Tirgus analīze

Drukāt

Elektronisko sakaru regulēšanas pamatmērķis ir maksimizēt lietotāju un patērētāju labumu izvēles, cenas un pakalpojumu kvalitātes ziņā, veicinot efektīvu un ilgtspējīgu konkurenci un racionālu resursu izmantošanu pakalpojumu sniegšanai. Pakalpojumu lietotāju labums tiek maksimizēts, ja elektronisko sakaru komersanti savstarpēji brīvi un efektīvi konkurē ar godīgām metodēm (pakalpojumiem, to kvalitāti, īpašībām, cenām) par katru lietotāju.
Lai noskaidrotu vai brīvai konkurencei starp komersantiem nav šķēršļu vai ierobežojumu, Regulators analizē konkurences apstākļus elektronisko sakaru pakalpojumu tirgos. Tirgus uzskatāms par tirgu ar brīvu konkurenci tad, ja tajā nav neviena komersanta, kuram būtu tāda ietekme, ka tas varētu rīkoties neņemot vērā ne tā konkurentus, ne pakalpojumu lietotājus (komersants ar būtisku ietekmi tirgū). Analizējot elektronisko sakaru tirgus, Regulators balstās uz tirgus analīzes koncepciju, kurā norādīti ieteikumi kā veikt tirgus definīciju, analīzi un saistību piemērošanu.
Ja Regulators, veicot tirgus analīzi, konstatē, ka tirgū ir komersants ar būtisku ietekmi, kas var negodprātīgi izmantot savu tirgus varu, tad Regulators piemēro šim komersantam saistības, kas ierobežo tā iespējas negodprātīgi izmantot savu tirgus varu. Lai piemērotu saistības Regulatoram nav nepieciešams konstatēt un pierādīt negodprātīgas tirgus varas izmantošanas gadījumu, Regulatoram nepieciešams konstatēt komersantam iespēju šādu tirgus varu negodprātīgi izmantot – Regulators piemēro saistības apsteidzoši (ex-ante), pirms komersants ir izmantojis savu tirgus varu.
Pirms saistību piemērošanas komersantam ar būtisku ietekmi tirgū, Regulators konsultējas ar tirgus dalībniekiem, Konkurences padomi, Eiropas Komisiju, BEREC kā arī citu valstu Regulatoriem par veikto tirgus definīciju, analīzi un saistību piemērošanu. Pēc tirgus analīzes veikšanas, Regulators publicē konsultāciju dokumentu savā tīmekļa vietnē un aicina visus tirgus dalībniekus sniegt komentārus par konsultāciju dokumentu.

Lai arī Regulators galvenokārt rūpējas par konkurences apstākļu uzlabošanu mazumtirdzniecības tirgos, saistības komersantam ar būtisku ietekmi tirgū Regulators tomēr visbiežāk piemēro vairumtirdzniecībā, lai izvairītos no iespējamas negatīvas piemēroto saistību blakus ietekmes mazumtirdzniecības tirgos. Eiropas Komisija iesaka un Regulators atbalsta šādu tirgu analīzi un regulēšanu:

  • Mazumtirdzniecībā – piekļuve balss telefonijai fiksētajā tīklā;
  • Vairumtirdzniecībā – Savienojuma uzsākšana fiksētajā tīklā;
  • Savienojuma pabeigšana fiksētajā tīklā;
  • Atsaistīta piekļuve fiziskai infrastruktūrai fiksētajā tīklā;
  • Platjoslas piekļuve vairumtirdzniecībā;
  • Nomāto līniju gala posmi;
  • Savienojuma pabeigšana mobilajā tīklā.

Tirgus nosaukums Ziņojums par tirgus analīzi
Tirgus Nr.1 - Vairumtirdzniecības līmeņa savienojumu pabeigšana fiksētā vietā individuālos publiskos telefonu tīklos

Report.png 2023.gada janvāris

Report.png 2018.gada novembris

Report.png 2016.gada marts

Tirgus Nr.2 - Vairumtirdzniecības līmeņa balss savienojuma pabeigšana individuālos mobilajos tīklos

Report.png 2022.gada jūlijs

Report.png 2019. gada jūlijs

Tirgus Nr.3a un 3b - Vairumtirdzniecības līmeņa vietēja piekļuve fiksētā vietā un plašpatēriņa produktu vairumtirdzniecības līmeņa centralizēta piekļuve fiksētā vietā Report.png 2018.gada oktobris
Tirgus Nr.4 - Vairumtirdzniecības līmeņa augstas kvalitātes piekļuve fiksētā vietā

Report.png 2019.gada decembris

Report.png 2015.gada augusts

Tirgus nosaukums Ziņojums par tirgus analīzi
Tirgus Nr.1 - Piekļuves nodrošināšana publiskajam telefonu tīklam fiksētā vietā fiziskām personām un juridiskām personām

