Izpildinstitūcija

Drukāt

Izpilddirektors vada un organizē Regulatora izpildinstitūcijas darbu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Regulatora nolikumu

lzpilddirektors  Jānis  Miķelsons

Capture-CV2.PNG

Izpildinstitūcijas sastāvā ir katrai regulējamai nozarei atbilstoša struktūrvienība un atbalsta struktūrvienības.

Departamenta direktors Ivars Tauniņš

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir:

 • nodrošināt Regulatora regulēšanas funkciju izpildi elektronisko sakaru un pasta nozarēs;

 • sagatavot un iesniegt Regulatora padomei izskatīšanai priekšlikumus par nepieciešamajiem normatīvo aktu projektiem, kā arī izstrādāt un iesniegt Regulatora padomei apstiprināšanai normatīvo aktu projektus elektronisko sakaru un pasta regulēšanas funkciju realizēšanai;

 • sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātiem normatīvo aktu projektiem, ja tie attiecas uz elektronisko sakaru un pasta nozarēm;

 • izstrādāt kārtību elektronisko sakaru un pasta komersantu reģistrācijai, vispārējo atļauju noteikumus un noteikumus vispārējo atļauju noteikumu ievērošanas kontrolei un veikt elektronisko sakaru un pasta komersantu pārbaudes;

 • uzturēt reģistrēto elektronisko sakaru un pasta komersantu sarakstus, kā arī informāciju un sarakstus par elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu un pasta pakalpojumu sniegšanas tiesību atņemšanu;

 • izstrādāt elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu aprēķināšanas un izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas un pietiekamas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumu cenu starpības aprēķināšanas metodikas elektronisko sakaru komersantiem un uzraudzīt to ievērošanu;

 • izstrādāt pasta pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku un uzraudzīt tās ievērošanu;

 • saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavot priekšlikumus elektronisko sakaru pakalpojumu un pasta pakalpojumu tarifu apstiprināšanai;

 • izstrādāt procedūru un kritērijus elektronisko sakaru komersantu ar būtisku ietekmi tirgū noteikšanai, kā arī speciālas prasības šo komersantu darbībai;

 • noteikt konkrētos elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus, kuros vērtējama elektronisko sakaru komersantu ietekme;

 • saskaņā ar izstrādāto procedūru un kritērijiem izvērtēt elektronisko sakaru komersantu ietekmi konkrētajā elektronisko sakaru pakalpojumu tirgū;

 • paziņot Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem, Eiropas Komisijai un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādei (BEREC) par plānoto pasākumu kopumu (projektu) attiecībā uz elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšanu, elektronisko sakaru komersanta ar būtisku ietekmi tirgū noteikšanu un lēmuma projektu par speciālo prasību piemērošanu, saglabāšanu, grozīšanu vai atcelšanu šādam komersantam;

 • kontrolēt, lai elektronisko sakaru pakalpojumu tarifi, kurus nosaka elektronisko sakaru komersanti ar būtisku ietekmi tirgū, tiktu balstīti uz izmaksām;

 • izstrādāt konkursu nolikumus un rīkot konkursus, lai noteiktu elektronisko sakaru un pasta komersantus, kas sniedz universālo pakalpojumu;

 • noteikt universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu sarakstu, universālā pakalpojuma apjomu, ģeogrāfisko teritoriju un galalietotāju loku un universālā pakalpojuma saistības elektronisko sakaru un pasta komersantiem;

 • pārraudzīt universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu tarifu attīstību un līmeni, ņemot vērā patēriņa cenas valstī un iedzīvotāju ienākumus, un, ja nepieciešams, noteikt pieņemamā tarifa noteikšanas principus;

 • izstrādāt universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodikas, kontrolēt un apkopot publicēšanai informāciju par to ieviešanu un šajās saistībās ietverto prasību ievērošanu un apstiprināt elektronisko sakaru vai pasta komersanta aprēķinātās universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas;

 • sagatavot priekšlikumus noteikumiem par universālā pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu;

 • iesniegt vērtējumu par universālā pakalpojuma saistībām, kas attiecīgajam elektronisko sakaru vai pasta komersantam rada netaisnīgu apgrūtinājumu;

