Administratīvā apgabaltiesa noraida AS “Conexus Baltic Grid” pieteikumu pret SPRK lietā par operatora sertificēšanu

Drukāt
Dabasgāze

Administratīvā apgabaltiesa 2.septembrī noraidījusi AS “Conexus Baltic Grid” (“Conexus”) pērn iesniegto pieteikumu pret Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (SPRK) par operatora sertificēšanā izvirzītajām prasībām saistībā ar tā neatkarību no akcionāriem – PAS “Gazprom” un “Marguerite Gas I S.a.r.l.”. SPRK izvirzīto sertificēšanas nosacījumu īstenošana līdz 2020.gada 1.janvārim joprojām ir spēkā.

Pērn 10.janvārī “Conexus” lūdza SPRK to sertificēt kā vienoto dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoru. SPRK, veicot izvērtējamu, atzina, ka PAS “Gazprom” un “Marguerite Gas I S.a.r.l.” līdzdalība “Conexus” neatbilst noteiktajām sistēmas operatora neatkarības prasībām.  

Tāpēc SPRK, pieņemot gala lēmumu par “Conexus” sertificēšanu, 2018.gada 28.septembrī uzdeva nodrošināt, ka, sākot ar 2020.gada 1.janvāri, “Gazprom” nav iespēju tieši vai netieši kontrolēt “Conexus”, un komersantam pilnībā jāatbilst Enerģētikas likumā noteiktajām vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora neatkarības prasībām. 

SPRK arī noteica, ka līdz 2020.gada 1.janvārim “Conexus” jānovērš interešu konflikta riski, ko rada “Marguerite Gas I S.a.r.l.” un AS “Latvijas gāze” akcionāra “Marguerite Gas II S.a.r.l.” vienlaicīga dalība gan “Conexus”, gan AS “Latvijas gāze”. Uzdots arī reizi divos mēnešos no lēmuma pieņemšanas dienas informēt SPRK par nosacījumu izpildes gaitu un turpmāk plānotajām darbībām, iesniedzot rakstveida ziņojumu un to pamatojošus dokumentus.

Spriedumu var pārsūdzēt Senāta Administratīvo lietu departamentā viena mēneša laikā no sprieduma sastādīšanas dienas.