Tarifi

Drukāt

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu un Likumu par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem:

 • regulē starpsavienojumu un piekļuves (vairumtirdzniecības)tarifus;
 • uzrauga galalietotāju (mazumtirdzniecības) tarifus, tajā skaitā viesabonēšanas tarifu piemērošanu;
 • nodrošina, ka elektronisko sakaru komersanti savstarpējos norēķinos par numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanu piemēro izmaksām tuvinātus tarifus.

Regulators tirgus analīzes rezultātā elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū var noteikt, grozīt vai atcelt piekļuves un starpsavienojumu tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistības, tajā skaitā, pienākumu tuvināt tarifus izmaksām un prasības attiecībā uz izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmu. Ja komersantam ir pienākums tuvināt tarifus izmaksām, tam jāpierāda Regulatoram, ka tarifi ir balstīti uz pamatotām izmaksām. Ja Regulators konstatē, ka izmaksas nav pamatotas vai tarifi nav tuvināti izmaksām, tā ir tiesīga apturēt šo tarifu piemērošanu un noteikt tarifu augšējo robežu.

Info_i_apli_icon.png Regulators ar lēmumu nosaka savienojuma pabeigšanas tarifu augšējo robežu elektronisko sakaru komersantiem, kuriem Regulators noteicis:

 • būtisku ietekmi savienojumu pabeigšanas individuālajos mobilajos tīklos tirgū;
 • būtisku ietekmi savienojumu pabeigšanas fiksētā vietā individuālā publiskajā telefonu tīklā tirgū;
 • starpsavienojumu tarifu regulēšanas saistību.

Regulatora pieņemtie lēmumi:

 • individuālajos mobilajos tīklos:
  - 2017.gada 26.aprīļa Regulatora lēmums Nr.38
  - 2016.gada 30.jūnijs Regulatora lēmums Nr.106
  - 2015.gada 5.marts Regulatora lēmums Nr.58
  - 2015.gada 5.marts Regulatora lēmums Nr.57
  - 2014.gada 19.marts Regulatora lēmums Nr.39
 • fiksētā vietā individuālā publiskajā telefonu tīklā:
  - 2017.gada 26.aprīļa Regulatora lēmums Nr.39
  - 2016.gada 30.jūnijs Regulatora lēmums Nr.107
  - 2014.gada 11.aprīlis Regulatora lēmums Nr.285
  - 2014.gada 11.aprīlis Regulatora lēmums Nr.283
  - 2014.gada 28.maijs Regulatora lēmums Nr.151

Finger.png Elektronisko sakaru komersanti ar būtisku ietekmi tirgū, kuriem ir noteiktas prasības attiecībā uz izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmu, publisko izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmas aprakstu. Atbilstību izmaksu aprēķināšanas sistēmai katru gadu pārbauda zvērināts revidents un publicē par to ziņojumu.
Elektronisko sakaru komersantiem, kuriem noteikta izmaksu aprēķināšanas saistība jāievēro Regulatora apstiprinātā Tarifu aprēķināšanas un izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodika elektronisko sakaru nozarē, kas nosaka kārtību, kādā elektronisko sakaru komersants veic izmaksu aprēķināšanu un attiecināšanu elektronisko sakaru pakalpojumiem, kurus tas sniedz elektronisko sakaru pakalpojumu tirgū, kurā tam noteikta būtiska ietekme un saistība ievērot šo metodiku .

Atbilstoši Elektronisko sakaru likuma prasībām Regulators katru gadu izvērtē izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodikas ievērošanu elektronisko sakaru nozarē un par to publicē ziņojumu tīmekļa vietnē kā arī vienlaikus publicē paziņojumu par komersantiem, kuriem attiecīgajā gadā šī metodika bija jāievēro.