 • izstrādāt priekšlikumus un nosacījumus iekļaušanai elektronisko sakaru komersantu piekļuves, starpsavienojumu, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju, piekļuves datu plūsmai vai abonentlīniju atsaistīšanas pamatpiedāvājumos un prasības šo pamatpiedāvājumu publicēšanai, kā arī uzraudzīt uz šo pamatpiedāvājumu bāzes noslēgto līgumu nosacījumu un noteikumu izpildi;

 • veikt pasākumus, lai panāktu piekļuves, starpsavienojumu saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju, piekļuves datu plūsmai un abonentlīniju atsaistīšanas līgumu noslēgšanu;

 • izstrādāt prasības elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojumu savstarpējas savietojamības nodrošināšanai un pārraudzīt šo prasību ievērošanu;

 • izstrādāt noteikumus un prasības abonentlīnijas vai tās daļas atsaistīšanai un piekļuvei saistītām iekārtām un pakalpojumiem elektronisko sakaru nozarē;

 • izstrādāt nediskriminējošu un atklātu radiofrekvenču lietošanas tiesību piešķiršanas, pagarināšanas, anulēšanas un tālāknodošanas kārtību un pārraudzīt šo tiesību nosacījumu ievērošanu;

 • izstrādāt nediskriminējošu un atklātu publiskā telefona tīkla numuru, īso kodu un identifikācijas kodu lietošanas tiesību piešķiršanas, pagarināšanas, anulēšanas un tālāknodošanas kārtību un pārraudzīt šo tiesību nosacījumu ievērošanu;

 • uzturēt komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē piešķirto radiofrekvenču lietošanas tiesību un numerācijas lietošanas tiesību sarakstus;

 • izstrādāt ar numerācijas izmantošanu saistīto pakalpojumu tehniskos noteikumus un noteikt šo pakalpojumu ieviešanas kārtību un termiņus;

 • izvērtēt krāpniecību, kas veikta, izmantojot numerāciju, un nepareizu numerācijas izmantošanu, kā arī izstrādāt priekšlikumus numerācijas krāpniecības ierobežošanai;

 • izstrādāt priekšlikumus, kas iekļaujami konkursu un izsoļu nolikumos radiofrekvenču un numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai;  

 • noteikt kārtību un termiņu, kādā elektronisko sakaru komersants nodrošina lietotājiem iespēju saņemt informāciju vai brīdinājumu, ka tiek veikts izsaukums uz pārvietoto numuru vai cita elektronisko sakaru komersanta publisko telefona tīklu;

 • publisko pārskatu veidošanai un ģeogrāfisko apsekojumu veikšanai apkopot no elektronisko sakaru un pasta komersantiem Regulatora vārdā pieprasīto vai mērījumu un  pārbaužu rezultātā iegūto informāciju, tajā skaitā informāciju par pakalpojumiem valsts administratīvajās teritorijās;  

 • sagatavot priekšlikumus par elektronisko sakaru un pasta komersantu sniegto pakalpojumu kvalitātes prasībām;

 • veikt elektronisko sakaru pakalpojumu un pasta pakalpojumu kvalitātes uzraudzību un reizi gadā sniegt pārskatu par uzraudzītajiem kvalitātes parametriem;

 • izstrādāt priekšlikumus strīdu izšķiršanai starp elektronisko sakaru komersantiem, kā arī elektronisko sakaru komersantiem un elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem, ja strīdi saistīti ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu vai elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu;

 • izstrādāt priekšlikumus strīdu izskatīšanai starp pasta komersantiem, kā arī pasta komersantiem un pasta pakalpojumu lietotājiem;

 • departamenta kompetences ietvaros izskatīt elektronisko sakaru un pasta pakalpojumu lietotāju iesniegumus un sūdzības par pakalpojumu sniegšanu;

 • departamenta kompetences ietvaros sadarboties ar patērētāju tiesību aizsardzības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām sabiedrisko pakalpojumu lietotāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju interešu līdzsvarošanai;

 • pēc pieprasījuma sniegt metodisku palīdzību un skaidrojumus par departamenta kompetencē esošiem jautājumiem;

 • padziļināti pētīt noteiktus regulēšanas jautājumus un nākotnes perspektīvas departamenta kompetences jautājumos, tajā skaitā sadarbojoties ar zinātniski pētnieciskajām institūcijām.

