Maksa

Drukāt

Aicinām iepazīties ar sagatavoto vizuālo materiālu par tirgotāju piedāvājumā ietvertajām cenu komponentēm

Piedāvājam izmantot arī Regulatora sagatavoto Excel veidni elektroenerģijas cenas aplēsei iesniedzamā tarifu projekta vajadzībām

Depozīta sistēmas dalības maksu depozīta sistēmas operatoram DIO maksā dzērienu ražotāji un importētāji par depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu, laižot tirgū dzērienus depozīta iepakojumā.

Kā noteica Iepakojuma likuma 18.15 pants, DIO, uzsākot savu darbību 2022.gada 1.februārī, iepakotājiem piemēroja depozīta sistēmas dalības maksas aplēsi, kas bija aprēķināta, pretendējot konkursā uz operatora vietu.

No 2023.gada 1.aprīļa DIO depozīta iepakotājiem piemēro Regulatora 2023.gada 23.februārī apstiprināto depozīta sistēmas dalības maksu, kas aprēķināta saskaņā ar Regulatora noteiktu "Depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodiku".

2024.gada 29.aprīlī Regulators visām iepakojuma grupām apstiprināja jaunas depozīta sistēmas dalības maksas, kas stājas spēkā 2024.gada 1.jūnijā. 

 

Depozīta sistēmas dalības maksas projektu sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs aprēķina saskaņā ar Regulatora 2020.gada 2.jūlija lēmumu Nr.1/8 "Depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodika".

Komersants izstrādāto maksas projektu pēc savas iniciatīvas vai Regulatora pieprasījuma iesniedz Regulatorā izvērtēšanai kopā ar maksas projekta aprēķinu veidojošo izmaksu/ieņēmumu pamatojošiem dokumentiem, kas noteikti Regulatora lēmumā Nr.1/12 "Noteikumi par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu".

Par maksas projekta aprēķinu pamatojošiem dokumentiem tiek atzīti:

  • maksas projekta izmaksas pamatojošie dokumenti (vai to kopijas) var būt pakalpojuma sniedzēja uzskaites sistēmā izmantoti grāmatvedības attaisnojuma dokumenti, līgumi, rēķini, tāmes, valdes lēmumi un citi dokumenti, kas tieši norāda uz konkrētās izmaksu pozīcijas lielumu;

  • ja izmaksu pozīcija noteikta kā prognoze par periodu, par kuru pamatojošu dokumentu nav iespējams sagatavot, izmaksu pamatojumam pakalpojumu sniedzējs var izmantot līdzīgu darījumu pamatojošos dokumentus par iepriekšējo periodu, skaidrojot iespējamās apjomu un cenu izmaiņas, kā arī ar aptaujām, piedāvājumiem un iepirkumu procedūrām saistītus dokumentus;

  • rādītājus par pakalpojumiem, kurus pakalpojumu sniedzējs vēl nesniedz vai kuru sniegšanu plāno būtiski paplašināt, pakalpojumu sniedzējs pamato ar biznesa plānā vai plānotās darbības aprakstā ietvertiem novērtējumiem, aprēķiniem un prognozēm;

  • ja pakalpojumu sniedzējs sniedz vairākus pakalpojumus, maksas projekta izvērtēšanai nepieciešams izmaksu attiecināšanas modeļa apraksts vai grāmatvedības politikas apraksts ar detalizētu skaidrojumu par izmaksu nodalīšanu.

 

Depozīta sistēmas dalības maksa nosakāma tādā apmērā, lai lietotāju veiktie maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedriskā pakalpojuma izmaksas un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma rentabilitāti. Ja mainās depozīta sistēmas dalības maksas ietekmējošie faktori, piemēram, depozīta sistēmas dalības maksas aprēķinam izmantoto pakalpojumu apjoma rādītāji, spēkā esošā depozīta sistēmas dalības maksas aprēķinā iekļautās izmaksas, rentabilitāte, Regulators var ierosināt depozīta sistēmas dalības maksas pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz depozīta sistēmas dalības maksas aprēķinu kopā ar veidojošo izmaksu pamatojumu.

Atbilstoši likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajai kārtībai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto noteiktā kārtībā aprēķināto maksas projektu un projekta aprēķinā iekļauto izmaksu/ieņēmumu pamatojumu Regulators izvērtē 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas.

Ja Regulators konstatē, ka maksas projekts ir aprēķināts nepareizi vai maksas projekta aprēķinu veidojošās izmaksas/ieņēmumi ir nepamatoti, Regulators 10 darbdienu laikā var uzdot sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam veikt maksas projekta pārrēķinu vai noraidīt iesniegto maksas projektu.

Regulators ir tiesīgs pieprasīt arī papildu informāciju vai pamatojuma dokumentus, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtajā maksas projektā un maksu projekta aprēķinu veidojošo izmaksu/ieņēmumu pamatojuma dokumentos nav pietiekamu ziņu objektīvai aprēķinātās maksas projekta apstiprināšanai vai noraidīšanai. Regulatora pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz Regulatora noteiktā termiņā, kas nevar būt īsāks par 10 dienām.

Maksas projekta pārrēķina termiņu un Regulatora pieprasītās papildu informācijas vai dokumentu iesniegšanas termiņu neieskaita 90 dienu maksas projekta izvērtēšanas termiņā. Izvērtētais maksas projekts tiek apstiprināts vai noraidīts 30 dienu laikā pēc tā izvērtēšanas.

Regulatora lēmumu, ar kuru noteiktas apstiprinātās depozīta sistēmas dalības maksas, 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas Regulators publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Apstiprinātās maksas stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas.

 

Tarifu/maksas projekta izvērtēšanas laikā Regulators nepieciešamības gadījumā var organizēt uzklausīšanas sanāksmi. Uzklausīšanas sanāksmes mērķis ir uzklausīt lietotāju ieteikumus un priekšlikumus par iesniegto maksas projektu. Uzklausīšanas sanāksmē maksas projekta izstrādātājs informē sabiedriskā pakalpojuma lietotājus par maksas projektu un tajā ietvertajām izmaksām/ieņēmumiem, par nepieciešamību mainīt spēkā esošās maksas, kā arī sniedz atbildes uz sabiedriskā pakalpojuma lietotāju jautājumiem.

Depozīta sistēmas dalības maksas projekta aprēķins jāiesniedz saskaņā ar “Depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodikas 1.pielikumu” (iesniedzamā aprēķina Excel formāts).

Katrs no izmaksu/ieņēmumu posteņiem atsevišķi jāpaskaidro atsevišķā Excel darba lapā, kurā apkopotie dati detalizēti attēloti vēl papildu Excel darba lapās kā atsevišķs aprēķins vai hipersaite uz kontu apgrozījuma pārskatu. Papildus aizpildāmas noteiktas standarta sagataves (transports, iekārtas un ierīces, elektrība u.c.) ar tehniskajiem parametriem. Piemērs pieejams šeit.

Kopā ar maksas projektu komersants iesniedz Regulatoram "Paziņojumu par maksas projektu" (Regulatora padomes lēmuma Nr.1/40 "Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu1.pielikums), kuru 10 dienu laikā pēc projekta iesniegšanas komersants publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un savā tīmekļvietnē!!!