Normatīvie akti dabasgāzes nozarē

Drukāt
 • 713/2009 - Ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru - regula latviešu valodā, regula angļu valodā valodā
 • 715/2009 - Par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšānu - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 1227/2011 - Par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 994/2010 - Par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Padomes direktīvas 2004/67/EK atcelšanu - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 347/2013 - Ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ Lēmumu Nr.1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr.713/2009, Regulu (EK) Nr.714/2009, Regulu (EK) Nr.715/2009 - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 1316/2013 - Ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr.913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr.680/2007 un Regulu (EK) Nr.67/2010 - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 2016/89 - Ar ko attiecībā uz Savienības kopīgu interešu projektu sarakstu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 347/2013 - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 1348/2014 - Par datu ziņošanu, īstenojot 8. panta 2. punktu un 8. panta 6. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 312/2014 - Ar ko izveido tīkla kodeksu gāzes balansēšanai pārvades tīklos - regula latviešu valodā, regula angļu valodā  
 • 2015/703 - Ar ko  izveido tīkla kodeksu par sadarbspējas un datu apmaiņas noteikumiem - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 2017/459 -  Ar ko izveido gāzes pārvades sistēmu jaudas piešķiršanas mehānismu tīkla kodeksu un atceļ Regulu (ES) Nr. 984/2013 - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 2017/460 - Ar ko izveido tīkla kodeksu par harmonizētām gāzes pārvades tarifu struktūrām - regula latviešu valodā, regula angļu valodā 
 • 2009/73/EK - Par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu - direktīva latviešu valodā, direktīva angļu valodā
 • 2012/27/ES - Par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK - direktīva latviešu valodā, direktīva angļu valodā