Departamenta direktore Līga Kurevska

LSadoviča fotogrāfija.jpg

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir:

 • nodrošināt tiesību aktos noteikto regulēšanas funkciju izpildi enerģētikas nozarē: elektroenerģijas apgādē, dabasgāzes apgādē, siltumapgādē (turpmāk - nozare), kā arī kontrolēt nozares komersantu objektu ekspluatācijas atbilstību un piegādātās enerģijas kvalitātes prasību izpildi;

 • organizēt un nodrošināt licenču izsniegšanu nozarē un nozares komersantu reģistrāciju:

  • izskatīt nozares komersantu (turpmāk – komersanti) iesniegtos sabiedrisko pakalpojumu licenču un reģistrācijas pieteikumus,

  • sagatavot un iesniegt izskatīšanai Regulatora padomes sēdē dokumentu projektus, kas saistīti ar licenču izsniegšanu, izsniegto licenču anulēšanu vai grozījumu veikšanu licenču nosacījumos,

  • reģistrēt komersantus sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrā, izslēgt no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistra un uzturēt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistru,

  • uzraudzīt Centralizētajā Eiropas reģistrā enerģētikas tirgus dalībniekiem enerģijas ražotāju un tirgotāju norādīto datu aktualitāti,

  • kontrolēt komersantu darbības atbilstību sabiedrisko pakalpojumu licenču nosacījumiem, tiesību aktiem, Regulatora pieņemtajiem lēmumiem un izdotajiem administratīvajiem aktiem;

 • nodrošināt tarifu projektu izvērtēšanu un tarifu piemērošanas uzraudzīšanu nozarē:

  • analizēt komersantu iesniegtos tarifu projektus, izvērtēt tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu, pēc nepieciešamības pieprasot papildu informāciju,

  • izvērtēt iesniegtos tarifu projektus saistībā ar lietotāju interešu aizstāvību un regulējamo pakalpojuma sniedzēju attīstības veicināšanu,

  • sagatavot materiālus lēmuma par tarifa noteikšanu pieņemšanai Regulatora padomes sēdē;

  • uzraudzīt noteikto tarifu piemērošanu un pēc nepieciešamības pieprasīt komersantiem iesniegt jaunus tarifu projektus;

 • organizēt un nodrošināt komersantu darbības uzraudzību un kontroli:

  • uzraudzīt elektroenerģijas sadales sistēmas operatora un dabasgāzes sadales sistēmas operatora neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību un sagatavot nepieciešamos dokumentu projektus izskatīšanai Regulatora padomes sēdē,
  • uzraudzīt elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora un sistēmas īpašnieka, kā arī vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām un sagatavot nepieciešamos dokumentu projektus izskatīšanai Regulatora padomes sēdē,

  • veikt elektroenerģijas un gāzes vairumtirgus uzraudzību sadarbībā ar Energoregulatoru sadarbības aģentūru, Baltijas un Skandināvijas reģiona valstu regulatoriem un organizētajām tirgus vietām, kā arī finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādi un konkurences aizsardzības iestādi,
  • departamenta kompetences ietvaros izvērtēt komersantu ieguldījumu plānus, sagatavot materiālus plānu izskatīšanai Regulatora padomes sēdē, kā arī uzraudzīt apstiprināto plānu izpildi,
  • departamenta kompetences ietvaros kontrolēt nozares komersantiem saistošo padomes pieņemto lēmumu, izdoto administratīvo aktu izpildi un tiesību aktu ievērošanu,
  • departamenta kompetences ietvaros kontrolēt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Izstrādāt priekšlikumus pasākumiem regulējamā sabiedriskā pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai,
  • departamenta kompetences ietvaros izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus par nozares jautājumiem un sadarbībā ar citām Regulatora struktūrvienībām sagatavot atbilstošus atbildes dokumentu projektus,
  • departamenta kompetences ietvaros analizēt dokumentus, kas saistīti ar strīdu izskatīšanu nozarē, kā arī sadarbībā ar citām Regulatora struktūrvienībām piedalīties atbilstošu dokumentu projektu sagatavošanā strīdu izskatīšanai padomes sēdē;

  • sadarbībā ar citām Regulatora struktūrvienībām departamenta kompetences ietvaros izmeklēt pārkāpumus komersantu darbībās un sagatavot atbilstošus dokumentu projektus izskatīšanai Regulatora padomes sēdē;

 • organizēt un veikt komersantu objektu ekspluatācijas kontroli:

  • veikt komersantu objektu ekspluatācijas pārbaudes,

  • veikt elektroenerģijas, siltumenerģijas un dabasgāzes kvalitātes prasību izpildes un atbilstības kontroli un uzraudzību,

  • tiesību aktos noteiktajos gadījumos, kārtībā un termiņā izvērtēt pārbaužu laikā konstatētos pārkāpumus un uzraudzīt pārkāpuma novēršanas gaitu;

  • tiesību aktos noteiktajos gadījumos piedalīties avāriju cēloņu noskaidrošanā un nelaimes gadījumu izmeklēšanas komisiju darbā energoapgādes komersantu objektos.

