SPRK izsludina publisko konsultāciju par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku

Drukāt
Dabasgāze

Ievērojot augstās dabasgāzes cenas un pāreju uz videi draudzīgākiem energoresursiem, dabasgāzes patēriņš Latvijā un reģionā pakāpeniski samazinās, ietekmējot arī sistēmas pakalpojuma sniedzējus. Lai veicinātu pakalpojuma pieejamību un kvalitāti atbilstoši jaunajām tirgus vajadzībām, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) jaunā redakcijā izstrādājusi dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku. Izsludināta publiskā konsultācija.

“Energoresursu tirgū novērojama iepriekš nepieredzēta cenu dinamika, ko ietekmējuši ģeopolitiskie notikumi un globālās tendences ekonomikā. Augstie inflācijas rādītāji un izmaiņas bruto algas līmenī arī ietekmē dabasgāzes sadales sistēmas operatora ekonomiskās darbības rādītājus. Līdz ar to grozījumu mērķis ir nodrošināt šādu nekontrolējamo ārējo apstākļu ietekmes mazināšanu uz dabasgāzes sadales sistēmas operatora darbību un attiecīgi arī uz dabasgāzes lietotāju iespējām saņemt kvalitatīvu un drošu pakalpojumu nākotnē,” skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola, norādot, ka šogad līdzīgas pieejas izmaiņas plānots ieviest arī citās energoapgādes tarifu aprēķināšanas metodikās.

Vienlaikus tas nozīmē, ka izmaiņas ietekmēs arī visus dabasgāzes sadales sistēmas lietotājus līdz arī nākamo tarifu periodu no 2023.gada 1.janvāra. Esošie dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifi ir spēkā kopš 2021.gada 1.jūlija.

Salīdzinot ar spēkā esošo metodiku, būtiskākās izmaiņas ir arī attiecībā uz regulatīvā rēķina pārvaldības kārtību, t.i., uz ieņēmumu un izmaksu starpību uzskaiti un to ietveršanu nākamā perioda tarifos. Jaunais regulējums paredz iespēju tarifu korekcijas, kas nepieciešamas ārēju un nekontrolējamu apstākļu dēļ ietvert tarifos ātrāk. Šī pieeja ļauj izvairīties no lieliem izmaksu vai ieņēmumu starpību uzkrājumiem un nodrošina, ka arī dinamiskos energoresursu tirgu apstākļos, tarifi atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

Metodikas jaunais projekts arī paredz, ka dabasgāzes sadales sistēmas operatoram uz nākamo tarifu periodu ir iespēja iesniegt koriģētu iepriekšējo trīs gadu vidējo lietotājiem nodotās dabasgāzes daudzuma apmēru, ņemot vērā faktisko lietotāju patēriņu. Šādas izmaiņas nepieciešamas, ņemot vērā, ka straujais dabasgāzes cenu pieaugums ir ietekmējis dabasgāzes lietotāju paradumus un patēriņa struktūru. Tas savukārt ietekmējis dabasgāzes sadales sistēmas operatora iespējas atgūt atļautos ieņēmumus, jo tie noteikti pie vēsturiskajām apjoma prognozēm, kas vairs neatbilst faktiskajai patēriņa struktūrai.

Paralēli dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas publiskajai konsultācijai izsludināta arī konsultācija par normatīvo aktu “Kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodika”. Tajā grozījumi ir par plānotajām izmaiņām attiecībā uz regulējamo aktīvu bāzes vērtības noteikšanu tarifu vajadzībām, kapitāla atdeves aprēķinu, kā arī pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojuma, norakstījumu aprēķināšanu un uzskaiti. Šīs metodikas mērķis ir vienotu principu ieviešana kapitāla izmaksu uzskaitē un aprēķināšanā regulējamās nozarēs. Līdz ar to no dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas izņemtas laukā sadaļas par kapitāla izmaksu aprēķinu.

Ar konsultāciju dokumentu par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē. Priekšlikumus un komentārus par noteikumu projektu lūdzam SPRK iesniegt līdz š.g. 1.augustam, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv.

Saskaņā ar Enerģētikas likuma dabasgāzes sadales sistēmas operators sniedz dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu par SPRK noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis dabasgāzes sadales sistēmas operators saskaņā ar SPRK noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta SPRK atļauja. SPRK arī nosaka tarifu vai tarifu augšējās robežas aprēķināšanas un noteikšanas metodiku, kā arī tarifu vai tarifu augšējās robežas piemērošanas kārtību, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus.

Pirms SPRK kompetencē esošu normatīvo aktu izdošanas, kā arī par tiem SPRK kompetencē esošajiem jautājumiem, par kuriem nepieciešams izzināt attiecīgās regulējamās nozares tirgus dalībnieku viedokli, SPRK veic publiskās konsultācijas. To ietvaros SPRK savā tīmekļvietnē publisko sagatavoto konsultāciju dokumentu un aicina tirgus dalībniekus, kā arī interesentus iesniegt komentārus un priekšlikumus. Pērn SPRK kopumā veica 35 publiskās konsultācijas.