Tarifi

Drukāt

Sabiedrisko pakalpojumu tarifus regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji aprēķina saskaņā ar noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku un pēc savas iniciatīvas vai regulatora pieprasījuma iesniedz tai aprēķināto tarifu projektus kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

Regulators izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto noteiktā kārtībā aprēķināto tarifu projektu un tarifu aprēķina projektā minēto tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja regulators konstatē, ka tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai tarifu aprēķina projektā minētās tarifus veidojošās izmaksas ir nepamatotas, tas 10 darbdienu laikā var uzdot sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam veikt tarifu projekta pārrēķinu vai noraidīt tarifu projektu.

Tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus. Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, piemēram, rentabilitāte, regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz aprēķināto tarifu projektu kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

Atbilstoši Enerģētikas likuma 15.panta 1.1 daļai sistēmas operators var saskaņā ar Regulatora apstiprināto tarifu aprēķināšanas metodiku noteikt tarifus pats, ja Regulators ir devis tam atļauju. Tarifu projekta izvērtēšanas kārtība noteikta tarifu aprēķināšanas metodikā.

Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi apstiprināti ar 2017.gada 6.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.30 "Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifiem". Tarifi stājas spēkā no 2017.gada 1. jūnija.

Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi:

-  AS "Sadales tīkls" tarifi (spēkā no 01.01.2020)  - Regulatora padomes 2019. gada 27. novembra lēmums Nr.172

-  AS "Sadales tīkls" tarifi  - Regulatora padomes 2016. gada 5. maija lēmums Nr.73

-  SIA "RTO Elektrotīkli" tarifi  - Regulatora padomes 2016. gada 22. decembra lēmums Nr.171

-  SIA "Latvijas dzelzceļš" tarifi - Regulatora padomes 2013. gada 20. marta lēmums Nr.57

-  SIA "Vats" tarifi - Regulatora padomes 2011. gada 16. jūnija padomes lēmums Nr.135

-  SIA "TLA DĀRZEŅI" tarifi – Regulatora padomes 2004. gada 7. aprīļa lēmums Nr.103

-  SIA "GERIANTS" tarifi – Regulatora padomes 2008. gada 15. oktobra lēmums Nr.327

Regulators izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto tarifu projektu un tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja Regulators konstatē, ka tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai tarifus veidojošās izmaksas ir nepamatotas, Regulators 10 darba dienu laikā var uzdot sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam veikt tarifu projekta pārrēķinu vai noraidīt tarifu projektu. Regulators ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtajā tarifu projektā un tarifus veidojošo izmaksu pamatojuma dokumentos nav pietiekamu ziņu objektīvai tarifu projekta izvērtēšanai. Regulatora pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz Regulatora noteiktā termiņā, kas nevar būt īsāks par 10 dienām. Tarifu projekta pārrēķina laiku un Regulatora pieprasītās papildu informācijas vai dokumentu sagatavošanas laiku neieskaita tarifu projekta izvērtēšanas termiņā.

Regulators izvērtēto tarifu projektu apstiprina vai noraida 30 dienu laikā pēc tā izskatīšanas. Lēmumu, ar kuru noteikts tarifs, Regulators 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis''.

Apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Tarifu projekta izvērtēšanas laikā Regulators organizē uzklausīšanas sanāksmi. Uzklausīšanas sanāksmes mērķis ir informēt sabiedrisko pakalpojumu lietotājus par tarifu projektu un tajā ietvertajām izmaksām, nepieciešamību mainīt tarifus, sniegt atbildes uz sabiedrisko pakalpojumu lietotāju jautājumiem un uzklausīt lietotāju ieteikumus un priekšlikumus par tarifu projektu.

Regulators aicina uzklausīšanas sanāksmēs piedalīties tarifu projekta izstrādātāju un iepazīstināt visus interesentus ar tarifu projektu, skaidrojot un pamatojot tarifu projekta nepieciešamību. Sekmīgas uzklausīšanas sanāksmes norisei, Regulators ir apkopojis sabiedrisko pakalpojumu lietotāju biežāk uzdotos jautājumus un izstrādājis ieteikumus komersantiem tarifu projekta skaidrošanai uzklausīšanas sanāksmē.

Elektroenerģijas obligātais iepirkums un garantētā maksa par koģenerācjas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, paredzot tā finansēšanu no elektroenerģijas galalietotāju maksājumiem. Elektroenerģijas tirgus likums nosaka, ka ražotāji, kuri elektroenerģiju ražo efektīvā koģenerācijā vai elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, var iegūt tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu.  Publiskais tirgotājs maksā garantēto maksu, kā arī iepērk obligātajā iepirkumā elektroenerģiju no ražotājiem par noteiktu cenu. Tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt  garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto jaudu piešķir Ekonomikas ministrija, bet nosacījumus elektroenerģijas ražošanai un cenu noteikšanas kārtību regulē Ministru kabineta noteikumi. Obligātā iepirkuma elektroenerģijas cenas ir dažādas. Tās ir atkarīgas no izmantoto energoresursu veida (vējš, ūdens, biomasa, biogāze, dabasgāze), uzstādītās jaudas, kā arī piesaistes dabasgāzes cenai (dabasgāzes elektrostacijām).

Elektroenerģijas tirgus likums publiskajam tirgotājam, kura pienākumus no 2014. gada 1. aprīļa pilda AS ''Enerģijas publiskais tirgotājs'' , uzliek pienākumu aprēķināt obligātajā iepirkumā iepirktās elektroenerģijas apjomu un izmaksas – atsevišķi enerģijai, kas ražota koģenerācijā un kas ražota no atjaunojamajiem energoresursiem. Obligātā iepirkuma radītos papildu izdevumus, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū, sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam, maksājot obligātā iepirkuma komponenti, savukārt izdevumus, ko veido maksājumi par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu, sedz visi elektroenerģijas sistēmas lietotāji proporcionāli izvēlētā sistēmas pakalpojuma tarifa fiksētajam maksājumam,  maksājot jaudas komponenti.

Katru gadu līdz 20. oktobrim publiskais tirgotājs iesniedz Regulatoram obligātā iepirkuma un jaudas komponentes, kas aprēķinātas saskaņā ar Regulatora 2017.gada 14. septembra lēmumu Nr.1/24 ''Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodika''. Regulators pārbauda iesniegtos aprēķinus un apstiprina obligātā iepirkuma un jaudas komponentes. Ne vēlāk kā līdz novembra beigām informācija par apstiprināto komponenšu apmēru publicējama oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Publiskais tirgotājs obligātā iepirkuma radītās papildu izmaksas un izmaksas, ko veido maksājumi par koģenerācijas stacijā uzstādīto jaudu, par iepriekšējo gadu atgūst nākamajā gadā – obligātā iepirkuma un jaudas komponentes piemēro no 1. janvāra. Informācija par to, kuri komersanti ir saņēmuši valsts noteikto atbalstu ir skatāma Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

Lēmums par obligātā iepirkuma komponentēm no 2020.gada 1.janvāra

Lēmums par jaudas komponentēm no 2018.gada 1.jūlija.

Vairāk par vēsturisko OIK skatīt šeit.