Izpildinstitūcija

Drukāt

Izpilddirektors vada un organizē Regulatora izpildinstitūcijas darbu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Regulatora nolikumu

Mikelsons.jpg

lzpilddirektors  Jānis  Miķelsons

Capture-CV2.PNG

Izpildinstitūcijas sastāvā ir katrai regulējamai nozarei atbilstoša struktūrvienība un atbalsta struktūrvienības.

Departamenta direktors Andris Virtmanis

Virtmanis.jpg

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir:

 • nodrošināt Regulatora regulēšanas funkciju izpildi elektronisko sakaru un pasta nozarēs;

 • sagatavot un iesniegt Regulatora padomei izskatīšanai priekšlikumus par nepieciešamajiem normatīvo aktu projektiem, kā arī izstrādāt un iesniegt Regulatora padomei apstiprināšanai normatīvo aktu projektus elektronisko sakaru un pasta regulēšanas funkciju realizēšanai;

 • sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātiem normatīvo aktu projektiem, ja tie attiecas uz elektronisko sakaru un pasta nozarēm;

 • izstrādāt kārtību elektronisko sakaru un pasta komersantu reģistrācijai, vispārējo atļauju noteikumus un noteikumus vispārējo atļauju noteikumu ievērošanas kontrolei un veikt elektronisko sakaru un pasta komersantu pārbaudes;

 • uzturēt reģistrēto elektronisko sakaru un pasta komersantu sarakstus, kā arī informāciju un sarakstus par elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu un pasta pakalpojumu sniegšanas tiesību atņemšanu;

 • izstrādāt elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu aprēķināšanas, un izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas un pietiekamas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumu cenu starpības aprēķināšanas metodikas elektronisko sakaru komersantiem un uzraudzīt to ievērošanu;

 • izstrādāt pasta pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku un uzraudzīt tās ievērošanu;

 • saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavot priekšlikumus elektronisko sakaru pakalpojumu un pasta pakalpojumu tarifu apstiprināšanai;

 • izstrādāt procedūru un kritērijus elektronisko sakaru komersantu ar būtisku ietekmi tirgū noteikšanai, kā arī speciālas prasības šo komersantu darbībai;

 • noteikt konkrētos elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus, kuros vērtējama elektronisko sakaru komersantu ietekme;

 • saskaņā ar izstrādāto procedūru un kritērijiem, izvērtēt elektronisko sakaru komersantu ietekmi konkrētajā elektronisko sakaru pakalpojumu tirgū;

 • paziņot Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem, Eiropas Komisijai un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādei (BEREC) par plānoto pasākumu kopumu (projektu) attiecībā uz elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšanu, elektronisko sakaru komersanta ar būtisku ietekmi tirgū noteikšanu un lēmuma projektu par speciālo prasību piemērošanu, saglabāšanu, grozīšanu vai atcelšanu šādam komersantam;

 • kontrolēt, lai elektronisko sakaru pakalpojumu tarifi, kurus nosaka elektronisko sakaru komersanti ar būtisku ietekmi tirgū, tiktu balstīti uz izmaksām;

 • izstrādāt konkursu nolikumus un rīkot konkursus, lai noteiktu elektronisko sakaru un pasta komersantus, kas sniedz universālo pakalpojumu;

 • noteikt universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu sarakstu, universālā pakalpojuma apjomu, ģeogrāfisko teritoriju un galalietotāju loku un universālā pakalpojuma saistības elektronisko sakaru un pasta komersantiem;

 • pārraudzīt universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu tarifu attīstību un līmeni, ņemot vērā patēriņa cenas valstī un iedzīvotāju ienākumus, un, ja nepieciešams, noteikt pieņemamā tarifa noteikšanas principus;

 • izstrādāt universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodikas, kontrolēt un apkopot publicēšanai informāciju par to ieviešanu un šajās saistībās ietverto prasību ievērošanu un apstiprināt elektronisko sakaru vai pasta komersanta aprēķinātās universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas;

