Komersantu pienākumi

Drukāt

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir jānodrošina atbildes sniegšana uz lietotāju rakstveida iesniegumiem un sūdzībām 15 dienu laikā pēc iesnieguma vai sūdzības saņemšanas. Ja iesnieguma vai sūdzības izskatīšanai ir nepieciešama papildu pārbaude vai būtiska papildu informācija, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina atbildes sniegšanu 30 dienu laikā pēc iesnieguma vai sūdzības saņemšanas.

Regulators ik gadu apkopo informāciju par Regulatorā iesniegtajām sabiedrisko pakalpojumu lietotāju sūdzībām, pārskatā ietverot lietotāju sūdzības par pakalpojumiem sadzīves atkritumu apglabāšanas nozarē.

Pārskati par pakalpojumu lietotāju sūdzībām. 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, saskaņā ar Regulatora lēmums Nr.1/5 “Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē” un Regulatora padomes lēmumu Nr.1/42 "Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi" ir pienākums periodiski informēt Regulatoru par savu darbību un izmaiņām tajā.

Droši un ērti elektroniskā veidā atskaites var iesniegt izmantojot Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēmu jeb IIAS sistēmu.

Regulatoram, pildot Likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem noteiktās funkcijas, ir tiesības pieprasīt un netraucēti saņemt savu uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju neatkarīgi no tās slepenības pakāpes. Informāciju Regulators var pieprasīt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, lietotājiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī amatpersonām.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam Regulatora pieprasītā informācija jāsniedz Regulatora noteiktajā laikā un kārtībā.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jānodrošina Regulatoram iespēja brīvi iegūt:

  • jebkuru informāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem;
  • nepieciešamo informāciju par cita veida komercdarbību;
  • iespēju iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja grāmatvedības dokumentiem.

Tāpat sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jānodrošina Regulatoram iespēja veikt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju izpildei nepieciešamo pārbaudi un kontroli, kā arī iespēju piekļūt iekārtām un mēraparātiem, ievērojot drošības prasības.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem noteikto, maksā valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu. Valsts nodevas gada likme ir 0,2 procenti no komersanta sniegto sabiedrisko pakalpojumu neto apgrozījuma aizpagājušā kalendāra gadā, bet ne mazāka kā 200 euro kalendāra gadā. Valsts nodevu kalendārajā gadā sadala četrās vienādās daļās. Pirmo valsts nodevas daļu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs samaksā līdz kārtējā gada 10.janvārim, otro – līdz 10.aprīlim, trešo – līdz 10.jūlijam, ceturto – līdz 10.oktobrim.

Nodevas iesniegšanas kārtība un forma noteikta Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi.