Izpildinstitūcija

Drukāt

Izpilddirektors vada un organizē Regulatora izpildinstitūcijas darbu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Regulatora nolikumu

Mikelsons.jpg

lzpilddirektors  Jānis  Miķelsons

Capture-CV2.PNG

Izpildinstitūcijas sastāvā ir katrai regulējamai nozarei atbilstoša struktūrvienība un atbalsta struktūrvienības.

Departamenta direktors Andris Virtmanis

Virtmanis.jpg

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir:

 • nodrošināt Regulatora regulēšanas funkciju izpildi elektronisko sakaru un pasta nozarēs;

 • sagatavot un iesniegt Regulatora padomei izskatīšanai priekšlikumus par nepieciešamajiem normatīvo aktu projektiem, kā arī izstrādāt un iesniegt Regulatora padomei apstiprināšanai normatīvo aktu projektus elektronisko sakaru un pasta regulēšanas funkciju realizēšanai;

 • sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātiem normatīvo aktu projektiem, ja tie attiecas uz elektronisko sakaru un pasta nozarēm;

 • izstrādāt kārtību elektronisko sakaru un pasta komersantu reģistrācijai, vispārējo atļauju noteikumus un noteikumus vispārējo atļauju noteikumu ievērošanas kontrolei un veikt elektronisko sakaru un pasta komersantu pārbaudes;

 • uzturēt reģistrēto elektronisko sakaru un pasta komersantu sarakstus, kā arī informāciju un sarakstus par elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu un pasta pakalpojumu sniegšanas tiesību atņemšanu;

 • izstrādāt elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu aprēķināšanas, un izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas un pietiekamas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumu cenu starpības aprēķināšanas metodikas elektronisko sakaru komersantiem un uzraudzīt to ievērošanu;

 • izstrādāt pasta pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku un uzraudzīt tās ievērošanu;

 • saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavot priekšlikumus elektronisko sakaru pakalpojumu un pasta pakalpojumu tarifu apstiprināšanai;

 • izstrādāt procedūru un kritērijus elektronisko sakaru komersantu ar būtisku ietekmi tirgū noteikšanai, kā arī speciālas prasības šo komersantu darbībai;

 • noteikt konkrētos elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus, kuros vērtējama elektronisko sakaru komersantu ietekme;

 • saskaņā ar izstrādāto procedūru un kritērijiem, izvērtēt elektronisko sakaru komersantu ietekmi konkrētajā elektronisko sakaru pakalpojumu tirgū;

 • paziņot Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem, Eiropas Komisijai un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādei (BEREC) par plānoto pasākumu kopumu (projektu) attiecībā uz elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšanu, elektronisko sakaru komersanta ar būtisku ietekmi tirgū noteikšanu un lēmuma projektu par speciālo prasību piemērošanu, saglabāšanu, grozīšanu vai atcelšanu šādam komersantam;

 • kontrolēt, lai elektronisko sakaru pakalpojumu tarifi, kurus nosaka elektronisko sakaru komersanti ar būtisku ietekmi tirgū, tiktu balstīti uz izmaksām;

 • izstrādāt konkursu nolikumus un rīkot konkursus, lai noteiktu elektronisko sakaru un pasta komersantus, kas sniedz universālo pakalpojumu;

 • noteikt universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu sarakstu, universālā pakalpojuma apjomu, ģeogrāfisko teritoriju un galalietotāju loku un universālā pakalpojuma saistības elektronisko sakaru un pasta komersantiem;

 • pārraudzīt universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu tarifu attīstību un līmeni, ņemot vērā patēriņa cenas valstī un iedzīvotāju ienākumus, un, ja nepieciešams, noteikt pieņemamā tarifa noteikšanas principus;

 • izstrādāt universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodikas, kontrolēt un apkopot publicēšanai informāciju par to ieviešanu un šajās saistībās ietverto prasību ievērošanu un apstiprināt elektronisko sakaru vai pasta komersanta aprēķinātās universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas;

 • sagatavot priekšlikumus noteikumiem par universālā pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu;

 • iesniegt vērtējumu par universālā pakalpojuma saistībām, kas attiecīgajam elektronisko sakaru vai pasta komersantam rada netaisnīgu apgrūtinājumu;

