Biežāk uzdotie jautājumi

Drukāt
Par pakalpojuma sniedzēju

Komersants ir tiesīgs sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus, ja ir reģistrējies Regulatorā kā elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina galalietotājam iespēju 24 stundas diennaktī bez maksas sazināties ar palīdzības dienestu, lai:

 • pieteiktu bojājumus vai pakalpojuma saņemšanas traucējumus;
 • iesniegtu sūdzību vai saņemtu informāciju par pakalpojuma kvalitāti;
 • pieteiktu nolaupītas vai pazaudētas SIM kartes bloķēšanu.

Ja nav iespējams sazināties ar savu pakalpojuma sniedzēju, izmantojot kādu no līgumā minētajām iespējām, kā arī izmantojot citas saziņas iespējas, nepieciešams sazināties ar komersantu rakstiski.

Normatīvie akti:
- Elektronisko sakaru pakalpojumu līguma noteikumu 7. punkts
- Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumu elektronisko sakaru nozarē 9. punkts

Numura saglabāšanas pakalpojums dod Jums iespēju mainīt elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju, saglabājot savu numuru. Esošais pakalpojuma sniedzējs bez pamatota iemesla nav tiesīgs kavēt vai neatļaut Jums pāriet pie cita elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēja. Atrunas par tehnisko neiespējamību, pārvietot konkrēto numuru uz citu tīklu, iespējamiem sakaru traucējumiem u.tml., ir nepamatotas. Tomēr jaunais pakalpojuma sniedzējs, pie kura Jūs vēlaties pāriet, ir tiesīgs atteikt pieņemt Jūs par savu pakalpojumu lietotāju, piemēram, ja operatora maiņa notikusi biežāk kā vienu reizi mēnesī. Lai nerastos pārpratumi, pirms pāriet pie cita pakalpojuma sniedzēja, vispirms rūpīgi izvērtējiet izvēlētā pakalpojuma sniedzēja piedāvātos līguma nosacījumus, tostarp līguma termiņu, līguma izbeigšanas nosacījumus, norēķinu kārtību, un tad pieņemiet lēmumu!
Ja ar esošo pakalpojuma sniedzēju slēgts noteikta termiņa jeb terminēts līgums, galalietotājam ir pienākums izpildīt saistības atbilstoši šī līguma pirmstermiņa izbeigšanas nosacījumiem, kā arī citu papildus līgumsaistību gadījumā ar esošo pakalpojumu sniedzēju, piemēram, par iekārtas izmantošanu, savstarpējas attiecības nosaka nomas vai nomaksas līgums.

Info_i_apli_icon.png Būtiskāko informāciju pakalpojuma sniedzēja maiņai, saglabājot numuru, skatīt sagatavotajā infografikā.

Galalietotājam ir tiesības, ja tas ir tehniski iespējams, veikt interneta piekļuves pakalpojuma sniedzēja maiņu, iesniedzot izraudzītajam elektronisko sakaru komersantam pieteikumu. Saņēmējs slēdz līgumu ar galalietotāju par interneta piekļuves pakalpojuma sniedzēja maiņu, līgumā paredzot maiņas termiņu, par tā neievērošanu piešķiramās kompensācijas apmēru un citus noteikumus. Ja ar esošo pakalpojuma sniedzēju slēgts noteikta termiņa jeb terminēts līgums, galalietotājam ir pienākums izpildīt saistības atbilstoši šī līguma pirmstermiņa izbeigšanas nosacījumiem, kā arī citu papildus līgumsaistību gadījumā ar esošo pakalpojumu sniedzēju, piemēram, par iekārtas izmantošanu, savstarpējas attiecības nosaka nomas vai nomaksas līgums.

Elektronisko sakaru likuma 42.pants

Par pakalpojuma līgumu

Līguma kopsavilkums ļauj galalietotājam, izvēloties kādu no elektronisko sakaru pakalpojumiem, piemēram, mobilo internetu, pārskatāmā veidā iepazīties ar cenu un ātruma vērtībām, lai galalietotājs varētu vieglāk orientēties starp pakalpojuma sniedzēju piedāvājumiem salīdzinot tos. Līguma kopsavilkums ir īss informatīvs apraksts, kurā iekļauti piedāvātā pakalpojuma galvenie rādītāji. Kopsavilkums ietver informāciju par:

 • pakalpojumu;
 • cenu;
 • kvalitātes parametriem, tostarp interneta ātrumu;
 • līguma termiņu;
 • piedāvājumā iekļauto iekārtu.

Kopsavilkums ir viegli salīdzināms ar citiem viena operatora piedāvājumiem vai arī cita operatora līdzvērtīgu pakalpojumu piedāvājumiem.

Finger_2.pngKopsavilkums kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu brīdī, kad tiek noslēgts līgums par pakalpojumu saņemšanu!