 • sagatavot priekšlikumus noteikumiem par universālā pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu;

 • iesniegt vērtējumu par universālā pakalpojuma saistībām, kas attiecīgajam elektronisko sakaru vai pasta komersantam rada netaisnīgu apgrūtinājumu;

 • izstrādāt priekšlikumus un nosacījumus iekļaušanai elektronisko sakaru komersantu piekļuves, starpsavienojumu, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju, piekļuves datu plūsmai vai abonentlīniju atsaistīšanas pamatpiedāvājumos un prasības šo pamatpiedāvājumu publicēšanai, kā arī uzraudzīt uz šo pamatpiedāvājumu bāzes noslēgto līgumu nosacījumu un noteikumu izpildi;

 • veikt pasākumus, lai panāktu piekļuves, starpsavienojumu saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju, piekļuves datu plūsmai un abonentlīniju atsaistīšanas līgumu noslēgšanu;

 • izstrādāt prasības elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojumu savstarpējas savietojamības nodrošināšanai un pārraudzīt šo prasību ievērošanu;

 • izstrādāt noteikumus un prasības abonentlīnijas vai tās daļas atsaistīšanai un piekļuvei saistītām iekārtām un pakalpojumiem elektronisko sakaru nozarē;

 • izstrādāt nediskriminējošu un atklātu radiofrekvenču lietošanas tiesību piešķiršanas, pagarināšanas, anulēšanas un tālāknodošanas kārtību un pārraudzīt šo tiesību nosacījumu ievērošanu;

 • izstrādāt nediskriminējošu un atklātu publiskā  telefona tīkla numuru, īso kodu un identifikācijas kodu lietošanas tiesību piešķiršanas, pagarināšanas, anulēšanas un tālāknodošanas kārtību un pārraudzīt šo tiesību nosacījumu ievērošanu;

 • uzturēt komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē piešķirto radiofrekvenču lietošanas tiesību un numerācijas lietošanas tiesību sarakstus;

 • izstrādāt ar numerācijas izmantošanu saistīto pakalpojumu tehniskos noteikumus un noteikt šo pakalpojumu ieviešanas kārtību un termiņus;

 • izvērtēt krāpniecību, kas veikta, izmantojot numerāciju, un nepareizu numerācijas izmantošanu, kā arī izstrādāt priekšlikumus numerācijas krāpniecības ierobežošanai;

 • izstrādāt priekšlikumus, kas iekļaujami konkursu un izsoļu nolikumos radiofrekvenču un numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai;

 • noteikt kārtību un termiņu kādā elektronisko sakaru komersants nodrošina lietotājiem iespēju saņemt informāciju vai brīdinājumu, ka tiek veikts izsaukums uz pārvietoto numuru vai cita elektronisko sakaru komersanta publisko telefona tīklu;

 • publisko pārskatu veidošanai apkopot no elektronisko sakaru un pasta komersantiem Regulatora vārdā pieprasīto vai pārbaužu rezultātā iegūto informāciju;

 • sagatavot priekšlikumus par elektronisko sakaru un pasta komersantu sniegto pakalpojumu kvalitātes prasībām;

 • veikt elektronisko sakaru pakalpojumu un pasta pakalpojumu kvalitātes uzraudzību un reizi gadā sniegt pārskatu par uzraudzītajiem kvalitātes parametriem;

 • izstrādāt priekšlikumus strīdu izšķiršanai starp elektronisko sakaru komersantiem, kā arī elektronisko sakaru komersantiem un elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem, ja strīdi saistīti ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu vai elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu;

 • izstrādāt priekšlikumus strīdu izskatīšanai starp pasta komersantiem, kā arī pasta komersantiem un pasta pakalpojumu lietotājiem;