 • izstrādāt priekšlikumus un nosacījumus iekļaušanai elektronisko sakaru komersantu piekļuves, starpsavienojumu, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju, piekļuves datu plūsmai vai abonentlīniju atsaistīšanas pamatpiedāvājumos un prasības šo pamatpiedāvājumu publicēšanai, kā arī uzraudzīt uz šo pamatpiedāvājumu bāzes noslēgto līgumu nosacījumu un noteikumu izpildi;

 • veikt pasākumus, lai panāktu piekļuves, starpsavienojumu saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju, piekļuves datu plūsmai un abonentlīniju atsaistīšanas līgumu noslēgšanu;

 • izstrādāt prasības elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojumu savstarpējas savietojamības nodrošināšanai un pārraudzīt šo prasību ievērošanu;

 • izstrādāt noteikumus un prasības abonentlīnijas vai tās daļas atsaistīšanai un piekļuvei saistītām iekārtām un pakalpojumiem elektronisko sakaru nozarē;

 • izstrādāt nediskriminējošu un atklātu radiofrekvenču lietošanas tiesību piešķiršanas, pagarināšanas, anulēšanas un tālāknodošanas kārtību un pārraudzīt šo tiesību nosacījumu ievērošanu;

 • izstrādāt nediskriminējošu un atklātu publiskā  telefona tīkla numuru, īso kodu un identifikācijas kodu lietošanas tiesību piešķiršanas, pagarināšanas, anulēšanas un tālāknodošanas kārtību un pārraudzīt šo tiesību nosacījumu ievērošanu;

 • uzturēt komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē piešķirto radiofrekvenču lietošanas tiesību un numerācijas lietošanas tiesību sarakstus;

 • izstrādāt ar numerācijas izmantošanu saistīto pakalpojumu tehniskos noteikumus un noteikt šo pakalpojumu ieviešanas kārtību un termiņus;

 • izvērtēt krāpniecību, kas veikta, izmantojot numerāciju, un nepareizu numerācijas izmantošanu, kā arī izstrādāt priekšlikumus numerācijas krāpniecības ierobežošanai;

 • izstrādāt priekšlikumus, kas iekļaujami konkursu un izsoļu nolikumos radiofrekvenču un numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai;

 • noteikt kārtību un termiņu kādā elektronisko sakaru komersants nodrošina lietotājiem iespēju saņemt informāciju vai brīdinājumu, ka tiek veikts izsaukums uz pārvietoto numuru vai cita elektronisko sakaru komersanta publisko telefona tīklu;

 • publisko pārskatu veidošanai apkopot no elektronisko sakaru un pasta komersantiem Regulatora vārdā pieprasīto vai pārbaužu rezultātā iegūto informāciju;

 • sagatavot priekšlikumus par elektronisko sakaru un pasta komersantu sniegto pakalpojumu kvalitātes prasībām;

 • veikt elektronisko sakaru pakalpojumu un pasta pakalpojumu kvalitātes uzraudzību un reizi gadā sniegt pārskatu par uzraudzītajiem kvalitātes parametriem;

 • izstrādāt priekšlikumus strīdu izšķiršanai starp elektronisko sakaru komersantiem, kā arī elektronisko sakaru komersantiem un elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem, ja strīdi saistīti ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu vai elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu;

 • izstrādāt priekšlikumus strīdu izskatīšanai starp pasta komersantiem, kā arī pasta komersantiem un pasta pakalpojumu lietotājiem;

 • departamenta kompetences ietvaros izskatīt elektronisko sakaru un pasta pakalpojumu lietotāju iesniegumus un sūdzības par pakalpojumu sniegšanu;

 • departamenta kompetences ietvaros sadarboties ar patērētāju tiesību aizsardzības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām sabiedrisko pakalpojumu lietotāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju interešu līdzsvarošanai;

 • pēc pieprasījuma sniegt metodisku palīdzību un skaidrojumus par departamenta kompetencē esošiem jautājumiem;

 • padziļināti pētīt noteiktus regulēšanas jautājumus un nākotnes perspektīvas departamenta kompetences jautājumos, tajā skaitā sadarbojoties ar zinātniski pētnieciskajām institūcijām.