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 36.panta sesto daļu elektronisko sakaru komersants nodrošina, ka informācija par patērētājiem sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu tarifiem ir atklāta un publiski pieejama. Attiecīgi Elektronisko sakaru likuma 36.panta septītā daļa paredz, ka elektronisko sakaru komersants vismaz reizi gadā sniedz patērētājam informāciju par tam piemērotākajiem elektronisko sakaru pakalpojumu tarifiem. Vienlaikus elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā var paredzēt, ka minēto informāciju sniedz pēc patērētāja pieprasījuma.

Info_i_apli_icon.png Regulatora apstiprina galalietotāju tarifus, ja tirgus analīzes rezultātā, kādam no elektronisko sakaru komersantiem ir noteikta būtiska ietekme galalietotājiem sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu tirgū, Regulators tam var piemērot tarifu regulēšanas saistības:

 • noteikt tarifu aprēķināšanas metodiku;
 • apstiprināt tarifus;
 • tuvināt tarifus to sniegšanas izmaksām;
 • piemērot izmaksu attiecināšanas un aprēķināšanas metodiku un citus tarifu regulēšanas pasākumus.

Elektronisko sakaru komersantiem, kuriem noteikta būtiska ietekme galalietotājiem sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu tirgū, aprēķina galalietotāju tarifus saskaņā ar Tarifu aprēķināšanas un izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodika elektronisko sakaru nozarē.
Savukārt, elektronisko sakaru komersanti, kuriem nav noteikta būtiska ietekme galalietotājiem sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu tirgū un uzliktas tarifu regulēšanas saistības, elektronisko sakaru pakalpojumu tarifus nosaka patstāvīgi, nodrošinot to atklātību un publisko pieejamību.

Regulators uzrauga viesabonēšanas tarifu piemērošanu saskaņā ar:

 • Eiropas Savienības Padomes Regulu Nr.2015/2120, ar ko groza un papildina Regulu Nr.531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (Dokuments attiecas uz EEZ) - regula latviešu valodā, regula angļu valodā

Finger.png No 2017.gada 15.jūnija galalietotājiem sniegto mobilo sakaru viesabonēšanas pakalpojumu Eiropas Savienības valstīs tarifi nedrīkst pārsniegt šādas vērtības (bez pievienotās vērtības nodokļa:

 • izejošais balss izsaukums/min. - iekšzemes tarifs bez papildu maksas
 • Ienākošais balss izsaukums/min. - iekšzemes tarifs bez papildu maksas
 • īsziņa/gab. - iekšzemes tarifs bez papildu maksas
 • datu pārraide/MB - iekšzemes tarifs bez papildu maksas, ņemot vērā, ka datu pārraide tiek uzskaitīta un maksa aprēķināta par izmantotajiem kilobaitiem

Tarifs jāpiemēro viesabonēšanas pakalpojumam godīgas izmantošanas apjomā. Ārpus šī apjoma iekšzemes tarifam var tikt piemērota piemaksa, kopējam tarifam nepārsniedzot maksimālo tarifu, kas pakalpojumam noteikts no 2014.gada 1.jūlija.

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 57.panta ceturto daļu, Regulators nodrošina, ka elektronisko sakaru komersanti savstarpējos norēķinos par numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanu piemēro izmaksām tuvinātus tarifus un galalietotāja tiešie maksājumi, ja tādi ir, nav šķērslis numura saglabāšanas pakalpojuma izmantošanai. Regulators nenosaka mazumtirdzniecības tarifus numura saglabāšanas pakalpojumam.

Info_i_apli_icon.png Regulators nosaka Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumus, kas nosaka, ka:

 • donora tīkla operators nav tiesīgs pieprasīt maksu no galalietotāja par numura saglabāšanas pakalpojumu;
 • saņēmēja tīkla operators ir tiesīgs noteikt galalietotājam vienreizēju vai ikmēneša maksu par numura saglabāšanas pakalpojumu;
 • donora tīkla operators ir tiesīgs noteikt saņēmēja tīkla operatoram vienreizējo maksu par galalietotājam lietošanā nodotā numura pārvietošanu atbilstoši numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas pamatotām izmaksām, kas tieši saistītas ar numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanu un kas nerastos, ja numura saglabāšanas pakalpojumu nenodrošinātu.