Tarifi

Drukāt

Pasta komersants, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu, aprēķina universālā pasta pakalpojuma tarifus saskaņā ar Regulatora noteiktu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Universālā pasta pakalpojuma tarifus apstiprina Regulators likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā.

Universālā pasta pakalpojuma sniedzēja VAS "Latvijas pasts" pakalpojumu tarifi

VAS "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma tarifi

Valstu iedalījums grupās

VAS "Latvijas Pasts" digitālais cenu kalkulators

Pasta pakalpojumu tarifus nosaka pasta komersants.

Pasta pakalpojumus, izņemot eksprespasta vai kurjerpasta pakalpojumus, var apmaksāt ar Latvijas Republikā derīgām pasta apmaksas zīmēm (pastmarkas), skaidrā naudā vai izmantojot bezskaidras naudas norēķinu. Par derīgām pasta apmaksas zīmēm uzskata pasta apmaksas zīmes, kuras nav izņemtas no apgrozības, bojātas vai caurdurtas, pārklātas ar dažādām vielām (piemēram, laku, līmi), kas liedz tās apzīmogot, kuras jau bijušas lietošanā, apzīmogotas ar dažādiem zīmogiem vai kuru zīmogu nospiedumi ķīmiski vai kā citādi iztīrīti vai dzēsti. Pasta pakalpojumus var apmaksāt ar attiecīga tarifa pasta apmaksas zīmēm vai augstākas vērtības pasta apmaksas zīmēm. Pasta pakalpojumus apmaksā sūtītāji saskaņā ar pasta pakalpojumu tarifiem, nododot pasta sūtījumu pasta komersantam. Pasta sūtījumu ar nederīgām vai viltotām pasta apmaksas zīmēm pasta komersants tālāk nenosūta un rīkojas ar tām atbilstoši kārtībai, kuru nosaka Ministru kabinets.

Pasta komersants, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu, aprēķina universālā pasta pakalpojuma tarifus saskaņā ar Regulatora noteiktu tarifu aprēķināšanas metodiku. Universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika.

Universālā pasta pakalpojumu tarifi tiek noteikti tādā apmērā, lai pakalpojuma saņēmēju (lietotāju) veiktie tarifu maksājumi segtu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas izmaksas un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas rentabilitāti.

Tarifa projektā iekļauj tikai tās izmaksas, kas attiecas uz konkrētā pakalpojuma sniegšanu un ir ekonomiski pamatotas. Iesniedzot tarifu projektus izskatīšanai regulatorā, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāiesniedz tarifa projektu veidojošo izmaksu pamatojums un to apliecinoša dokumentācija, kā arī tarifu izvērtēšanas gaitā jānodrošina cita papildu informācija, ko pieprasa regulators.

Tarifu projektu var iesniegt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji pēc savas iniciatīvas vai pēc regulatora pieprasījuma. Iesniedzot tarifa projektu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums informēt pakalpojumu lietotājus par tarifa izmaiņām. Likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 21.panta trešajā daļā ir noteikta kārtība, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju par aprēķināto un regulatorā iesniegto tarifu projektu:

  • 10 dienu laikā pēc projekta iesniegšanas Regulatorā publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, kā arī iesniedz to Regulatoram publicēšanai Regulatora tīmekļvietnē. 
  • sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informāciju par aprēķināto tarifu projektu nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē.

Kārtību, kādā sabiedrisko pakalpojumu lietotāji var iepazīties ar komersantu iesniegtajiem tarifu projektiem, iesniegt savus priekšlikumus un ieteikumus regulatoram un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, reglamentē regulatora izdotie Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu.

Regulators rīko uzklausīšanas sanāksmes par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtajiem tarifu projektiem, tādējādi nodrošinot papildus iespēju lietotājiem uzdot jautājumus, saņemt komersantu skaidrojumus un izteikt priekšlikumus par tarifa projektu. 

Apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas.

Eiropas Komisija pārrobežu pasta paku piegādes pakalpojumu publiskos tarifus publicē šeit. Informācija par cenām ik gadu tiek aktualizēta 31.martā.

Norādīti tarifi, kas lietotājiem jāmaksā par viena sūtījuma piegādi iekšzemē vai uz citu ES valsti. Tie ir atrodami pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietnē un pakalpojumu sniedzēja publisko tarifu sarakstos.

Jāņem vērā, ka uzrādītie tarifi, ko sniedz paku piegādes pakalpojuma sniedzējs, var ietvert dažus nosacījumus un ierobežojumus. Daudzos gadījumos paku piegādes pakalpojuma īpašības var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

Publicētie tarifi ir piemērojami no 1. janvāra un neietver PVN.