2019.gada 17.decembra Komisijas īstenošanas regula (EU) 2019/2243

Ar līguma kopsavilkumu var iepazīties komersanta tīmekļvietnē pie katra publicētā pakalpojuma piedāvājuma vai komersanta klientu apkalpošanas vietās, tostarp komersanta pārstāvju tirdzniecības vietās. Līguma kopsavilkums komersantam jāgatavo par katru elektronisko sakaru pakalpojumu atsevišķi – balss sakari, īsziņas, internets un televīzija vai arī to komplektiem, ko veido divi vai vairāki pakalpojumi par vienu cenu kopīgā piedāvājumā jeb t.s. pakā/tarifu plānā, arī gadījumos, kad piedāvājumā iekļauta iekārta vai galiekārta (rūteris, TV, telefons).

Pirms parakstīt līgumu, izvērtējiet komersantu pieejamos kopsavilkumus par pakalpojumu piedāvājumiem, salīdziniet tos un pārdomājiet sev neskaidros jautājumus. Rūpīgi izlasiet līgumu un ar to saistītos noteikumus, piemēram, godīgas pakalpojuma lietošanas politiku, pakalpojuma izmantošanas noteikumus, pārdomājiet sev neskaidros jautājumus un pārrunājiet tos ar komersantu.
Finger_2.pngPievērsiet uzmanību:

 • Kurš ir norādīts kā pakalpojuma sniedzējs
  Līgumā norādītajam pakalpojuma sniedzējam jābūt reģistrētam Regulatora elektronisko sakaru komersantu sarakstā.
 • Kāds ir līguma termiņš
  Līgums var būt:
  - noteiktam termiņam (biežāk 24 mēneši);
  - bez noteikta termiņa (beztermiņa).
  Ja līgums ir noteikta termiņa, tad pajautājiet komersantam lai izskaidro un salīdzina izmaksas, kas rastos, ja līgums būtu beztermiņa. Kā arī noskaidrojiet informāciju par paredzētajiem līgumsodiem un līguma ietvaros piešķirto iekārtu vērtību vai nomas maksu, ja tāda ir paredzēta. Savukārt, ja līgums ir beztermiņa, tas nozīmē, ka atbilstoši līguma nosacījumiem, līgumu iespējams lauzt jebkurā laikā bez līgumsoda.
 • Kas var tikt ietverts pakalpojuma maksā un par kādu laika periodu
  Pakalpojuma maksa parasti ir noteikta par viena pilna mēneša periodu. Tā var ietvert abonēšanas maksu, īres vai nomas maksu par iekārtu, kā arī maksu par izvēlētajiem papildus pakalpojumiem.
 • Kāda ir pakalpojuma kvalitāte un vai tā atbilst Tavām prasībām
  Līgumā jābūt iekļautai informācijai par pakalpojumu kvalitātes nosacījumiem, kuru nenodrošināšanas gadījumā ir tiesības saņemt kompensāciju vai samazinātu abonēšanas maksu.
 • Kāda ir kārtība, kā sazināties ar komersantu, kā iesniegt iesniegumu un pieteikt bojājumu
  Komersantam jānodrošina galalietotājam iespēja bez maksas 24 stundas diennaktī sazināties ar palīdzības dienestu, lai galalietotājs pieteiktu: bojājumu vai pakalpojuma saņemšanas traucējumu, pretenziju par pakalpojuma kvalitāti vai rēķinu, nolaupīta vai pazaudēta mobilā telefona SIM kartes bloķēšanu.
  izsaukums_0.pngSvarīgi ir savlaicīgi sniegt komersantam informāciju par nolaupītu vai pazaudētu mobilo telefonu, lai pēc iespējas ātrāk nobloķētu Jūsu SIM karti.
 • Kādi ir līguma izbeigšanas nosacījumi
  Līgumā jābūt iekļautiem nosacījumiem, kas jāievēro līgumu izbeidzot, piemēram, attiecībā uz termiņu, kādā jāpaziņo par ieceri līgumu izbeigt. Līgumam, kas noslēgts uz noteiktu laiku jābūt norādītiem pirmstermiņa līguma izbeigšanas nosacījumiem, tostarp par līgumsodu, ja tāds tiek piemērots.

Normatīvie akti:
- Elektronisko sakaru pakalpojumu līguma noteikumi
- Elektronisko sakaru likuma 38. pants

Pakalpojuma sniedzējam un pakalpojuma saņēmējam ir pienākums parakstīt līgumu vai tā grozījumus, kas ir apliecinājums savstarpējai sadarbībai, piekritībai, tiesībām un pienākumiem. Līguma vai līguma grozījumu parakstīšana ir iespējama vairākos veidos-izmantojot e-pastu, pašapkalpošanās portāla personīgajā kontā, ar drošu elektronisko parakstu, ar pasta palīdzību, klientu apkalpošanas centros vai pakalpojuma ierīkošanas vietā. Līguma vai līguma grozījumu var parakstīt vairākos veidos:

 • komersanta izveidota pašapkalpošanās portāla lietotāja kontā, ko visbiežāk bez maksas piedāvā izmantot pakalpojuma sniedzējs;
 • elektroniski parakstot ar drošu elektronisko parakstu,
 • klientu apkalpošanas centrā vai pakalpojuma ierīkošanas vietā.