 • informēt un iesaistīt ieinteresētās puses:

  • apkopot un sistematizēt Regulatora darbībai nepieciešamo informāciju par nozares regulēšanas jautājumiem,

  • veikt izpēti un analīzi par nozares attīstību un pēc vajadzības sagatavot nozares darbības pārskatus un ziņojumus,

  • veicināt izpratni par Regulatora funkcijām nozarē un nozares darbību,

  • tiesību aktos noteiktajos gadījumos organizēt uzklausīšanas  sanāksmes;

  • departamenta kompetences ietvaros sadarboties ar citām valsts pārvaldes institūcijām, patērētāju tiesību aizsardzības institūcijām un dažādām nevalstiskajām organizācijām,

  • departamenta kompetences ietvaros sadarboties ar standartizācijas tehniskajām komitejām un nozares komersantiem, nozares profesionālajām sabiedriskajām organizācijām un citām ieinteresētām juridiskām un fiziskām personām;

 • piedalīties Regulatora un nozares tiesiskā regulējuma pilnveidošanā:

  • izstrādāt un pilnveidot tarifu aprēķināšanas un citas ar komersantu darbību saistītas metodikas nozarē un ar tām saistītas vadlīnijas un sagatavot atbilstošus dokumentu projektus izskatīšanai Regulatora padomes sēdē,

  • sniegt priekšlikumus un izstrādāt nozares tiesību aktu projektus, nodrošinot to atbilstību spēkā esošiem tiesību aktiem,

  • sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātiem tiesību aktu projektiem, kas skar nozari, nepieciešamības gadījumā sagatavojot atbilstošus dokumentu projektus izskatīšanai Regulatora padomes sēdē,

  • padziļināti pētīt noteiktus regulēšanas jautājumus un nākotnes perspektīvas departamenta kompetences ietvaros, tajā skaitā sadarbojoties ar citu institūciju pētniecisko darbību;

 • deleģējuma apmērā pārstāvēt Regulatoru starptautiskā vidē:

  • sadarbībā ar Eiropas Savienības valstu regulatīvajām iestādēm un citām kompetentajām institūcijām veicināt koordinētu elektroenerģijas un dabasgāzes tirgu attīstību, reģionālu integrāciju un integrāciju Eiropas Savienības enerģijas tirgos,

  • koordinēt un kontrolēt Eiropas Savienības tiesību enerģētikas nozarē pārņemšanu un ieviešanu un vajadzības gadījumā sagatavot atbilstošus dokumentu projektus izskatīšanai Regulatora padomes sēdē,

  • veicināt un attīstīt divpusēju un daudzpusēju starptautisko sadarbību un nodrošināt citu valstu pieredzes izmantošanu nozares regulēšanas jautājumos,

  • departamenta kompetences ietvaros pārstāvēt Regulatoru starptautiskajās organizācijās, tajā skaitā Energoregulatoru sadarbības aģentūras un Eiropas Enerģētikas regulatoru padomes darba grupās,

  • sadarbībā ar citām Regulatora struktūrvienībām sagatavot ziņojumu un pārskatus par nozari atbildīgajām institūcijām, kā arī sagatavot nepieciešamos datus un sniegt Regulatora viedokli ar nozari saistītās aptaujās,

  • sadarbībā ar citām Regulatora struktūrvienībām izvērtēt nozares infrastruktūras projektus ar pārrobežu ietekmi saistībā ar Eiropas Savienības enerģētikas sektora integrācijas procesu, sagatavot lēmumu projektus par pārrobežu ieguldījumu izmaksu sadali.