Departamenta direktore Līga Sadoviča

LSadoviča fotogrāfija.jpg

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir:

 • nodrošināt regulēšanas funkciju izpildi enerģētikā – elektroapgādē, gāzes apgādē, siltumapgādē un koģenerācijā;

 • sekot izmaiņām un tendencēm Eiropas Savienības un Latvijas enerģētikas politikā un tiesību aktos un informēt Regulatora vadību;

 • formulēt departamenta veicamos pasākumus enerģētikas nozares politiku kontekstā no regulēšanas aspekta;

 • izstrādāt tiesību aktu projektus enerģētikas nozarē saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām un Latvijas normatīvajos aktos noteikto deleģējumu;

 • izvērtēt energoapgādes komersantu iesniegtos tarifu projektus un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu, pēc nepieciešamības pieprasot papildu informāciju, un sagatavot materiālus lēmuma pieņemšanai padomes sēdē;

 • organizēt uzklausīšanas sanāksmes par energoapgādes komersantu iesniegtajiem tarifu projektiem un sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem;

 • izvērtēt apstiprināto tarifu izpildi un pēc nepieciešamības pieprasīt komersantiem iesniegt pārrēķinātos tarifu projektus;

 • izvērtēt elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu, sagatavot materiālus par plānu izskatīšanai padomes sēdē un uzraudzīt apstiprinātā plāna izpildi;

 • izstrādāt un pilnveidot tarifu aprēķināšanas metodiku un citu metodiku projektus enerģētikas nozarē;

 • sniegt priekšlikumus un izstrādāt tiesību aktu projektus saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu, Eiropas Savienības normatīvo aktu un ieteikumu, kā arī citu starptautisko organizāciju prasībām;

 • sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem energoapgādes jautājumos;

 • ieviest Eiropas Savienības elektroenerģijas un gāzes tīklu kodeksus un sagatavot materiālus lēmuma pieņemšanai padomes sēdē;

 • veikt Eiropas Savienības enerģijas tirgu integrācijas procesā nepieciešamo enerģētikas sektora dokumentu sagatavošanu un nodrošināt ar to saistīto pasākumu koordināciju ar energoapgādes komersantiem, nacionālajām un Eiropas Savienības institūcijām;

 • izskatīt energoapgādes komersantu iesniegtos sabiedrisko pakalpojumu licenču un reģistrācijas pieteikumus, pēc nepieciešamības pieprasot papildu informāciju, un sagatavot materiālus lēmuma pieņemšanai padomes sēdē un reģistrēt komersantus. Pastāvīgi sekot līdzi izmaiņām energoapgādes komersantu reģistros un aktualizēt reģistrus;

 • savas kompetences ietvaros kontrolēt energoapgādes komersantu darbības atbilstību licenču nosacījumiem, vispārējās atļaujas noteikumiem enerģētikas nozarē un tiesību aktiem;

 • uzraudzīt elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora un sistēmas īpašnieka atbilstību sertificēšanas prasībām un sistēmas īpašnieka neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību. Sagatavot materiālus par elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora un sistēmas īpašnieka atbilstību prasībām izskatīšanai padomes sēdē;

 • uzraudzīt vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām. Sagatavot lēmuma projektus par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora atbilstību prasībām izskatīšanai padomes sēdē;

 • uzraudzīt elektroenerģijas sadales sistēmas operatora un dabasgāzes sadales sistēmas operatora neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību. Sagatavot materiālus par elektroenerģijas sadales sistēmas operatora atbilstību prasībām izskatīšanai padomes sēdē;

 • sagatavot ikgadējos Regulatora ziņojumus Eiropas Komisijai un Energoregulatoru sadarbības aģentūrai un citus nepieciešamos enerģētikas sektora pārskatus;

 • departamenta kompetences ietvaros sadarboties ar konkurences, patērētāju tiesību aizsardzības un finanšu tirgus uzraudzības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, līdzsvarojot sabiedrisko pakalpojumu lietotāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju intereses un veicinot un attīstot konkurenci;

 • veikt energoapgādes komersantu pārbaudes to darbības vietās un sastādīt pārbaudes aktus, atspoguļojot rezultātus, kā arī kontrolēt energoapgādes komersantu objektu ekspluatāciju atbilstoši enerģētikas nozares normatīvajiem aktiem;