Visiem šiem līguma parakstīšanas veidiem ir vienāds juridisks spēks.

Noteikta termiņa jeb terminēts līgums ir līgums ar īpašiem nosacījumiem, kas paredz, ka galalietotājs izmantos pakalpojumu uz noteiktu laiku par noteiktu cenu. Biežāk tie ir 24 mēneši, bet var būt arī 12 mēnešu periods. Jāņem vērā, ka galalietotājam izbeidzot šādu līgumu pirms līgumā noteiktā termiņa, komersants var piemērot līgumsodu par atlikušo neizmantoto periodu.
Komersants nav tiesīgs sākotnēji slēgt terminētu līgumu par elektronisko sakaru pakalpojumiem ar galalietotāju, kas ir ilgāks par 24 mēnešiem, taču var to pagarināt uz noteiktu termiņu!

Par terminētā līguma pirmstermiņa izbeigšanu komersants piemēro līgumsodu par atlikušo pakalpojuma sniegšanas laiku un to nosaka, līgumsoda apmēru proporcionāli sadalot par katru pilnu mēnesi.

Elektronisko sakaru likuma 38. panta astotā daļa

Līgumu ar noteiktu termiņu galalietotājs ir tiesīgs izbeigt, bez līgumsoda piemērošanas, šādos gadījumos:

 • ja pakalpojuma kvalitāte neatbilst līgumā noteiktajiem kvalitātes nosacījumiem, t.i., sniegtajam pakalpojumam ir būtiska neatbilstība līgumā noteiktajām pakalpojuma kvalitātes parametru vērtībām un šī neatbilstība ir pastāvīga vai bieži atkārtojas. Sākotnēji Jums jāvēršas pie pakalpojuma sniedzēja, lai risinātu radušos situāciju. Ja risinājumu neizdodas rast, tad vērsieties Regulatorā. Līguma izbeigšana pirms termiņa bez līgumsoda iespējama tikai gadījumā, ja komersants piekrīt pakalpojumu kvalitātes neatbilstībai un līguma pirmstermiņa izbeigšanai vai Regulators kvalitātes neatbilstību ir konstatējis pirms līguma izbeigšanas.
 • ja komersants piedāvā līguma grozījumus, kuriem Jūs nepiekrītat.
  Komersantam ir pienākums galalietotāju informēt vienu mēnesi pirms līguma grozījumi stājas spēkā. Savukārt galalietotājam ir pienākums komersantam sniegt atbildi viena mēneša laikā līgumā paredzētajā kārtībā.

Ja līgumā ir veikti labvēlīgi jeb administratīvi grozījumi (komersanta nosaukums, juridiskā adrese, bankas konts), vai mainās tikai komersants reorganizācijas procesā, piemēram, komersantiem apvienojoties, un nemainās citi līguma nosacījumi, lietotājs nevar izbeigt līgumu pirms termiņa bez līgumsoda piemērošanas.

Elektronisko sakaru likuma 38. panta piektā daļa

Līguma izbeigšanu – izbeigšanas kārtību un galalietotāja tiesības nosaka līgumā līguma nosacījumos. Regulatora kompetencē ir uzraudzīt televīzijas programmu izplatīšanu elektronisko sakaru tīklos. Proti, Regulators uzrauga programmu (kanālu) piegādi lietotājam, kā arī pakalpojuma kvalitāti. Ar kvalitāti jāsaprot ekrānā redzamā attēla un skaņas atbilstību noslēgtā pakalpojuma līguma nosacījumiem. Regulatora kompetencē neietilpst televīzijas programmu satura vērtēšana, kā arī attiecību regulēšana starp komersantu un televīzijas programmu ražotāju. To, kādas programmas (kanālus) pārraidīt maksas televīzijā, ir komersanta brīva izvēle un vienošanās ar galalietotāju, noslēdzot pakalpojumu līgumu.
Papildus informācijai par elektronisko sakaru pakalpojuma līguma nosacījumiem un to izpildi, aicinām iepazīties ar informāciju par elektronisko sakaru pakalpojumu galalietotāju tiesībām un pienākumiem saistībā ar elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļvietnē.
Televīzijas programmu satura jautājumi ir Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes kompetencē.