 • departamenta kompetences ietvaros izskatīt elektronisko sakaru un pasta pakalpojumu lietotāju iesniegumus un sūdzības par pakalpojumu sniegšanu;

 • departamenta kompetences ietvaros sadarboties ar patērētāju tiesību aizsardzības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām sabiedrisko pakalpojumu lietotāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju interešu līdzsvarošanai;

 • pēc pieprasījuma sniegt metodisku palīdzību un skaidrojumus par departamenta kompetencē esošiem jautājumiem;

 • padziļināti pētīt noteiktus regulēšanas jautājumus un nākotnes perspektīvas departamenta kompetences jautājumos, tajā skaitā sadarbojoties ar zinātniski pētnieciskajām institūcijām.

Departamenta direktore Līga Kurevska

LSadoviča fotogrāfija.jpg

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir:

 • nodrošināt tiesību aktos noteikto regulēšanas funkciju izpildi enerģētikas nozarē: elektroenerģijas apgādē, dabasgāzes apgādē, siltumapgādē (turpmāk – nozare), kā arī kontrolēt nozares komersantu objektu ekspluatācijas atbilstību un piegādātās enerģijas kvalitātes prasību izpildi;
 • organizēt un nodrošināt licenču izsniegšanu nozarē un nozares komersantu reģistrāciju:
  • izskatīt nozares komersantu (turpmāk – komersanti) iesniegtos sabiedrisko pakalpojumu licenču un reģistrācijas pieteikumus,
  • sagatavot un iesniegt izskatīšanai Regulatora padomes sēdē dokumentu projektus, kas saistīti ar licenču izsniegšanu, izsniegto licenču anulēšanu vai grozījumu veikšanu licenču nosacījumos,
  • reģistrēt komersantus sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrā, izslēgt tos no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistra un uzturēt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistru,
  • kontrolēt komersantu darbības atbilstību sabiedrisko pakalpojumu licenču nosacījumiem, normatīvajiem aktiem, Regulatora pieņemtajiem lēmumiem un izdotajiem administratīvajiem aktiem;
 • nodrošināt tarifu projektu izvērtēšanu un tarifu piemērošanas uzraudzīšanu nozarē:
  • analizēt komersantu iesniegtos tarifu projektus, paziņojumus par komersantu plānotajiem noteiktajiem tarifiem, izvērtēt tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu, pēc nepieciešamības pieprasot papildu informāciju,
  • izvērtēt iesniegtos tarifu projektus saistībā ar lietotāju interešu aizstāvību un regulējamo pakalpojuma sniedzēju attīstības veicināšanu,
  • sagatavot materiālus lēmuma par tarifa noteikšanu un cita veida lēmumu saistībā ar tarifu noteikšanu pieņemšanai Regulatora padomes sēdē,
  • uzraudzīt noteikto tarifu piemērošanu un pēc nepieciešamības pieprasīt komersantiem iesniegt jaunus tarifu projektus;
 • organizēt un nodrošināt komersantu darbības uzraudzību un kontroli:
  • uzraudzīt elektroenerģijas sadales sistēmas operatora un dabasgāzes sadales sistēmas operatora neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību un sagatavot nepieciešamos dokumentus projektu izskatīšanai Regulatora padomes sēdē,
  • uzraudzīt elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora un sistēmas īpašnieka, kā arī vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām un sagatavot nepieciešamos dokumentu projektus izskatīšanai Regulatora padomes sēdē,
  • departamenta kompetences ietvaros izvērtēt komersantu ieguldījumu plānus, sagatavot materiālus plānu izskatīšanai Regulatora padomes sēdē, kā arī uzraudzīt apstiprināto plānu izpildi,
  • departamenta kompetences ietvaros kontrolēt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Izstrādāt priekšlikumus pasākumiem regulējamā sabiedriskā pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai,
  • departamenta kompetences ietvaros izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus par nozares jautājumiem un sagatavot atbilstošus atbildes dokumentu projektus,