 • kontrolēt energoapgādes komersantu sniegto pakalpojumu, klientu apkalpošanas un informēšanas kvalitāti. Izstrādāt priekšlikumus pasākumiem sabiedriskā pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai;

 • veikt elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus uzraudzību sadarbībā ar Baltijas valstu un Skandināvijas valstu regulatoriem, Energoregulatoru sadarbības aģentūru un organizētajām tirgus vietām, finanšu tirgus uzraudzības un konkurences aizsardzības iestādēm;

 • izmeklēt pārkāpumus enerģijas tirgus dalībnieku un sistēmas operatoru darbībās, pēc nepieciešamības iegūstot un pieprasot informāciju, un sagatavot materiālus lēmuma pieņemšanai padomes sēdē;

 • izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus par energoapgādes jautājumiem un sniegt atbildes, pēc nepieciešamības pieprasot papildu informāciju vai iepazīstoties ar situāciju uz vietas;

 • izskatīt un analizēt dokumentus, kā arī piedalīties materiālu sagatavošanā strīdu izskatīšanai padomes sēdē par energoapgādes jautājumiem savas kompetences ietvaros;

 • veicināt un attīstīt divpusēju un daudzpusēju starptautisko sadarbību un nodrošināt citu valstu pieredzes izmantošanu energoapgādes regulēšanas jautājumos;

 • piedalīties starptautisku regulatoru apvienību, tostarp Energoregulatoru sadarbības aģentūras, un citu organizāciju darbā un dokumentu izstrādē, sniegt nepieciešamo informāciju par situāciju Latvijas enerģētikas nozarē. Darba grupu sanāksmēs paust viedokli par sagatavotajiem dokumentiem Latvijas enerģētikas nozares attīstības interesēs;

 • piedalīties Baltijas elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus veidošanas reģionālajā sadarbībā un sadarbībā ar Ziemeļvalstīm;

 • izvērtēt iesniegtos kopīgu interešu projektus un sagatavot lēmumus par ieguldījumu izmaksu sadali;

 • uzkrāt un sistematizēt Regulatora darbībai nepieciešamo informāciju par energoapgādes regulēšanas jautājumiem;

 • sagatavot informāciju par energoapgādes komersantu kurināmā krājumu izmaiņām iesniegšanai Ekonomikas ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

 • padziļināti pētīt noteiktus regulēšanas jautājumus un nākotnes perspektīvas departamenta kompetences jautājumos, tajā skaitā sadarbojoties ar zinātniski pētnieciskajām institūcijām.

Departamenta direktore Agnese Kozlovska

Agnese Kozlovska.jpg

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir:

 • nodrošināt regulēšanas funkciju izpildi ūdenssaimniecības un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarēs (turpmāk – regulējamās nozares);

 • izstrādāt Regulatora padomes lēmumu, administratīvo aktu un normatīvo aktu projektus pakalpojumu regulēšanas jomā saskaņā ar normatīvo aktu, Eiropas Savienības direktīvu un ieteikumu, kā arī citu starptautisko organizāciju prasībām;

 • izstrādāt un pilnveidot regulējamo nozaru pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas un uzraudzīt to ievērošanu;

 • analizēt regulējamo nozaru komersantu iesniegtos tarifu projektus, izvērtēt tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu, pēc nepieciešamības pieprasot papildu informāciju, un sagatavot materiālus lēmuma pieņemšanai Regulatora padomē;

 • veikt regulējamo nozaru komersantu reģistrēšanu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrā, izslēgšanu no reģistra, kā arī reģistra uzturēšanu.