Komersantam ir pienākums galalietotāju informēt vienu mēnesi pirms līguma grozījumu spēkā stāšanās. Paziņojumā par līguma grozījumiem jābūt informācijai par galalietotāja tiesībām grozījumu nepiekrišanas gadījumā, proti, ja līguma grozījumi ir nelabvēlīgi galalietotājam un galalietotājs tiem nepiekrīt, tad līgumu var izbeigt bez līgumsoda piemērošanas (ja tāds ir paredzēts līgumā).
Līguma grozījumu gadījumā, komersants informē galalietotāju individuāli, piemēram, nosūtot ikmēneša rēķinu vai nosūtot elektronisko vēstuli uz e-pastu, kuru galalietotājs komersantam norādījis kā saziņas elektronisko adresi. Par individuālu informēšanas veidu nav uzskatāms, piemēram, paziņojums komersanta tīmekļvietnē.
Info_i_apli_icon.png Nepiekrītot līguma grozījumiem, galalietotājam ir pienākums komersantam sniegt atbildi viena mēneša laikā. Turpinot izmantot pakalpojumus un viena mēneša laikā neinformējot komersantu par līguma izbeigšanu, galalietotājs dod piekrišanu līguma grozījumiem un zaudē iespēju izbeigt līgumu bez līgumsoda piemērošanas.

Normatīvie akti:
- Elektronisko sakaru likuma 38. panta piektā daļa
- Elektronisko sakaru pakalpojumu līguma noteikumu 11.punkts

Komersants ir tiesīgs vienpusēji izbeigt ar galalietotāju līgumu, ja galalietotājs nemaksā par pakalpojumiem, kurus saņēmis vai neievēro citus līguma nosacījumus. Ja galalietotājs nav laikus samaksājis par saņemto pakalpojumu, tad būtiski ir zināt, ka komersants pakalpojuma sniegšanu uzreiz nedrīkst pārtraukt, to var izdarīt tikai ievērojot noteiktu kārtību, kāda noteikta normatīvos aktos. Kāda ir komersanta rīcība saistībā ar pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu, skatīt sagatavotajā infografikā.

Par pakalpojumu

Pakalpojumu lietotājam ir pienākums ievērot līguma nosacījumus, tajā skaitā elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumus, kā arī citus papildus noteikumus un nosacījumus (piemēram, Godīgas lietošanas politiku), ja tādi ir noteikti kā līguma neatņemama sastāvdaļa (ar atsauci līgumā). Tik pat svarīgi ir atcerēties un informēt pakalpojumu sniedzēju par jebkuru personīgo datu izmaiņām, kas var ietekmēt līguma izpildes nosacījumus, piemēram:

 • saziņas – e-pasta, telefona numura maiņa;
 • uzvārda maiņa;
 • dzīves vietas maiņa – korespondences adrese.

Numurs nav galalietotāja īpašums, jo tas ir Valsts resurss, ko Regulators piešķir elektronisko sakaru komersantam. Regulators piešķir elektronisko sakaru komersantam, kurš ir reģistrēts Regulatorā, lietošanas tiesības izmantot numerāciju komercdarbībai. Tas nozīmē, ka Regulators komersantam piešķir tiesības lietot numurus. Attiecīgi elektronisko sakaru komersants ir tiesīgs numuru nodod lietošanā savam galalietotājam pakalpojumu saņemšanai, pamatojoties uz savstarpēji noslēgto elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu.

Numerācijas lietošanas tiesību noteikumi

Komersants ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu un pārtraukt sniegt pakalpojumu, gadījumos, ja:

 • pakalpojums nav atjaunojams no komersanta neatkarīgu iemeslu dēļ (force majore apstākļiem netiek piemērots 30 dienu informēšanas nosacījums);
 • tehnisku iemeslu dēļ;
 • ekonomiski pamatotu, komersantam neizdevīgu iemeslu dēļ.

Paredzamos apstākļos, komersantam ir pienākums 30 dienas iepriekš rakstiski brīdināt par vienpusēju līguma izbeigšanu, veicot pārrēķinu par nesaņemtajiem pakalpojumiem, ja par tiem veikta priekšapmaksa. Atkarībā no saņemtā pakalpojuma veida un pieejamības konkrētā vietā, ir iespēja izmantot alternatīvu pie cita pakalpojuma sniedzēja vai jautāt padomu esošajam.

Par rēķinu

Elektronisko sakaru komersants par sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem rēķinā iekļauj informāciju atbilstoši Elektronisko sakaru pakalpojumu līguma noteikumos noteiktajai detalizācijai, kā arī nodrošina rēķina detalizācijas pamatlīmeni pēc galalietotāja pieprasījuma. Komersants pakalpojuma rēķinā ietver vismaz šādu informāciju:

 • komersanta nosaukumu;
 • galalietotāja identificējošus datus;
 • rēķina numuru;
 • rēķina apmaksas termiņu;
 • laika periodu atsevišķi katram pakalpojumam, par kuru ir sagatavots rēķins;
 • abonēšanas maksu atsevišķi katram pakalpojumam vai pakalpojumu komplektam, ja abonēšanas maksu piemēro;
 • kopējo pakalpojuma apjomu, norādot kopējo izsaukumu skaitu un to ilgumu, īsziņu vai multivides īsziņu skaitu, patērēto datu apjoms u.c. pakalpojumu veidu patēriņa apkopojumu, kā arī norādot katrai attiecīgajai pakalpojuma kategorijai piemēroto kopējo maksu.