Report.png 2017.gada novembris

Report.png 2009.gada jūnijs

Tirgus Nr.2 - Savienojumu uzsākšana publiskajā fiksētajā telefonu tīklā

Report.png 2016.gada augusts

Report.png 2009.gada maijs

Report.png 2009.gada marts

Tirgus Nr.3 - Savienojumu pabeigšana fiksētā vietā individuālā publiskajā telefonu tīklā

Report.png 2014.gada jūnijs

Report.png 2010.gada decembris

Report.png 2008.gada novembris

Tirgus Nr.4 - Vairumtirdzniecības piekļuve (fiziskai) tīkla infrastruktūrai (ieskaitot daļēju vai pilnībā atsaistīto piekļuvi) fiksētā vietā

Report.png 2013.gada decembris

Report.png 2009.gada maijs

Tirgus Nr.5 - Platjoslas piekļuves vairumtirdzniecība

Report.png 2013.gada decembris

Report.png 2009.gada novembris

Tirgus Nr.6 - Nomāto līniju gala posmu vairumtirdzniecība

Report.png 2009.gada novembris

Tirgus Nr.7 - Balss savienojumu pabeigšana individuālos mobilajos tīklos (iepriekšējā EK rekomendācijā - Tirgus Nr.16)

Report.png 2015.gada februāris

Report.png 2012.gada aprīlis

Report.png 2011.gada septembris

Elektronisko sakaru nozarē definētie tirgi atbilstoši EK 2003.gada 11.februāra Rekomendācijai un Konsultāciju dokumentam par prioritāri analizējamiem elektronisko sakaru pakalpojumiem.

Tirgus nosaukums Ziņojums par tirgus analīzi
Tirgus Nr.1 - Piekļuves publiskajam telefonu tīklam fiksētā vietā nodrošināšana fiziskām personām

Report.png 2006.gada novembris

Tirgus Nr.2 - Piekļuves publiskajam telefonu tīklam fiksētā vietā nodrošināšana juridiskām personām

Report.png 2006.gada novembris

Tirgus Nr.3 - Fiziskām personām publiski pieejami vietēji vai iekšzemes telefonsakaru pakalpojumi, kas nodrošināti fiksētā vietā

Report.png 2016.gada decembris

Report.png 2011.gada decembris

Report.png 2006.gada novembris

Tirgus Nr.4 - Fiziskām personām publiski pieejami starptautiskie telefonsakaru pakalpojumi, kas nodrošināti fiksētā vietā

Report.png 2011.gada decembris

Report.png 2006.gada novembris

Tirgus Nr.5 - Juridiskām personām publiski pieejami vietējie vai iekšzemes telefonsakaru pakalpojumi, kas nodrošināti fiksētā vietā

Report.png 2016.gada decembris

Report.png 2011.gada decembris

Report.png 2006.gada novembris

Tirgus Nr.6 - Juridiskām personām publiski pieejami starptautiskie telefonsakaru pakalpojumi, kas nodrošināti fiksētā vietā

Report.png 2011.gada decembris

Report.png 2006.gada novembris

Tirgus Nr.7 - Nomāto līniju minimālā kopa

Report.png 2011.gada novembris

Report.png 2006.gada novembris

Tirgus Nr.8 - Savienojumu uzsākšana publiskajā fiksētajā tirgū

Report.png 2006.gada janvāris

Tirgus Nr.9 - Savienojumu pabeigšana fiksētā vietā individuālā publiskajā telefonu tīklā

Report.png 2006.gada janvāris

Tirgus Nr.10. - Tranzīta pakalpojumi publiskajā fiksētajā telefonu tīklā

Report.png 2006.gada janvāris

Tirgus Nr.11 - Atsaistīta piekļuve (tai skaitā daļēja piekļuve) metāliskajām abonentlīnijām un to segmentiem, lai nodrošinātu platjoslas datu pārraides un balss pārraides pakalpojumus

Report.png 2006.gada augusts

Tirgus Nr.12 - Platjoslas piekļuves vairumtirdzniecība

Report.png 2006.gada augusts

Tirgus Nr.13 - Nomāto līniju gala posmu vairumtirdzniecība

Report.png 2006.gada augusts

Tirgus Nr.14 - Nomāto līniju maģistrālo posmu vairumtirdzniecība

Report.png 2006.gada augusts

Tirgus Nr.15 - Piekļuve un savienojumu uzsākšana publiskajos mobilajos telefonu tīklos

Report.png 2006.gada septembris

Tirgus Nr.16 - Balss savienojumu pabeigšana individuālos mobilajos tīklos

Report.png 2006.gada marts

Report.png (sakarā ar SIA "BITE Latvija") 2006.gada novembris

Tirgus Nr.18 - Apraides signālu pārraides pakalpojumi apraides satura nogādāšanai galalietotājiem

Report.png 2007.gada oktobris