 • veikt regulējamo nozaru komersantu darbības analīzi;

 • departamenta kompetences ietvaros kontrolēt regulējamo nozaru komersantu darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, Regulatora padomes pieņemtajiem lēmumiem un izdotajiem administratīvajiem aktiem;

 • uzkrāt, sistematizēt un aktualizēt Regulatora darbībai nepieciešamo informāciju par regulējamo nozaru regulēšanu;

 • sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem regulējamo nozaru jautājumos;

 • departamenta kompetences ietvaros izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus, pieprasījumus un sagatavot skaidrojumus un informāciju par regulējamo nozaru regulēšanas jautājumiem;

 • organizēt uzklausīšanas sanāksmes par departamenta sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem un regulējamo nozaru komersantu iesniegtajiem tarifu projektiem;

 • departamenta kompetences ietvaros izskatīt un analizēt dokumentus, kā arī sagatavot Regulatora padomes lēmumu projektus strīdu izskatīšanā par regulējamo nozaru regulēšanas jautājumiem;

 • nodrošināt starptautisko sadarbību un citu valstu pieredzes izmantošanu regulējamo nozaru regulēšanas jautājumos departamenta kompetences ietvaros;

 • departamenta kompetences ietvaros sadarboties ar patērētāju tiesību aizsardzības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām sabiedrisko pakalpojumu lietotāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju interešu līdzsvarošanai;

 • padziļināti pētīt noteiktus regulēšanas jautājumus un nākotnes perspektīvas departamenta kompetences jautājumos, tajā skaitā sadarbojoties ar zinātniski pētnieciskajām institūcijām.

Departamenta direktore Alla Vanaga

Alla Vanaga.jpg

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir:

 • nodrošināt Regulatora funkciju veikšanu saistībā ar regulēto nozaru ekonomisko analīzi;

 • analizēt regulējamo nozaru un Regulatora lēmumu projektu atbilstību Eiropas Savienības izvirzītajām prasībām un ieteikumiem ekonomiskās politikas jomā, atbilstību valsts ilgtermiņa ekonomiskās politikas nostādnēm;

 • veikt esošā regulējuma novērtējumu un Regulatora iniciatīvu un sagatavoto dokumentu projektu ekonomiskās pamatotības un ietekmes novērtējumu un nodrošināt, ka Regulatora iniciatīvas ir pamatotas ar atbilstošiem ekonomiskiem pierādījumiem;

 • izvērtēt Regulatora lēmumus un dokumentu projektus no ekonomiskā viedokļa saistībā ar lietotāju interešu aizstāvību un regulējamo pakalpojumu sniedzēju attīstības veicināšanu;

 • novērtēt tarifu un to izmaiņu ietekmi uz Latvijas makroekonomiskajiem rādītājiem;

 • sadarbībā ar citām Regulatora struktūrvienībām pilnveidot regulējamo nozaru tarifu noteikšanā (aprēķināšanā) piemērojamās metodes un pieejas resursu un infrastruktūras efektīvai izmantošanai;

 • sadarbībā ar citām Regulatora struktūrvienībām piedalīties tarifu projektā ietvertās informācijas un tarifu projektā iekļauto izmaksu ekonomiskā pamatojuma izvērtēšanā;

 • uzkrāt, sistematizēt un aktualizēt Regulatora darbībai nepieciešamo informāciju par regulēšanas jautājumu ekonomisko ietekmi;

 • apkopot no regulējamo pakalpojumu sniedzējiem Regulatora vārdā pieprasīto vai apsekojumu rezultātā iegūto statistisko un cita veida informāciju, kas saistīta ar departamenta specifiku;

 • sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem regulējamo nozaru ekonomiskās analīzes jautājumos;

 • sagatavot regulējamo nozaru atbildīgajām ministrijām pēc to pieprasījuma informāciju un priekšlikumus par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas jautājumiem departamenta kompetences ietvaros;

 • piedalīties ar Regulatora funkciju izpildi saistīto publikāciju sagatavošanā;

 • nodrošināt starptautisko sadarbību savas kompetences ietvaros un citu valstu pieredzes izmantošanu regulēšanas jautājumos.

