Maksa

Drukāt

Aicinām iepazīties ar sagatavoto vizuālo materiālu par tirgotāju piedāvājumā ietvertajām cenu komponentēm

Piedāvājam izmantot arī Regulatora sagatavoto Excel veidni elektroenerģijas cenas aplēsei iesniedzamā tarifu projekta vajadzībām

2021.gada 14.janvārī Valsts vides dienests noslēdza līgumu ar SIA "Depozīta Iepakojuma Operators" (DIO) par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu Latvijā no 2022.gada 1.februāra līdz 2029.gada 31.janvārim.

Atbilstoši Iepakojuma likuma 18.13 pantam DIO 2020.gadā, piedaloties Valsts vides dienesta izsludinātajā konkursā uz depozīta sistēmas operatora (DSO) vietu, iesniedza depozīta sistēmas dalības maksas aprēķinu, kas izstrādāts saskaņā ar depozīta sistēmas nodrošināšanai nepieciešamo finanšu aplēsi, kas sagatavota saskaņā ar Regulatora noteiktu "Depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodiku".

Kā noteic Iepakojuma likuma 18.15 pants, DIO, uzsākot savu darbību 2022.gada 1.februārī, iepakotājiem piemēro depozīta sistēmas dalības maksas aplēsi, kas aprēķināta, pretendējot konkursā uz DSO vietu (informācija par piemērotajām dalības maksām sniegta zemāk infogrammā). Maksas aplēsi piemēro līdz brīdim, kamēr stājas spēkā Regulatora apstiprināta depozīta sistēmas dalības maksa.

2022.gada 7.decembrī Regulatorā saņemts DIO izstrādāts depozīta sistēmas dalības maksas projekts, kur par vienu attiecīgā veida dzērienu iepakojuma vienību, kuru plānots laist tirgū no 2023.gada 1.aprīļa, ir aprēķinātas šādas depozīta sistēmas dalības maksas:

Depozīta sistēmas dalības maksas projektu sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs aprēķina saskaņā ar Regulatora 2020.gada 2.jūlija lēmumu Nr.1/8 "Depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodika".

Komersants izstrādāto maksas projektu pēc savas iniciatīvas vai Regulatora pieprasījuma iesniedz Regulatorā izvērtēšanai kopā ar maksas projekta aprēķinu veidojošo izmaksu/ieņēmumu pamatojošiem dokumentiem, kas noteikti Regulatora lēmumā Nr.1/12 "Noteikumi par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu". Sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs lieto izmaksu attiecināšanas modeli, kura pamatprincipus un specifikāciju iesniedz Regulatoram kopā ar maksas projektu.

Tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju veiktie maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedriskā pakalpojuma izmaksas un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma rentabilitāti. Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, piemēram, tarifu aprēķinam izmantoto pakalpojumu apjoma rādītāji, spēkā esošā tarifa aprēķinā iekļautās izmaksas, rentabilitāte, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz tarifu projektu kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

Atbilstoši likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajai kārtībai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto noteiktā kārtībā aprēķināto maksas projektu un projekta aprēķinā iekļauto izmaksu/ieņēmumu pamatojumu Regulators izvērtē 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas.

Ja Regulators konstatē, ka maksas projekts ir aprēķināts nepareizi vai maksas projekta aprēķinu veidojošās izmaksas/ieņēmumi ir nepamatoti, Regulators 10 darbdienu laikā var uzdot sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam veikt maksas projekta pārrēķinu vai noraidīt iesniegto maksas projektu.

Regulators ir tiesīgs pieprasīt arī papildu informāciju vai pamatojuma dokumentus, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtajā maksas projektā un maksu projekta aprēķinu veidojošo izmaksu/ieņēmumu pamatojuma dokumentos nav pietiekamu ziņu objektīvai aprēķinātās maksas projekta apstiprināšanai vai noraidīšanai. Regulatora pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz Regulatora noteiktā termiņā, kas nevar būt īsāks par 10 dienām.

Maksas projekta pārrēķina termiņu un Regulatora pieprasītās papildu informācijas vai dokumentu iesniegšanas termiņu neieskaita 90 dienu maksas projekta izvērtēšanas termiņā. Izvērtētais maksas projekts tiek apstiprināts vai noraidīts 30 dienu laikā pēc tā izvērtēšanas.

Regulatora lēmumu, ar kuru noteiktas apstiprinātās depozīta sistēmas dalības maksas, 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas Regulators publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Apstiprinātās maksas stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas.

Tarifu/maksas projekta izvērtēšanas laikā Regulators nepieciešamības gadījumā var organizēt uzklausīšanas sanāksmi. Uzklausīšanas sanāksmes mērķis ir uzklausīt lietotāju ieteikumus un priekšlikumus par iesniegto maksas projektu. Uzklausīšanas sanāksmē maksas projekta izstrādātājs informē sabiedriskā pakalpojuma lietotājus par maksas projektu un tajā ietvertajām izmaksām/ieņēmumiem, par nepieciešamību mainīt spēkā esošās maksas, kā arī sniedz atbildes uz sabiedriskā pakalpojuma lietotāju jautājumiem.

Depozīta sistēmas dalības maksas projekta aprēķins jāiesniedz saskaņā ar “Depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodikas 1.pielikumu” (iesniedzamā aprēķina Excel formāts).

Katrs no izmaksu/ieņēmumu posteņiem atsevišķi jāpaskaidro atsevišķā Excel darba lapā, kurā apkopotie dati detalizēti attēloti vēl papildu Excel darba lapās kā atsevišķs aprēķins vai hipersaite uz kontu apgrozījuma pārskatu. Papildus aizpildāmas noteiktas standarta sagataves (transports, iekārtas un ierīces, elektrība u.c.) ar tehniskajiem parametriem. Piemērs pieejams šeit.

Kopā ar maksas projektu komersants iesniedz Regulatoram "Paziņojumu par maksas projektu" (Regulatora padomes lēmuma Nr.1/40 "Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu1.pielikums), kuru 10 dienu laikā pēc projekta iesniegšanas komersants publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un savā tīmekļvietnē!!!