Norādot kopējo pakalpojuma apjomu, rēķinā atsevišķi uzrāda izmantotos pakalpojumus komersanta elektronisko sakaru tīklā un ārpus tā, piemēram izsaukumiem un īsziņām uz cita komersanta elektronisko sakaru tīklu, ārvalsts komersanta elektronisko sakaru tīklu, kā arī pakalpojumiem uz dažādu pakalpojumu numuriem un pakalpojumiem, kas saņemti viesabonēšanā.

Ja galalietotājs pieprasa, komersants rēķinam nodrošina papildus informāciju jeb detalizācijas pamatlīmeni par galalietotājam sniegtajiem pakalpojumiem, kāds noteikts Elektronisko sakaru pakalpojumu līguma noteikumos. Rēķina informācijas detalizācija ietver katra izmantotā pakalpojuma vienības datuma un laika identifikāciju, citu saistīto informāciju, piemēram, izsaukto numuru vai numuru uz kuru nosūtīta īsziņa, kā arī informāciju par katras vienības maksu, ja tādu piemēro. Par katru interneta piekļuves pakalpojuma izmantošanas dienu vai sesiju mobilā elektronisko sakaru tīklā norāda izmantoto datu apjomu vienas diennakts vai sesijas laikā, kā arī piemēroti maksu. Ja galalietotājs pakalpojumus saņēmis viesabonēšanā, rēķina detalizācijā norāda viesabonēšanas operatoru un valsti, kurā pakalpojumi ir izmantoti.
Gan rēķinu, gan rēķina detalizācijas informāciju komersants nodrošina galalietotājam bez maksas pēc galalietotāja izvēles elektroniski (piemēram, uz galalietotāja norādīto elektroniskā pasta adresi, komersanta pašapkalpošanās portālā u.c.) vai papīra formātā, ja galalietotājam nav cita veida informācijas saņemšanas iespējas. Galalietotājs, izvēloties saņemt rēķinu vai tā detalizēto informāciju papīra formātā, sedz tā piegādes izdevumus.

Elektronisko sakaru pakalpojumu līguma noteikumu V.sadaļa

Elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējam ir pienākums līgumā iekļaut nosacījumus par pakalpojuma maksas ierobežošanu, proti, pakalpojuma sniedzējam ir jānosaka maksas limitu jeb "griestus" par saņemtajiem pakalpojumiem, ko sasniedzot var tikt ierobežota vai pārtraukta pakalpojumu saņemšana.

Elektronisko sakaru pakalpojumu līguma noteikumu 4.13. apakšpunkts

Elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt rēķina saņemšanu bez maksas elektroniski (piemēram, uz galalietotāja norādīto elektroniskā pasta adresi, komersanta pašapkalpošanās portālā u.c.) vai papīra formātā, ja galalietotājam nav cita veida informācijas saņemšanas iespējas. Galalietotājs, izvēloties saņemt rēķinu papīra formātā, sedz tā piegādes izdevumus. Par veidu, kādā to saņemt, abām pusēm ir pienākums vienoties un to fiksēt līgumā, tā noslēgšanas brīdī.
Info_i_apli_icon.png Īsziņa vai informācija e-pastā par kārtējo sagatavoto rēķinu ir informatīvs ziņojums un nav uzskatāms par rēķinu normatīvo aktu izpratnē!

Elektronisko sakaru pakalpojumu līguma noteikumu V sadaļa

Par viesabonēšanu

2017.gada 15.jūnijā stājās spēkā Eiropas Savienības Viesabonēšanas regulas jaunā kārtība jeb “viesabonē kā mājās” princips, kas nozīmē, ka par viesabonēšanas zvaniem, īsziņām un datu pārraidi maksāsiet tādu pašu cenu kā mājās.
"Viesabonē kā mājās" darbojas Eiropas Ekonomikas zonās valstīs (EEZ): Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija,Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija un Zviedrija, Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā.
Aicinām iepazīties ar Eiropas komisijas sagatavoto informāciju "Abonē viesos kā mājās!"

Atrodaties ārpus EEZ, lietotājam jāņem vērā pakalpojuma sniedzēja noteiktie tarifi, kuriem jābūt publiski pieejamiem, piemēram, mājas lapā vai klientu apkalpošanas centros.