   

Departamenta direktore Ieva Feldmane

Ieva Feldmane.jpg

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir: 

 • izskatīt un no juridiskā viedokļa analizēt, sagatavot slēdzienus un atzinumus par jautājumiem, kas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem ir Regulatora kompetencē; 

 • departamenta kompetences ietvaros izstrādāt tiesību aktu projektus, kā arī izskatīt citu Regulatora izpildinstitūciju struktūrvienību sagatavotos tiesību aktu projektus, izvērtējot to atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem; 

 • atbilstoši Regulatora padomes, priekšsēdētāja vai izpilddirektora uzdevumam piedalīties citu valsts vai pašvaldību institūciju tiesību aktu projektu izstrādāšanā vai saskaņošanā, par jautājumiem, kas ir Regulatora kompetencē vai skar Regulatora darbību; 

 • nodrošināt Regulatora izpildinstitūcijas sagatavoto tiesību aktu projektu atbilstību spēkā esošiem tiesību aktiem, Eiropas Savienības tiesību normām un vispārējo tiesību principiem; 

 • departamenta kompetences ietvaros, sadarbībā ar citām Regulatora izpildinstitūcijas struktūrvienībām, izvērtēt Regulatorā saņemtos personu iesniegumus vai sūdzības un sagatavot atbilstošus atbildes dokumentu projektus; 

 • departamenta kompetences ietvaros, sadarbībā ar citām Regulatora izpildinstitūcijas struktūrvienībām, izstrādāt un saskaņot dokumentu projektus par strīdu izskatīšanu regulējamās nozarēs, kas saskaņā ar likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” ir Regulatora kompetencē; 

 • departamenta kompetences ietvaros, sadarbībā ar citām Regulatora izpildinstitūcijas struktūrvienībām, izstrādāt un saskaņot dokumentu projektus administratīvo pārkāpumu lietās, kas saskaņā ar likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu ir Regulatora kompetencē; 

 • sniegt juridiska rakstura konsultācijas un informāciju par citām Regulatora struktūrvienībām un Regulatora darbiniekiem par departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem; 

 • departamenta kompetences ietvaros, sadarbībā ar citām Regulatora izpildinstitūcijas struktūrvienībām, sagatavot un saskaņot līgumu, kuros Regulators ir līgumslēdzēja puse, projektus;

 • sadarboties ar Regulatora piesaistītiem advokātiem, pieaicinātiem konsultantiem un pilnvarotiem pārstāvjiem, lai sagatavotu juridiski analītiskus materiālus un dokumentus, kā arī nepieciešamības gadījumā, sagatavot tos iesniegšanai tiesā; 

 • departamenta kompetences ietvaros piedalīties Regulatora darbības sfērā ietilpstošo problēmu risināšanā;

 • veicināt Regulatora divpusēju un daudzpusēju starptautisko sadarbību un citu valstu pieredzes izmantošanu, īstenojot Regulatora darbības juridisko nodrošinājumu.

Departamenta direktora p.i. Daiga Miķelsone

Daiga Mikelsone.jpg

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir:

 • organizēt un nodrošināt Regulatora finansiālās darbības un grāmatvedības uzskaites procesus, nodrošinot Regulatora budžeta līdzekļu pārvaldi un uzskaiti atbilstoši tiesību aktu prasībām;

 • nodrošināt Regulatora finansiālās darbības jautājumu risināšanu, plānojot un koordinējot budžeta līdzekļu racionālu sadali un izlietojumu;

 • sagatavot dažāda veida ar Regulatora finanšu un budžeta plānošanas jomu saistītus dokumentu projektus, kopsavilkumus un grāmatvedības pārskatus;

 • organizēt un nodrošināt Regulatora lietvedības un dokumentu pārvaldes procesus atbilstoši tiesību aktu prasībām;

 • organizēt un nodrošināt Regulatora padomes un izpildinstitūcijas dokumentu uzskaiti, sistematizāciju un glabāšanu ievērojot normatīvo aktu prasības;

 • organizēt un nodrošināt Regulatora tehniskā nodrošinājuma procesus atbilstoši tiesību aktu prasībām;

 • Regulatora budžeta līdzekļu ietvaros atbilstoši tiesību aktu prasībām plānot un organizēt tā darbības nodrošināšanai nepieciešamo preču un pakalpojumu publiskos iepirkumus;

 • pārvaldīt un uzturēt Regulatora telpas, saimnieciskās un tehniskās iekārtas un ierīces, nodrošināt darbinieku darba vietu iekārtošanu un aprīkošanu atbilstoši tiesību aktos noteiktajām prasībām un vadības norādījumiem;

 • sadarbībā ar citām Regulatora izpildinstitūcijas struktūrvienībām, izstrādāt un saskaņot dokumentu projektus, kas skar departamenta kompetencē esošus jautājumus;