Departamenta direktore Agnese Kozlovska

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir:

 • nodrošināt regulēšanas funkciju izpildi ūdenssaimniecības, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē (turpmāk – regulējamās nozares);

 • izstrādāt Regulatora padomes lēmumu, administratīvo aktu un normatīvo aktu projektus regulējamajās nozarēs saskaņā ar normatīvo aktu, Eiropas Savienības tiesību aktu un ieteikumu, kā arī citu starptautisko organizāciju prasībām;

 • izstrādāt un pilnveidot regulējamo nozaru pakalpojumu tarifu un maksas aprēķināšanas metodikas, uzraudzīt to ievērošanu;

 • analizēt regulējamo nozaru komersantu iesniegtos tarifu un maksas projektus; izvērtēt tarifu un maksas aprēķinu veidojošo izmaksu pamatojumu, pēc nepieciešamības pieprasot papildu informāciju, un sagatavot materiālus lēmuma pieņemšanai regulatora padomē;

 • reģistrēt regulējamo nozaru komersantus sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrā, izslēgt no reģistra, kā arī uzturēt reģistru;

 • veikt regulējamo nozaru komersantu darbības analīzi;

 • departamenta kompetences ietvaros kontrolēt regulējamo nozaru komersantu darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, Regulatora padomes pieņemtajiem lēmumiem un izdotajiem administratīvajiem aktiem;

 • uzkrāt, sistematizēt un aktualizēt Regulatora darbībai nepieciešamo informāciju par regulējamo nozaru regulēšanu;

 • sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem regulējamo nozaru jautājumos;

 • departamenta kompetences ietvaros izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus un pieprasījumus un sagatavot skaidrojumus un informāciju par regulējamo nozaru regulēšanas jautājumiem;

 • organizēt uzklausīšanas sanāksmes par departamenta sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem un regulējamo nozaru komersantu iesniegtajiem tarifu un maksas aprēķiniem;

 • departamenta kompetences ietvaros izskatīt un analizēt dokumentus, kā arī sagatavot Regulatora padomes lēmumu projektus strīdu un domstarpību izskatīšanā par regulējamo nozaru regulēšanas jautājumiem;

 • nodrošināt starptautisko sadarbību un citu valstu pieredzes izmantošanu regulējamo nozaru regulēšanas jautājumos departamenta kompetences ietvaros;

 • departamenta kompetences ietvaros sadarboties ar patērētāju tiesību aizsardzības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām sabiedrisko pakalpojumu lietotāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju interešu līdzsvarošanai;

 • padziļināti pētīt noteiktus regulēšanas jautājumus un nākotnes perspektīvas departamenta kompetences jautājumos, tajā skaitā sadarbojoties ar zinātniski pētnieciskajām institūcijām.

Departamenta direktore Māra Bērziņa

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir:

 • nodrošināt Regulatora funkciju veikšanu saistībā ar regulēto nozaru ekonomisko analīzi;

 • analizēt regulējamo nozaru un Regulatora lēmumu projektu atbilstību Eiropas Savienības izvirzītajām prasībām un ieteikumiem ekonomiskās politikas jomā, atbilstību valsts ilgtermiņa ekonomiskās politikas nostādnēm;

 • veikt esošā regulējuma novērtējumu un Regulatora iniciatīvu un sagatavoto dokumentu projektu ekonomiskās pamatotības un ietekmes novērtējumu un nodrošināt, ka Regulatora iniciatīvas ir pamatotas ar atbilstošiem ekonomiskiem pierādījumiem;

 • izvērtēt Regulatora lēmumus un dokumentu projektus no ekonomiskā viedokļa saistībā ar lietotāju interešu aizstāvību un regulējamo pakalpojumu sniedzēju attīstības veicināšanu;

 • novērtēt tarifu un to izmaiņu ietekmi uz Latvijas makroekonomiskajiem rādītājiem;

 • sadarbībā ar citām Regulatora struktūrvienībām pilnveidot regulējamo nozaru tarifu noteikšanā (aprēķināšanā) piemērojamās metodes un pieejas resursu un infrastruktūras efektīvai izmantošanai;

 • sadarbībā ar citām Regulatora struktūrvienībām piedalīties tarifu projektā ietvertās informācijas un tarifu projektā iekļauto izmaksu ekonomiskā pamatojuma izvērtēšanā;

 • uzkrāt, sistematizēt un aktualizēt Regulatora darbībai nepieciešamo informāciju par regulēšanas jautājumu ekonomisko ietekmi;

 • apkopot no regulējamo pakalpojumu sniedzējiem Regulatora vārdā pieprasīto vai apsekojumu rezultātā iegūto statistisko un cita veida informāciju, kas saistīta ar departamenta specifiku;

 • sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem regulējamo nozaru ekonomiskās analīzes jautājumos;

 • sagatavot regulējamo nozaru atbildīgajām ministrijām pēc to pieprasījuma informāciju un priekšlikumus par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas jautājumiem departamenta kompetences ietvaros;

 • piedalīties ar Regulatora funkciju izpildi saistīto publikāciju sagatavošanā;

 • nodrošināt starptautisko sadarbību savas kompetences ietvaros un citu valstu pieredzes izmantošanu regulēšanas jautājumos.