Uzmanīgi pierobežas zonās! Gadījumos, kad telefonā vai citā ierīcē ir iestatīta automātiska elektronisko sakaru komersanta tīkla izvēle, ierīce pieslēgsies pie elektronisko sakaru tīkla, kuram konkrētajā vietā un attiecīgajā brīdī ir stabilāks jeb stiprāks signāls un, atrodoties valstu pierobežas zonās, pastāv iespēja, ka ierīce pieslēgsies pie blakus valstī esošā elektronisko sakaru komersanta tīkla. Ierīcei pieslēdzoties ārvalsts operatora tīklam, neatkarīgi no galalietotāja atrašanās vietas, zvani un citi pakalpojumi tiek tarificēti atbilstoši viesabonēšanas nosacījumiem. Lai pierobežas tuvumā izvairītos no nejaušas telefona vai citas ierīces pieslēgšanās ārvalsts operatora tīklā, ierīces iestatījumos nepieciešams atslēgt tīkla operatora automātisku vai izvēlēties manuālu elektronisko sakaru komersanta tīkla iestatīšanu, no pieejamo tīklu saraksta izvēloties savu operatoru. Lai mazinātu risku ierīcei pierobežā automātiski izvēlēties operatoru datu pakalpojumiem, t.i., internetam, daļai no ierīču iestatījumos iespējams atspējot datu pārraidi viesabonēšanā. Jāņem vērā, ka viesabonēšanas datu pārraides atslēgšana neliegs piezvanīt, ja telefons būs pieslēdzies ārvalsts operatora tīklam, taču maksa par zvaniem būs atbilstoši viesabonēšanas tarifiem.

Atrodoties viesabonēšanā EEZ valstīs, mobilo sakaru operatori piedāvā saviem klientiem principu “viesabonē kā mājās”. Ja izvēlētais tarifu plāns paredz noteiktu datu apjomu, tad šis datu apjoms ir pieejams lietošanai gan Latvijā, gan viesabonēšanā EEZ valstīs un izmantotais datu apjoms tiek skaitīts kopā. Savukārt, ja tarifu plāns paredz neierobežotu datu apjomu, tad viesabonēšanā EEZ valstīs bez papildus maksas tiek nodrošināts noteikts datu apjoms, informācija par pieejamo datu apjomu norādīta tarifu plāna aprakstā.

Pakalpojums “viesabonē kā mājās” ir paredzēts izmantošanai ceļojot, vai citu iemeslu dēļ periodiski uzturoties ārpus Latvijas. Ja galalietotājs četru mēnešu laikā vairāk kā pusi laika atrodas un pārsvarā izmanto pakalpojumus viesabonēšanā citās EEZ valstīs, tad mobilo sakaru operatori drīkst piemērot papildmaksas par viesabonēšanā izmantotajiem pakalpojumiem. Konstatējot, ka pakalpojumi pārsvarā ir izmantoti ārvalstīs, operatori nosūta klientam brīdinājumu, ka turpmāk viesabonēšanas pakalpojumiem tiks piemērota papildmaksa, un norāda šīs papildmaksas apmēru. Papildmaksa tiks atcelta brīdī, kad klients mainīs lietošanas paradumus un turpmāko četru mēnešu periodā būs izmantojis pakalpojumus pārsvarā Latvijā.
Info_i_apli_icon.png Ja plānots uzturēties ārvalstīs ilgāk kā 4 mēnešus, aicinām izmantot konkrētās valsts operatoru piedāvātos elektronisko sakaru pakalpojumus.

Starptautisko zvanu tarifi, izmantojot viesabonēšanas pakalpojumus EEZ valstīs, tiks piemēroti tādi paši kā atrodoties Latvijā. Operatori var piedāvāt bezmaksas starptautiskos zvanus. Tarifu plānā iekļautie pakalpojumi un to apjoms ir norādīti attiecīgā tarifu plāna aprakstā.

Par pakalpojuma kvalitāti

Galalietotājam ir tiesības saņemt kvalitātes nosacījumiem atbilstošu pakalpojumu. Pakalpojumu kvalitātes nosacījumi, to apjoms un pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības ir atkarīgas no saņemtā pakalpojuma veida. Elektronisko sakaru pakalpojumu līguma noteikumos Regulators ir noteicis minimālo pakalpojumu kvalitātes nosacījumu apjomu, kam noteikti jābūt ietvertam līgumā, un komersanta pienākums ir noteikt pakalpojuma kvalitātes parametru garantētās vērtības.