 • sniegt konsultācijas un informāciju citām Regulatora struktūrvienībām un Regulatora darbiniekiem par departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem;

 • departamenta kompetences ietvaros piedalīties Regulatora darbības sfērā ietilpstošo problēmu risināšanā

Departamenta direktore Linda Siliņa

SPRK_BL3_5727.jpg

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir:

 • veikt Regulatora funkciju analīzi un atbilstoši tiesību aktu prasībām sagatavot nepieciešamos dokumentu projektus;

 • veikt Regulatora darbībā izmantoto informācijas tehnoloģiju lietojumu, atbalsta un infrastruktūras analīzi;

 • nodrošināt Regulatora integrētas informācijas sistēmas izstrādi un pārvaldīšanu:

  • izstrādāt integrētu informācijas sistēmas koncepciju atbilstoši Regulatora stratēģijai un veikt tās atjaunināšanu;

  • koordinēt ar informācijas sistēmu saistītu lēmumu pieņemšanu;

  • īstenot informācijas sistēmas izstrādi;

  • organizēt un vadīt projekta vadības grupas, kurās iesaistīti darbinieki no citām Regulatora struktūrvienībām;

  • organizēt un vadīt ārpakalpojumos nododamo informācijas tehnoloģiju lietojumu izstrādes projektus.
 • Nodrošināt informācijas tehnoloģiju risinājumu un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras darbināšanu, uzturēšanu un attīstīšanu, kā arī nodrošināt Regulatorā izmantoto informācijas tehnoloģiju drošības prasību ievērošanu;

 • departamenta kompetences ietvaros sniegt konsultācijas un tehnisko palīdzību Regulatora darbiniekiem darbam ar datoru, tīkla resursiem, standarta biroja programmatūru, citām Regulatora informācijas sistēmām vai informācijas tehnoloģiju infrastruktūru;

 • sadarbībā ar citām Regulatora izpildinstitūcijas struktūrvienībām izstrādāt un saskaņot dokumentu projektus, kas skar departamenta kompetencē esošus jautājumus;

 • sniegt konsultācijas un informāciju citām Regulatora struktūrvienībām un Regulatora darbiniekiem par departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem.

 • departamenta kompetences ietvaros piedalīties Regulatora darbības sfērā ietilpstošo problēmu risināšanā;

 • departamenta kompetences ietvaros sadarboties ar patērētāju tiesību aizsardzības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām sabiedrisko pakalpojumu lietotāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju interešu līdzsvarošanai;

 • padziļināti pētīt noteiktus regulēšanas jautājumus un nākotnes perspektīvas departamenta kompetences jautājumos, tajā skaitā sadarbojoties ar zinātniski pētnieciskajām institūcijām.

Nodaļas vadītāja Kristīne Briede

SPRK_BL3_5905.jpg

Nodaļas uzdevumi un funkcijas ir:

 • sniegt metodisku un organizatorisku palīdzību Regulatora padomei, priekšsēdētājam, izpilddirektoram un struktūrvienību vadītājiem cilvēkresursu attīstības un pārvaldības jautājumos, organizācijas struktūras un darba procesa nodrošināšanā;

 • izstrādāt un uzturēt Regulatora cilvēkresursu attīstības stratēģiju, izveidojot un uzturot Regulatora cilvēkresursu attīstības sistēmu, veicot cilvēkresursu plānošanu un atlasi, nodrošinot cilvēkresursu apmācību un motivēšanas sistēmas ieviešanu un pārraudzību, kā arī uzturot cilvēkresursu novērtēšanas sistēmu un tās sasaisti ar atalgojuma politiku;

 • nodrošināt Regulatora vajadzībām atbilstošu cilvēkresursu piesaisti, organizējot darbinieku atlasi, konkursus, intervijas, ievadapmācību, sekmējot mērķu uzstādīšanu un darba izpildes novērtējumu un citas ar darbinieku atlasi saistītus jautājumus;

 • organizēt konkursus uz vakantajiem Regulatora amatiem, sagatavojot nepieciešamos materiālus konkursa izsludināšanai un norisei, gatavojot konkursa vērtēšanas sēžu protokolus un atbildes pretendentiem uz Regulatora vakanto amatu;