  • departamenta kompetences ietvaros analizēt dokumentus, kas saistīti ar strīdu izskatīšanu nozarē, kā arī sadarbībā ar citām Regulatora struktūrvienībām piedalīties atbilstošu dokumentu projektu sagatavošanā strīdu izskatīšanai padomes sēdē,
  • departamenta kompetences ietvaros izmeklēt pārkāpumus komersantu darbībās un sagatavot atbilstošus dokumentu projektus izskatīšanai Regulatora padomes sēdē;
 • organizēt un veikt komersantu objektu ekspluatācijas kontroli:
  • veikt komersantu objektu ekspluatācijas pārbaudes atbilstoši Regulatora kompetencei,
  • veikt elektroenerģijas, siltumenerģijas un dabasgāzes kvalitātes prasību izpildes un atbilstības kontroli un uzraudzību,
  • normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kārtībā un termiņā izvērtēt pārbaužu laikā konstatētos pārkāpumus un uzraudzīt pārkāpuma novēršanas gaitu,
  • normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos piedalīties avāriju cēloņu noskaidrošanā un nelaimes gadījumu izmeklēšanas komisiju darbā energoapgādes komersantu objektos;
 • sabiedrības iesaiste un informēšana:
  • apkopot un sistematizēt Regulatora darbībai nepieciešamo informāciju par nozares regulēšanas jautājumiem,
  • veikt izpēti un analīzi par nozares attīstību un pēc vajadzības sagatavot nozares darbības pārskatus un ziņojumus,
  • veicināt izpratni par Regulatora funkcijām nozarē un nozares darbību,
  • normatīvo aktu noteiktajos gadījumos organizēt uzklausīšanas sanāksmes,
  • departamenta kompetences ietvaros sadarboties ar citām valsts pārvaldes institūcijām, patērētāju tiesību aizsardzības institūcijām un dažādām nevalstiskajām organizācijām,
  • departamenta kompetences ietvaros sadarboties ar standartizācijas tehniskajām komitejām un regulējamās nozares profesionālajām organizācijām;
 • piedalīties Regulatora un nozares tiesiskā regulējuma pilnveidošanā:
  • izstrādāt un pilnveidot tarifu aprēķināšanas un citas ar komersantu darbību saistītas metodikas nozarē un ar tām saistītas vadlīnijas un sagatavot atbilstošus dokumentu projektus izskatīšanai Regulatora padomes sēdē,
  • sniegt priekšlikumus un sadarbībā ar Juridisko departamentu izstrādāt nozares tiesību aktu projektus,
  • sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem, kas skar nozari, nepieciešamības gadījumā sagatavojot atbilstošus dokumentu projektus izskatīšanai Regulatora padomes sēdē,
  • padziļināti pētīt noteiktus regulēšanas jautājumus un nākotnes perspektīvas departamenta kompetences ietvaros, tajā skaitā sadarbojoties ar zinātniski pētnieciskajām institūcijām;
 • deleģējuma apmērā pārstāvēt Regulatoru starptautiskā vidē:
  • sadarbībā ar Eiropas Savienības valstu regulatoriem un citām atbildīgajām institūcijām veicināt koordinētu elektroenerģijas un dabasgāzes tirgu attīstību, reģionālu integrāciju un integrāciju Eiropas Savienības enerģijas tirgos,
  • sadarbībā ar Eiropas Savienības valstu regulatoriem nodrošināt Eiropas Savienības normatīvo aktu, tajā skaitā elektroenerģijas un dabasgāzes tīkla kodeksu, pārraudzību un ieviešanu,
  • veicināt un attīstīt divpusēju un daudzpusēju starptautisko sadarbību un nodrošināt citu valstu pieredzes izmantošanu nozares regulēšanas jautājumos,
  • departamenta kompetences ietvaros pārstāvēt Regulatoru starptautiskajās organizācijās, tajā skaitā Energoregulatoru sadarbības aģentūras darba grupās,
  • sagatavot ziņojumu un pārskatus par nozari atbildīgajām institūcijām, kā arī sagatavot Regulatora viedokli ar nozari saistītās viedokļu aptaujās,
  • izvērtēt nozares infrastruktūras projektus ar pārrobežu ietekmi saistībā ar Eiropas Savienības enerģētikas sektora integrācijas procesu, sagatavot lēmumu projektus par pārrobežu ieguldījumu izmaksu sadali.