   

Departamenta direktore Ieva Feldmane

Ieva Feldmane.jpg

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir: 

 • izskatīt, no juridiskā viedokļa analizēt un piemērot Regulatora kompetencē esošus jautājumus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, tajā skaitā Eiropas Savienības tiesību aktiem;

 • departamenta kompetences ietvaros izstrādāt tiesību aktu projektus, kā arī izskatīt citu Regulatora izpildinstitūcijas struktūrvienību sagatavotos tiesību aktu projektus, izvērtējot to atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem;

 • piedalīties citu valsts vai pašvaldības institūciju tiesību aktu projektu izstrādāšanā vai saskaņošanā par jautājumiem, kas ir Regulatora kompetencē vai skar Regulatora darbību;

 • nodrošināt Regulatora izpildinstitūcijas sagatavoto tiesību aktu projektu atbilstību spēkā esošiem tiesību aktiem, Eiropas Savienību tiesību normām un vispārējo tiesību principiem;

 • departamenta kompetences ietvaros sadarbībā ar citām Regulatora izpildinstitūcijas struktūrvienībām izvērtēt Regulatorā saņemtos personu iesniegumus vai sūdzības un sagatavot atbilstošus atbildes dokumentu projektus;

 • departamenta kompetences ietvaros sadarbībā ar citām Regulatora izpildinstitūcijas struktūrvienībām izstrādāt un saskaņot dokumentu projektus par strīdu izskatīšanu regulējamās nozarēs, kas saskaņā ar likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” ir Regulatora kompetencē;

 • departamenta kompetences ietvaros sadarbībā ar citām Regulatora izpildinstitūcijas struktūrvienībām izstrādāt un saskaņot dokumentu projektus administratīvo pārkāpumu lietās, kas saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu, likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, Administratīvo sodu likumu par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, Elektronisko sakaru likumu un Pasta likumu ir Regulatora kompetencē;

 • departamenta kompetences ietvaros sadarbībā ar citām Regulatora izpildinstitūcijas struktūrvienībām nodrošināt domstarpību izskatīšanu saskaņā ar Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likumu, Iepakojuma likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Regulatora lēmumiem;

 • sniegt juridiska rakstura konsultācijas un informāciju citām Regulatora struktūrvienībām un Regulatora darbiniekiem par departamenta kompetencē esošiem jautājumiem;

 • departamenta kompetences ietvaros sadarbībā ar citām Regulatora izpildinstitūcijas struktūrvienībām sagatavot un saskaņot līgumu, kuros Regulators ir līgumslēdzēja puse, projektus;

 • sadarboties ar Regulatora piesaistītiem ekspertiem un pilnvarotiem pārstāvjiem, lai sagatavotu juridiski analītiskus materiālus un dokumentus;

 • sadarbībā ar citām Regulatora struktūrvienībām nodrošināt Regulatora pārstāvību tiesā un sagatavot dokumentus iesniegšanai tiesā. Sarežģītās tiesvedībās, kurās nepieciešamas padziļinātas zināšanas specifiskos jautājumos, piemēram, konstitucionālajās tiesībās, konkurences tiesībās, Eiropas Savienības tiesībās, sniegt priekšlikumu par ekspertu piesaisti;

 • departamenta kompetences ietvaros piedalīties Regulatora darbības sfērā ietilpstošo problēmu risināšanā;

 • veicināt Regulatora divpusēju un daudzpusēju starptautisko sadarbību un citu valstu pieredzes izmantošanu, īstenojot Regulatora darbības juridisko nodrošinājumu;

 • departamenta kompetences ietvaros sadarboties ar patērētāju tiesību aizsardzības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām sabiedrisko pakalpojumu lietotāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju interešu līdzsvarošanai;

 • epartamenta kompetences ietvaros, ja ir nepieciešamība vai saņemts pieprasījums, sniegt viedokli vai atzinumu par tiesību aktu un judikatūras piemērojamību, tajā skaitā par Eiropas Savienības tiesību aktiem un Eiropas Savienības Tiesas judikatūru;

 • padziļināti pētīt noteiktus regulēšanas jautājumus un nākotnes perspektīvas departamenta kompetences jautājumos, tajā skaitā sadarbojoties ar zinātniski pētnieciskajām institūcijām.

