Tarifi

Drukāt

Sabiedrisko pakalpojumu tarifus regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji aprēķina saskaņā ar noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku un pēc savas iniciatīvas vai regulatora pieprasījuma iesniedz tai aprēķināto tarifu projektus kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

Regulators izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto noteiktā kārtībā aprēķināto tarifu projektu un tarifu aprēķina projektā minēto tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja regulators konstatē, ka tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai tarifu aprēķina projektā minētās tarifus veidojošās izmaksas ir nepamatotas, tas 10 darbdienu laikā var uzdot sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam veikt tarifu projekta pārrēķinu vai noraidīt tarifu projektu.

Tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus. Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, piemēram, rentabilitāte, regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz aprēķināto tarifu projektu kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

Atbilstoši Enerģētikas likuma 15.panta 1.1 daļai sistēmas operators var saskaņā ar Regulatora apstiprināto tarifu aprēķināšanas metodiku noteikt tarifus pats, ja Regulators ir devis tam atļauju. Tarifu projekta izvērtēšanas kārtība noteikta tarifu aprēķināšanas metodikā.

Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi apstiprināti ar 2020.gada 26.novembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.153 "Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifiem". Tarifi stājas spēkā no 2021.gada 1. janvāra.

Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi:

-  AS "Sadales tīkls" tarifi (spēkā no 01.01.2020)  - Regulatora padomes 2019.gada 27.novembra lēmums Nr.172

-  SIA "RTO Elektrotīkli" tarifi  - Regulatora padomes 2016.gada 22.decembra lēmums Nr.171

SIA "RTO Elektrotīkli" tarifi - Regulatora padomes 2021. gada 5. augusta lēmums Nr.82, spēkā no 2021. gada 1. oktobra

-  SIA "Latvijas dzelzceļš" tarifi - Regulatora padomes 2013.gada 20.marta lēmums Nr.57

-  SIA "Vats" tarifi - Regulatora padomes 2011.gada 16.jūnija padomes lēmums Nr.135

-  SIA "TLA DĀRZEŅI" tarifi – Regulatora padomes 2004.gada 7.aprīļa lēmums Nr.103

-  SIA "GERIANTS" tarifi – Regulatora padomes 2008.gada 15.oktobra lēmums Nr.327

Regulators izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto tarifu projektu un tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja Regulators konstatē, ka tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai tarifus veidojošās izmaksas ir nepamatotas, Regulators 10 darba dienu laikā var uzdot sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam veikt tarifu projekta pārrēķinu vai noraidīt tarifu projektu. Regulators ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtajā tarifu projektā un tarifus veidojošo izmaksu pamatojuma dokumentos nav pietiekamu ziņu objektīvai tarifu projekta izvērtēšanai. Regulatora pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz Regulatora noteiktā termiņā, kas nevar būt īsāks par 10 dienām. Tarifu projekta pārrēķina laiku un Regulatora pieprasītās papildu informācijas vai dokumentu sagatavošanas laiku neieskaita tarifu projekta izvērtēšanas termiņā.

Regulators izvērtēto tarifu projektu apstiprina vai noraida 30 dienu laikā pēc tā izskatīšanas. Lēmumu, ar kuru noteikts tarifs, Regulators 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis''.

Apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Tarifu projekta izvērtēšanas laikā Regulators organizē uzklausīšanas sanāksmi. Uzklausīšanas sanāksmes mērķis ir informēt sabiedrisko pakalpojumu lietotājus par tarifu projektu un tajā ietvertajām izmaksām, nepieciešamību mainīt tarifus, sniegt atbildes uz sabiedrisko pakalpojumu lietotāju jautājumiem un uzklausīt lietotāju ieteikumus un priekšlikumus par tarifu projektu.

Regulators aicina uzklausīšanas sanāksmēs piedalīties tarifu projekta izstrādātāju un iepazīstināt visus interesentus ar tarifu projektu, skaidrojot un pamatojot tarifu projekta nepieciešamību. Sekmīgas uzklausīšanas sanāksmes norisei, Regulators ir apkopojis sabiedrisko pakalpojumu lietotāju biežāk uzdotos jautājumus un izstrādājis ieteikumus komersantiem tarifu projekta skaidrošanai uzklausīšanas sanāksmē.

Elektroenerģijas obligātais iepirkums un garantētā maksa par koģenerācjas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, paredzot tā finansēšanu no elektroenerģijas galalietotāju maksājumiem un valsts budžeta.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam atbalstu īsteno publiskais tirgotājs, kura pienākumus no 2014.gada 1.aprīļa pilda AS ''Enerģijas publiskais tirgotājs''. Publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju  obligātā iepirkuma ietvaros no elektroenerģijas ražotajiem, maksā garantēto maksu par elektrostacijās uzstādīto jaudu, sedz balansēšanas izmaksas, veic atbalsta maksājumus energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem, kā arī nodrošina obligatā iepirkuma funkciju administrēšanu. Šī publiskā tirgotāja izmaksas savukārt sedz visi elektroenerģijas galalietotāji kā obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu maksājumu.

No 2021.gada 1.janvāra obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu vidējā vērtība  ir 17,51 EUR/MWh.

Informācija par to, kuri komersanti ir saņēmuši valsts noteikto atbalstu, ir skatāma Būvniecības valsts kontroles biroja tīmekļvietnē (sadaļā - Lēmumi).

Lēmums par obligātā iepirkuma komponentēm no 2021.gada 1.janvāra

Lēmums par jaudas komponentēm no 2018.gada 1.jūlija.

Vairāk par vēsturisko OIK skatīt šeit.