Reģistrēšana/licencēšana

Drukāt

Elektroenerģijas ražotājiem vai tirgotājiem pirms darbības uzsākšanas ir jāreģistrējas  elektroenerģijas ražotāju vai tirgotāju reģistrā atbilstoši Regulatora lēmumam Nr.1/3 "Vispārējās atļaujas noteikumi enerģētikas nozarē".

Elektroenerģijas ražotāju reģistrā komersantam ir jāreģistrējas, ja to elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par 1 megavatu. Šādu kārtību paredz Ministru kabineta  izdotie noteikumi Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem".

Komersants paziņojumam par reģistrāciju elektroenerģijas ražotāju reģistrā pievieno dokumentu, kas apliecina elektrostacijas nodošanu ekspluatācijā.

Vispārējo kārtību un veidu, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, elektroenerģijas publiskais tirgotājs un elektroenerģijas sistēmas īpašnieks iesniedz  Regulatoram nepieciešamo informāciju, nosaka Regulatora lēmums Nr.1/42 "Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi". Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informāciju par Likumā noteiktā kārtībā aprēķināto valsts nodevu iesniedz Regulatoram noteikumu 1.pielikumā noteiktajā apjomā un 9.punktā noteiktajos termiņos

Ja komersants vēlas tikt izslēgts no kāda reģistra, tam ir jānosūta Paziņojums par darbības izbeigšanu (6.pielikums), norādot attiecīgo reģistru, no kura tas vēlās tikt izslēgts.

Lai saņemtu, grozītu vai anulētu licenci kādā no elektroenerģijas regulējamām nozarēm (piemēram, elektroenerģijas sadalei) ir jāiesniedz regulatoram iesniegums licences saņemšanai (vai grozīšanai) atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi".

Latvijā ir viens elektroenerģijas pārvades sistēmas operators - AS "Augstsprieguma tīkls". Sistēmas operatoram Licence Nr. E12001 ir izsniegta uz laiku no 2005.gada 8.jūnija līdz 2025.gada 7.jūnijam.

Latvijā darbojas 10 sadales sistēmas operatori:

Regulators lēmumus par licenču izsniegšanu, piešķirto licenču anulēšanu (atcelšanu), atteikumu piešķirt licenci, kā arī par grozījumiem licences nosacījumos, ja tie attiecas uz sabiedriskā pakalpojuma veidu, licences termiņu vai licences darbības zonu, 30 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas publicē savā tīmekļvietnē.

Ar sadales operatoru licenču darbības zonu kartēm aicinām iepazīties SPRK interaktīvajā materiālā. Uzskates materiāls ir informatīvs.

Lai palielinātu Eiropas Savienības dalībvalstu optimizētu informācijas apmaiņas procesu starp elektroenerģijas tirgus dalībniekiem (ražotājiem, tirgotājiem un patērētājiem) Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" ir ieguvis tiesības piešķirt Enerģijas identifikācijas kodu (EIK) elektroenerģijas tirgus dalībniekiem.

Vairāk informācijas par EIK kodu piešķiršanas sistēmu un procedūru var atrast AS "Augstsprieguma tīkls" interneta vietnē šeit.

AS "Augstsprieguma tīkls" piešķirtie EIK kodi