Biežāk uzdotie jautājumi

Drukāt

Kas nepieciešams, lai uzsāktu elektroenerģijas ražošanu un kļūtu par regulētu elektroenerģijas ražotāju?

• Jāsaņem Ekonomikas ministrijas lēmums “Par atļauju jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai” (izdots saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 22.pantu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.559 “Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai”);

• Jānodod elektroenerģijas ražošanas iekārta ekspluatācijā;

• Ja elektroenerģijas ražošanas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par vienu megavatu, pirms elektroenerģijas ražošanas uzsākšanas, komersantam ir jāreģistrējas Regulatorā

Reģistrācijai Elektroenerģijas ražotāju reģistrā nepieciešams iesniegt paziņojumu un dokumentu, kas apliecina ražošanas objekta nodošanu ekspluatācijā. (Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumu enerģētikas nozarē 2. un 3.punkts).

Lai nodarbotos ar elektroenerģijas tirdzniecību, komersantam Regulatorā ir jāiesniedz paziņojums par elektroenerģijas tirgotāju reģistrāciju (Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumu enerģētikas nozarē 2.pielikums).

Elektrotransportlīdzekļu uzlādes pakalpojums nav uzskatāms par elektroenerģijas tirdzniecību Elektroenerģijas tirgus likuma izpratnē, bet gan ir pakalpojums, kas nodrošina transportlīdzekļa apgādi ar elektroenerģiju kā alternatīvu degvielu. Un tā darbību reglamentē Ministru kabineta noteikumi “Prasības elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes, ūdeņraža uzpildes un krasta elektropadeves iekārtām”.

Atbilstoši likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 3.pantam par regulējamiem sabiedriskajiem pakalpojumiem šī likuma ietvaros tiek uzskatīta preču ražošana, pakalpojumu sniegšana un infrastruktūras (inženierbūvju vai inženiertehnisku risinājumu, kā arī ar to izmantošanu saistītu resursu komplekss, kas nepieciešams preču ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai) pakalpojumi regulējamās nozarēs, tostarp enerģētikā, atbilstoši nozaru speciālajiem normatīvajiem aktiem. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 1.panta otrās daļas 16.punktu elektroenerģijas tirdzniecība ir komercdarbība, kas ietver elektroenerģijas iepirkšanu pārdošanai un elektroenerģijas pārdošanu enerģijas lietotājiem.

Licence elektroenerģijas sadalei komersantam ir nepieciešama gadījumā, ja spriegums ir lielāks par vienu kilovoltu un nepārsniedz 110 kilovoltus (Ministru kabineta noteikumi Nr.1227 “Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem” 2.4.apakšpunkts). Pirms izvērtēt nepieciešamību saņemt elektroenerģijas sadales licenci, jāņem vērā, ka sadales sistēmas operatoru licenču darbības zonu pārklāšanās nav pieļaujama.

Komersantam Regulatorā ir jāiesniedz iesniegums licences saņemšanai un tam pievienotos dokumentus (2.pielikums, Ministru kabineta noteikumi Nr.664 “Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi”).

Aicinām ar dokumentiem, ko nepieciešams iesniegt Regulatoram, iepazīties Regulatora tīmekļvietnē – sadaļā Komersantiem /Elektroenerģija/ Komersantu pienākumi