaru regulēšana – šodiena un nākotnes izaicinājumi”, 2011.gada jūnijs
Edvīns Karnītis Dabasgāzes apgādes drošuma paaugstināšana Latvijā – stratēģija un instrumenti Žurnāls Enerģija un Pasaule, Nr.1 (66) 2011, 64.-68.lpp
Edvīns Karnītis Stratēģija un efektīvi rīki Baltijas valstu dabasgāzes apgādes drošuma un ilgtspējas uzlabošanai (angļu valodā)

Journal of Security and Susainability Issues/ Internetional Enterpreneurial Perspectives and Innovative Outcomes, 2011, 01(1), 5.-17.lpp

Edvīns Karnītis Elektroenerģijas apgāde Latvijā: objektīvie un subjektīvie apstākļi RTU Zinātniskie raksti. Ekonomika un uzņēmējdarbība, 2010, sērija 3, sējums 20, 81.-89.lpp
Inga Balabkina  Dabasgāzes sadales sistēmas operatora neatkarība un pārvades sistēmas operatora sertificēšana Jurista Vārds, Nr.28 (982)
Linda Neivalde  Vai abonents var lauzt līgumu bez līgumsoda Jurista Vārds, Nr. 29 (572)
Linda Neivalde Abonents elektronisko sakaru pakalpojuma sniedzēja slazdā Jurista Vārds, Nr.16 (469)
Elza Bergmane Ilgstošākais tiesas process Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības laikā Jurista Vārds, Nr. 29/30 (1087/1088)
Inga Balabkina 

Sabiedrisko pakalpojumu tarifu noteikšanas process un tā aktualitātes

Jurista Vārds, Nr.29/30 (1087/1088)

*Publikācijās atspoguļots autoru personiskais viedoklis 

  Autors / nosaukums Izdevniecība / gads Apraksts
Untitled.jpg

Edvīns Karnītis, Andris Virtmanis

Platjoslas sakari Latvijā: attīstība un perspektīvas

LU Akadēmiskais apgāds, 2015 Izdevumā sniegta kvantitatīva un kvalitatīva Latvijas platjoslas sakaru attīstības analīze ES politikas kontekstā, ieskaitot regulējošo vidi, tehnoloģijas, tirgus dalībniekus, fiksētās un mobilās platjoslas tirgus, pakalpojumu kvalitāti un to cenas. Parādīts, kā iepriekšējā attīstība iespaido šodienas procesus, un ieskicēti iespējamie nākotnes attīstības scenāriji.
Untitled3.jpg

Autoru kolektīvs

The Dynamic of Broadband Markets in Europe

Cambridge University Press, 2015 Telekomunikācijas pakalpojumu nozīme ekonomikas attīstībā. 
Untitled4_0.jpg

Gaidis Klāvs, Jānis Reķis 

Latvijas enerģētikas attīstības scenāriju modelēšana 

Fizikālās enerģētikas institūts, 2012 Enerģētikas attīstības scenāriju attīstības analīzē aktuāls uzdevums ir veikt dažādu faktoru ekonomisko, tehnoloģisko un vides ietekmi pie dažādiem pieņēmumiem.