Departamenta direktora p.i. Aigars  Mežals

SPRK_BL3_6216-AMezals.jpg

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir:

 • nodrošināt regulēšanas funkciju izpildi ūdenssaimniecības un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarēs (turpmāk – regulējamās nozares);

 • izstrādāt Regulatora padomes lēmumu, administratīvo aktu un normatīvo aktu projektus pakalpojumu regulēšanas jomā saskaņā ar normatīvo aktu, Eiropas Savienības direktīvu un ieteikumu, kā arī citu starptautisko organizāciju prasībām;

 • izstrādāt un pilnveidot regulējamo nozaru pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas un uzraudzīt to ievērošanu;

 • analizēt regulējamo nozaru komersantu iesniegtos tarifu projektus, izvērtēt tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu, pēc nepieciešamības pieprasot papildu informāciju, un sagatavot materiālus lēmuma pieņemšanai Regulatora padomē;

 • veikt regulējamo nozaru komersantu reģistrēšanu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrā, izslēgšanu no reģistra, kā arī reģistra uzturēšanu.

 • veikt regulējamo nozaru komersantu darbības analīzi;

 • departamenta kompetences ietvaros kontrolēt regulējamo nozaru komersantu darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, Regulatora padomes pieņemtajiem lēmumiem un izdotajiem administratīvajiem aktiem;

 • uzkrāt, sistematizēt un aktualizēt Regulatora darbībai nepieciešamo informāciju par regulējamo nozaru regulēšanu;

 • sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem regulējamo nozaru jautājumos;

 • departamenta kompetences ietvaros izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus, pieprasījumus un sagatavot skaidrojumus un informāciju par regulējamo nozaru regulēšanas jautājumiem;

 • organizēt uzklausīšanas sanāksmes par departamenta sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem un regulējamo nozaru komersantu iesniegtajiem tarifu projektiem;

 • departamenta kompetences ietvaros izskatīt un analizēt dokumentus, kā arī sagatavot Regulatora padomes lēmumu projektus strīdu izskatīšanā par regulējamo nozaru regulēšanas jautājumiem;

 • nodrošināt starptautisko sadarbību un citu valstu pieredzes izmantošanu regulējamo nozaru regulēšanas jautājumos departamenta kompetences ietvaros;

 • departamenta kompetences ietvaros sadarboties ar patērētāju tiesību aizsardzības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām sabiedrisko pakalpojumu lietotāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju interešu līdzsvarošanai;

 • padziļināti pētīt noteiktus regulēšanas jautājumus un nākotnes perspektīvas departamenta kompetences jautājumos, tajā skaitā sadarbojoties ar zinātniski pētnieciskajām institūcijām.

 

 

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir:

 • nodrošināt Regulatora funkciju veikšanu saistībā ar regulēto nozaru ekonomisko analīzi;

 • analizēt regulējamo nozaru un Regulatora lēmumu projektu atbilstību Eiropas Savienības izvirzītajām prasībām un ieteikumiem ekonomiskās politikas jomā, atbilstību valsts ilgtermiņa ekonomiskās politikas nostādnēm;

 • veikt esošā regulējuma novērtējumu un Regulatora iniciatīvu un sagatavoto dokumentu projektu ekonomiskās pamatotības un ietekmes novērtējumu un nodrošināt, ka Regulatora iniciatīvas ir pamatotas ar atbilstošiem ekonomiskiem pierādījumiem;