Departamenta direktore Dita Jansone

Dita.PNG

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir:

 • organizēt un nodrošināt Regulatora finansiālās darbības un grāmatvedības uzskaites procesus, nodrošinot Regulatora budžeta līdzekļu pārvaldi un uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

 • nodrošināt Regulatora finansiālās darbības jautājumu risināšanu, plānojot un koordinējot Regulatora budžeta līdzekļu racionālu sadali un izlietojumu;

 • sagatavot ar Regulatora finanšu un budžeta plānošanas jomu saistītus dokumentu projektus, kopsavilkumus un grāmatvedības pārskatus;

 • organizēt un nodrošināt valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu administrēšanu un citu normatīvajos aktos paredzētu maksājumu uzskaiti;

 • organizēt un nodrošināt Regulatora lietvedības un dokumentu pārvaldes procesus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un sniegt metodisko un organizatorisku palīdzību Regulatora darbiniekiem;

 • organizēt un nodrošināt Regulatora padomes un izpildinstitūcijas dokumentu uzskaiti, sistematizāciju un glabāšanu, ievērojot normatīvo aktu prasības;

 • nodrošināt padomes sēžu organizēšanu un norisi atbilstoši Regulatora normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

 • Regulatora budžeta līdzekļu ietvaros atbilstoši tiesību aktu prasībām plānot un organizēt Regulatora darbības nodrošināšanai nepieciešamo preču un pakalpojumu publiskos iepirkumus;

 • plānot, organizēt un nodrošināt Regulatora tehniskā nodrošinājuma procesus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

 • pārvaldīt un uzturēt Regulatora telpas, saimnieciskās un tehniskās iekārtas un ierīces, nodrošināt darbinieku darba vietu iekārtošanu un aprīkošanu atbilstoši tiesību aktos noteiktajām prasībām un vadības norādījumiem;

 • sadarbībā ar citām Regulatora izpildinstitūcijas struktūrvienībām, izstrādāt un saskaņot dokumentu projektus, kas skar departamenta kompetencē esošus jautājumu;

 • sniegt konsultācijas un informāciju citām Regulatora struktūrvienībām un Regulatora darbiniekiem par departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem;

 • departamenta kompetences ietvaros piedalīties Regulatora darbības sfērā ietilpstošo problēmu risināšanā.

Departamenta direktora p.i. Līga Novada

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir:

 • veikt Regulatora darbībā izmantoto informācijas tehnoloģiju tehnisko resursu (turpmāk – tehnoloģiju nodrošinājums), Regulatora iekšējos normatīvajos aktos noteikto informācijas sistēmu, kuru tehniskā resursa pārvaldnieks ir departamenta darbinieks (turpmāk – informācijas sistēmu), un tīkla infrastruktūras ikdienas uzturēšanu un iespējamo tehnisko attīstības pasākumu analīzi;

 • nodrošināt informācijas sistēmu pārvaldīšanu, kas ietver:

  • informācijas sistēmu koordinēšanu un lēmumu pieņemšanu saistībā ar informācijas sistēmu uzturēšanu un attīstības pasākumu realizāciju,

  • sadarbības organizēšanu un vadīšanu ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir piesaistīti informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības pasākumu veikšanai;

 • nodrošināt Regulatora informācijas sistēmu, kas izveidotas Regulatora vajadzībām un ko Regulatorā izmanto informācijas sistēmu projekta vadības grupas, kurās iesaistīti darbinieki no citām Regulatora struktūrvienībām, uzturēšanas un attīstības projektu ikdienas vadību;

 • sadarboties ar drošības pārvaldnieku, nodrošinot nepieciešamo informācijas tehnoloģiju un informācijas sistēmu drošības pārvaldības procedūru un tehnisko risinājumu ieviešanu un to darbības uzturēšanu;

 • departamenta kompetences ietvaros sagatavot ar tehnoloģiju nodrošinājumu un informācijas sistēmu attīstības plānošanu saistītos dokumentus;

 • departamenta kompetences ietvaros sniegt konsultācijas un tehnisko palīdzību Regulatora darbiniekiem darbam ar datoru, tīkla resursiem, standarta biroja programmatūru, Regulatora informācijas sistēmām vai informācijas tehnoloģiju infrastruktūru;

 • sadarbībā ar citām Regulatora izpildinstitūcijas struktūrvienībām izstrādāt un saskaņot dokumentu projektus, kas skar departamenta kompetencē esošus jautājumus;

 • sniegt konsultācijas un informāciju citām Regulatora struktūrvienībām un Regulatora darbiniekiem par departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem;

 • departamenta kompetences ietvaros piedalīties Regulatora darbības sfērā ietilpstošo problēmu risināšanā.