 • bojājumu novēršanas laiks
 • nesekmīgo savienojumu skaits
 • savienošanas laiks
 • runas pārraides kvalitāte
 • bojājumu novēršanas laiks
 • īsziņas piegādes laiks
Fiksētā interneta pakalpojumam:
 • maksimālais (reklamētais) pieslēguma ātrums
 • parasti pieejamais pieslēguma ātrums
 • minimālais garantētais pieslēguma ātrums
 • pakešu zuduma koeficients
 • latentums
 • trīce
 • bojājumu novēršanas laiks
Mobilā interneta pakalpojumam:
 • maksimālais (reklamētais) pieslēguma ātrums
 • minimālais garantētais pieslēguma ātrums telpās vai mājsaimniecībā, ja tiek izmantots modems
 • pakešu zuduma koeficients
 • latentums
 • trīce
 • bojājumu novēršanas laiks
 • attēla kvalitātes subjektīvais vizuālais vērtējums
 • bojājumu novēršanas laiks

Elektronisko sakaru pakalpojumu līguma noteikumu III sadaļa

Komersants, kurš sniedz platjoslas interneta piekļuves pakalpojumu, nodrošina pieslēguma ātrumu, kas ir pietiekams, lai galalietotājs piekļūtu Elektronisko sakaru likumā noteiktajam minimālajam pakalpojumu apjomam, ievērojot šādus nosacījumus:

 • minimālajam platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma pieslēguma ātrumam fiksētā elektronisko sakaru tīkla jābūt vismaz 6 megabitiem sekundē lejupielādes ātrumam un vismaz 2 megabitiem sekundē augšupielādes ātrumam;
 • minimālajam platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma pieslēguma lejupielādes un augšupielādes ātrumam mobilā elektronisko sakaru tīklā fiksētā pakalpojuma saņemšanas vietā komersanta noteiktā pārklājuma zonā galalietotāja telpās vai mājsaimniecībā, izmantojot maršrutētāju-modemu, jābūt vismaz 2 megabitiem sekundē;
 • komersants, kurš sniedz interneta piekļuves pakalpojumu mobilā elektronisko sakaru tīklā, nosaka minimālo garantēto pieslēguma ātrumu, ja tas interneta piekļuves pakalpojumu nodrošina izmantojot citas iekārtas, piemēram, mobilo tālruni.

Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību noteikumu 10.punkts

Regulators ir noteicis pakalpojumu kvalitātes parametrus, kuru vērtības komersantam ir jādeklarē, iesniedzot Regulatorā deklarāciju ar plānotām jeb prognozētām kvalitātes vērtībām. Deklarētās kvalitātes vērtības atspoguļo vispārēju informāciju par komersanta sniegtā pakalpojuma kvalitātes rādītājiem, kādus iespējams sagaidīt, izmantojot komersanta pakalpojumu.
Regulators apkopo un publicē komersantu deklarētās kvalitātes vērtības, lai sniegtu salīdzināmu informāciju par pakalpojuma kvalitāti. Uzzināt par komersantu solīto pakalpojumu kvalitāti jūs varat, apskatot katra komersanta pakalpojuma kvalitātes deklarāciju.

Bieži vien elektronisko sakaru komersanti savā mājaslapā nodrošina informāciju par viņu sniegto pakalpojumu pieejamību un to kvalitātes rādītājiem dažādās Latvijas vietās. Mobilo elektronisko sakaru pakalpojumu komersanti savās tīmekļvietnēs publicē pārklājuma kartes, kurās ir atspoguļots pieejamo datu pārraides tehnoloģiju pārklājums un to saņemšanas iespēja atšķirīgās vietās. Jāņem vērā, ka šīs kartes ir balstītas uz teorētiskiem aprēķiniem un dažkārt faktiskie pakalpojumu kvalitātes rādītāji atšķiras no kartē sniegtās informācijas. Vairāki fiksēto elektronisko sakaru pakalpojumu komersanti savā mājaslapā nodrošina informatīvu rīku, ar kura palīdzību iespējams noskaidrot konkrētā adresē pieejamus pakalpojumus, to kvalitātes rādītājus un citu ar pakalpojumu saistītu informāciju.

Lai nodrošinātu pakalpojumu kvalitātes uzraudzību, Regulators šobrīd veic kvalitātes mērījumus šādiem pakalpojumiem:

 • balss sakaru pakalpojumam fiksētā tīklā
 • balss sakaru pakalpojumam mobilā tīklā

Regulārus balss sakaru pakalpojuma mērījumus Regulators veic SIA Tet elektronisko sakaru tīklā, savukārt mobilā balss sakaru pakalpojuma mērījumus - BITE Latvija, LMT un Tele2 elektronisko sakaru tīklā.

Galalietotājam ir tiesības saņemt kompensāciju un komersantam to piemērot šādos gadījumos:

 • ja pakalpojums netiek nodrošināts plānotu vai neplānotu komersanta pārtraukumu dēļ ilgāk par 24 stundām norēķinu periodā (mēnesī) un galalietotājs par to komersantam ir iesniedzis iesniegumu (neattiecas uz gadījumiem, ja pakalpojuma sniegšana pārtraukta neapmaksātu rēķinu dēļ);
 • ja galalietotājs iesniedzis iesniegumu komersantam un komersants ir konstatējis pakalpojuma kvalitātes neatbilstības līgumā noteiktajām kvalitātes vērtībām;
 • ja galalietotājs iesniedzis iesniegumu Regulatorā un Regulators konstatējis pakalpojuma kvalitātes neatbilstību līgumā noteiktajām kvalitātes vērtībām.