 • iepazīstināt Regulatora darbiniekus ar Regulatora Ētikas kodeksu, iekšējās darba kārtības noteikumiem un citiem iekšējiem normatīviem aktiem un rīkojumiem, kurus Regulatora darbiniekiem jāievēro savā darbībā;

 • izstrādāt un uzturēt Regulatora cilvēkresursu novērtēšanas sistēmu un tai nepieciešamajās procedūras;

 • piedalīties Regulatora štatu saraksta un tā grozījumu projektu izstrādē, kopīgi ar citu Regulatora struktūrvienību vadītājiem analizējot personāla kvalitatīvo sastāvu un darbinieku mainības procesu un sagatavojot priekšlikumus darbinieku izvietojumam atbilstoši noteiktajām prioritātēm un uzdevumiem;

 • organizēt, kārtot un noformēt Regulatora personālsastāva administratīva rakstura dokumentus un personāllietvedību:

  • sagatavot rīkojumu projektus par Regulatora darbinieku pieņemšanu darbā, pārcelšanu un atlaišanu no darba, atvaļinājumiem, mācībām, Regulatora darbinieku komandējumiem un darba braucieniem un citiem Regulatora personālu saistītiem jautājumiem;

  • sagatavot Regulatora darbinieku darba līgumu projektus;

  • veikt Regulatora darbinieku darba gaitas un personu lietu kārtošanu un noformēšanu;

  • apkopot nepieciešamo informāciju atvaļinājuma grafika sastādīšanai un iesniegt to apstiprināšanai izpilddirektoram;

  • veikt atskaišu un pārskatu sagatavošanu Regulatora personāla jautājumos;

 • ieviest, pastāvīgi papildināt un aktualizēt Regulatora personāla uzskaites sistēmas datu bāzi;

 • veikt nepieciešamo dokumentu noformēšanu Regulatora dienesta apliecību režīma funkcionēšanai;

 • konsultēt citu Regulatora struktūrvienību vadītājus amatu aprakstu sastādīšanā, piedalīties Regulatora personālsastāva darba, amatu novērtēšanas un mēnešalgu noteikšanas darbā, sasaistot atalgojuma sistēmu ar individuālo darba novērtējumu un mērķu izpildi;

 • izstrādāt Regulatora vispusīgu apmācību sistēmu, organizējot iekšējās mācības, e-mācības un webinārus, pieredzes apmaiņas citās institūcijās, konferences un seminārus. ;Sadarbojoties ar Regulatora struktūrvienību vadītājiem organizēt regulatora darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības un apkopot informāciju par katra Regulatora darbinieka individuālo apmācību. Sadarbībā ar Ārējo sakaru nodaļu un citu Regulatora struktūrvienību vadītājiem organizēt Regulatora darbinieku apmācību un kvalifikācijas celšanu ārvalstīs;

 • piedalīties Regulatora darbinieku disciplinārlietu izskatīšanā un sagatavot dokumentu projektus par disciplinārsoda piemērošanu;

 • nodaļas kompetences ietvaros izskatīt sūdzības un iesniegumus, kas attiecas uz personāla vadības jautājumiem;

 • sadarbībā ar citām Regulatora struktūrvienībām, organizēt& Regulatora iekšējo komunikāciju, tai skaitā par dažādiem ar cilvēkresursu attīstību saistītiem jautājumiem. Pēc nepieciešamības plānot un organizēt pasākumus un citas aktivitātes ar Regulatora darbinieku piedalīšanos, kas vērtas uz Regulatora darbinieku iniciatīvas palielināšanu un motivācijas celšanu;

 • nodaļas kompetences ietvaros piedalīties Regulatora normatīvo aktu un citu dokumentu projektu izstrādē;

 • nodaļas kompetences ietvaros koordinēt Regulatora struktūrvienību sadarbību un ar to saistīto informācijas apriti Regulatorā;

 • nodaļas kompetences ietvaros konsultēt Regulatora darbiniekus par cilvēkresursu attīstības jautājumiem;

 • nodaļas kompetences ietvaros veikt citus uzdevumus, kas saistīti ar Regulatora cilvēkresursu attīstības un pārvaldības jautājumiem.