Nodaļas vadītāja Kristīne Briede

SPRK_BL3_5905.jpg

Nodaļas uzdevumi un funkcijas ir:

 • sniegt metodisku un organizatorisku palīdzību Regulatora padomei, priekšsēdētājam, izpilddirektoram un struktūrvienību vadītājiem cilvēkresursu attīstības un pārvaldības jautājumos, organizācijas struktūras un darba procesa nodrošināšanā;

 • izstrādāt Regulatora cilvēkresursu attīstības stratēģiju;

 • izveidot un uzturēt Regulatora cilvēkresursu attīstības, novērtēšanas, apmācību un motivēšanas sistēmu;

 • nodrošināt Regulatora vajadzībām atbilstošu cilvēkresursu piesaisti, organizēt konkursus uz vakantajiem Regulatora amatiem, sagatavojot nepieciešamos materiālus konkursa izsludināšanai un norisei, kā arī nodrošinot jauno darbinieku ievadapmācību;

 • iepazīstināt Regulatora darbiniekus ar Regulatora Ētikas kodeksu, Iekšējās darba kārtības noteikumiem un citiem iekšējiem normatīvajiem aktiem un rīkojumiem, kuri Regulatora darbiniekiem jāievēro savā darbībā;

 • piedalīties Regulatora štatu saraksta un tā grozījumu projektu izstrādē, kopā ar citu Regulatora struktūrvienību vadītājiem analizējot personāla kvalitatīvo sastāvu un darbinieku mainības procesu un sagatavojot priekšlikumus darbinieku izvietojumam atbilstoši noteiktajām prioritātēm un uzdevumiem;

 • organizēt, kārtot un noformēt Regulatora personālsastāva administratīva rakstura dokumentus un personāllietvedību;

 • ieviest un uzturēt, pastāvīgi papildināt un aktualizēt ierakstus Regulatora personāla vadības sistēmās;

 • veikt nepieciešamo dokumentu noformēšanu Regulatora dienesta apliecību noformēšanai;

 • konsultēt citu Regulatora struktūrvienību vadītājus amatu aprakstu sagatavošanā, piedalīties Regulatora personālsastāva darba, amatu novērtēšanas un mēnešalgu noteikšanas procesā;

 • organizēt apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumus Regulatora darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai gan Latvijā, gan ārvalstīs;

 • piedalīties Regulatora darbinieku disciplinārlietu izskatīšanā un sagatavot dokumentu projektus par disciplinārsoda piemērošanu;

 • nodaļas kompetences ietvaros izskatīt sūdzības un iesniegumus, kas attiecas uz  personāla vadības jautājumiem;

 • sadarbībā ar citām Regulatora struktūrvienībām organizēt Regulatora iekšējo komunikāciju, tai skaitā par dažādiem ar cilvēkresursu attīstību saistītiem jautājumiem. Pēc nepieciešamības plānot un organizēt pasākumus un citas aktivitātes ar Regulatora darbinieku piedalīšanos, kas vērstas uz Regulatora darbinieku iniciatīvas palielināšanu un motivācijas celšanu;

 • nodaļas kompetences ietvaros piedalīties Regulatora normatīvo aktu un citu dokumentu projektu izstrādē;

 • nodaļas kompetences ietvaros konsultēt Regulatora darbiniekus par cilvēkresursu attīstības jautājumiem;

 • nodaļas kompetences ietvaros veikt citus uzdevumus, kas saistīti ar Regulatora cilvēkresursu attīstības un pārvaldības jautājumiem;

 • atbilstoši normatīvo aktu prasībām un sadarbībā ar kompetentām institūcijām vai Regulatora piesaistītiem ekspertiem nodrošināt darba aizsardzības un ugunsdrošības  prasību ievērošanu Regulatorā.