Elektronisko sakaru pakalpojumu līguma noteikumu IV sadaļa

Pieslēguma ātrums ir parametrs, kurš norāda, cik liels informācijas apjoms tiek pārraidīts vienā laika vienībā. Atkarībā no datu pārraides virziena izšķir lejupielādes ātrumu un augšupielādes ātrumu. Lejupielādes ātrums ir ātrums, ar kādu informācija tiek pārraidīta no pakalpojuma servera internetā līdz lietotāja iekārtai, savukārt augšupielādes ātrums otrādi – no lietotāja iekārtas līdz pakalpojuma serverim internetā. Pārsvarā lejupielādējamais saturs ir daudz apjomīgāks, piemēram, straumējot video, apmeklējot apjomīga satura tīmekļvietnes, ritinot sociālo tīklu plūsmu u.tml. Līdz ar to lietotājam būtiskākas ir augstas lejupielādes ātruma vērtības. Augšupielādes ātrums savukārt ir būtisks, piemēram, lietojot interaktīvas aplikācijas, kā tiešsaistes spēles, videozvanus u.tml., augšupielādējot tīmekļa serverī liela apjoma failus u.c.

Tabulā norādītās vērtības atspoguļo lejupielādes ātrumu, kāds nepieciešams attiecīgo pakalpojumu lietošanai vienā ierīcē. Izmantojot interneta pakalpojumu vienlaicīgi vairākās ierīcēs, var būt nepieciešams augstāks lejupielādes ātrums. Jāņem vērā, ka interneta pakalpojuma kvalitāti var ietekmēt arī citi kvalitātes parametri, piemēram, latentums, trīce vai pakešu zuduma koeficients. 

Minimālais pieslēguma ātrums Rekomendētais pieslēguma ātrums
E-pasts 1 Mbits/s 1 Mbits/s
Tīmekļa vietņu pārlūkošana 3 Mbiti/s 5 Mbiti/s
Sociālie mediji 3 Mbiti/s 10 Mbiti/s
Standarta izšķirtspējas (SD) video straumēšana 3 Mbiti/s 5 Mbiti/s
Augstas izšķirtspējas (HD) video straumēšana 5 Mbiti/s 10 Mbiti/s
Ļoti augstas izšķirtspējas (UHD/4K) video straumēšana 25 Mbitis/s 35 Mbiti/s
Tiešsaistes spēles 3-6 Mbiti/s 25 Mbiti/s
Mūzikas straumēšana 1 Mbits/s 1 Mbits/s
Videozvani 1 Mbits/s 5 Mbiti/s
Videokonferences 2 Mbiti/s 10 Mbiti/s

avots: highspeedinternet.com

Par sūdzību iesniegšanu

Regulators izskata ne tikai rakstiski iesniegtas sūdzības, bet arī sniedz konsultācijas un palīdz lietotājiem risināt jautājumus saistītus ar elektronisko sakaru pakalpojumiem vai pakalpojumu sniedzējiem. Sūdzību iesniegšanai ir normatīvos noteikta kārtība kādā to Regulators pieņem, izvērtē un sniedz atbildi, jo īpaši, ņemot vērā Vispārīgās Datu regulas prasības saistībā ar personu datu izmantošanu.
Paskaidrojam, ka:

 1. vispirms galalietotājam jāsazinās ar savu pakalpojuma sniedzēju;
 2. atkarībā no pakalpojuma sniedzēja atbildes vai rīcības, ja tā nav atrisinājusi radušos problēmsituāciju, galalietotājs ir tiesīgs vērsties ar sūdzību Regulatorā;
 3. lai Regulators varētu nodrošināt personas datu aizsardzību, identificētu iesnieguma iesniedzēju, kā arī lai nodrošinātu datu neizpaušanu trešajām personām, galalietotājam jāizvēlas viens no šādiem iesnieguma iesniegšanas veidiem:
  • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu (e-paraksts), nosūtot uz SPRK oficiālo e-pastu [email protected];
  • parakstītu rakstveida iesniegumu, nosūtot pa pastu uz adresi Ūnijas ielā 45, Rīgā, LV-1039;
  • izmantojot e-adresi.

Finger_2.png Vēršam uzmanību, ka Regulators nav tiesīgs izskatīt strīdu par zaudējumiem, maksājuma dokumentiem vai parāda piedziņu, jo pakalpojumu sniedzēja un galalietotāja strīdu par zaudējumiem, maksājuma dokumentiem vai parāda piedziņu izskata tiesa Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Elektronisko sakaru likuma 44. pants