SPRK veic izmaiņas kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas kārtībā; tirgus dalībnieki aicināti paust viedokli

Drukāt
Elektroenerģija,
Dabasgāze,
Pasts,
Ūdenssaimniecība

Ņemot vērā ģeopolitisko apstākļu un citu faktoru ietekmi uz makroekonomisko situāciju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izstrādājusi jaunu kārtību tam, kā turpmāk regulējamie komersanti aprēķinās kapitāla izmaksas un veiks regulējamo aktīvu (pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu) uzskaiti. Lai uzzinātu tirgus dalībnieku viedokli, komersanti aicināti piedalīties publiskā konsultācijā.

“Ekonomikai atgūstoties no Covid-19 ierobežojumu radītajām sekām, un uzsākoties karadarbībai Ukrainā, būtiski mainījusies ekonomikas attīstība gan globālā mērogā, gan Latvijā. Viens no iemesliem grozījumu nepieciešamībai skaidrojams tieši ar netipiskajiem makroekonomiskajiem apstākļiem, kad tik straujš patēriņa cenu pieaugums vairs nav salīdzināms ar salīdzinoši lēno kapitāla tirgu attīstību. SPRK piedāvā vienādot kapitāla izmaksu regulējumu, pārejot uz vienotu kapitāla izmaksu uzskaites metodiku. Tas nodrošinās vienlīdzīgas iespējas visiem regulētiem komersantiem sacensties par kapitāla piesaisti atbilstoši savas komercdarbības riska profilam, kā arī dos iespēju nākotnē efektīvi reaģēt uz makroekonomiskiem apstākļiem,” skaidro Ekonomiskās analīzes departamenta direktore Māra Bērziņa.

Kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodikas projektā ir paredzētas vairākas izmaiņas attiecībā uz regulējamo aktīvu, kā arī nolietojuma uzskaiti un kapitāla atdeves aprēķināšanu. Izmaiņas attieksies uz sistēmas operatoriem elektroenerģijas un dabasgāzes nozarēs, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem un universālā pasta pakalpojuma komersantu.

Regulējamo aktīvu uzskaite
Regulējamie aktīvi ir pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi, ko komersants izmanto regulējamā pakalpojuma sniegšanā. SPRK metodikas projektā piedāvā noteikt vienotu pieeju aktīvu iekļaušanai regulējamo aktīvu bāzes (RAB) uzskaitē. Piemēram, metodikas projektā ir skaidri noteikts, kuri aktīvi ir iekļaujami uzskaitē, kuri – nav, kā arī, kādas atkāpes ir pieļaujamas saskaņā ar Eiropas Regulu prasībām.

Metodikas projektā paredzēts arī tarifu noteikšanas vajadzībām neņemt vērā regulējamo aktīvu pārvērtēšanas vērtības, ko daļa komersantu līdz šim izmantoja. Šajā gadījumā, lai novērtētu regulējamo aktīvu vērtību, komersants izmantos aktīvu vērtību, kas nofiksēta uz 2021.gada 31. decembri. Šāds datums izvēlēts, ņemot vērā būtisko “plaisu”, kas radusies starp patēriņa cenu izmaiņu tendencēm un kapitāla izmaksu tirgu attīstību. Būtiski arī minēt, ka pēc SPRK pieejamajiem datiem redzams, ka pakalpojumu sniedzēji lielākoties pārvērtēšanas noslēguši 2020.–2021.gadā, kas tādējādi atspoguļo aktīvu patieso vērtību uz 2021.gada beigām.

Papildus, SPRK ieskatā, ir nepieciešams vienādot dažādās pieejas investīciju iekļaušanai RAB vērtībā. Nozarēs, kurās, nosakot atļautos ieņēmumus, ņem vērā ieņēmumu (izdevumu) korekcijas, paredzēta arī ex-post pieeja atgūt pilnas kapitāla izmaksas par būtiskajiem investīciju projektiem, kuri īstenoti regulatīvā perioda laikā.

Kapitāla atdeves aprēķināšana
Spēkā esošais regulējums paredz kapitāla atdeves likmes (WACC) piemērošanu reālā (elektroenerģijas, dabasgāzes nozarēs un universālā pasta pakalpojumu sniedzējs) un nominālā (ūdenssaimniecības un siltumenerģijas nozarēs) izteiksmē. SPRK metodikas projekts paredz, ka kapitāla atdeves aprēķināšanā piemēro WACC tikai nominālā izteiksmē. Šāda pieejas maiņa nodrošinās, ka komersanti saņem un lietotāji sedz tādas kapitāla izmaksas, kas atbilst faktiski veiktajām investīcijām.

Nolietojuma uzskaite
SPRK ir konstatējusi dažādas pieejas aktīvu lietderīgā kalpošanas laika noteikšanā. Proti, novērots, ka vienādiem vai līdzīgiem aktīviem kalpošanas laiki noteikti atšķirīgi, vai arī komersanti nosaka īsāku kalpošanas laiku, lai arī aktīvs ir darba spējīgs un izmantojams pakalpojuma sniegšanā. Lai to risinātu, SPRK ir apkopojusi informāciju par komersantu pamatlīdzekļu uzskaiti un klasificējusi aktīvus vienādu vai līdzīgu aktīvu grupās, kam noteikti minimālie lietderīgie kalpošanas laiki. Turpmāk komersantiem būs jāpiemēro vienota nolietojuma aprēķina metode – lineārā.

Metodikas projekta spēkā stāšanās paredzēta līdz š.g. 25.augustam. Pēc metodikas spēkā stāšanās SPRK jānosaka jaunās kapitāla atdeves likmes nominālā izteiksmē līdz 2022.gada 1.septembrim. Tās tiks piemērotas, aprēķinot tarifu projektus, kuru spēkā stāšanās plānota 2023.gadā un turpmāk.

Ar konsultāciju dokumentu aicinām iepazīties SPRK tīmekļvietnē. Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu projektiem lūdzam sniegt līdz š.g. 28.jūlijam, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv.

Pirms SPRK kompetencē esošu normatīvo aktu izdošanas, kā arī par tiem SPRK kompetencē esošajiem jautājumiem, par kuriem nepieciešams izzināt attiecīgās regulējamās nozares tirgus dalībnieku viedokli, SPRK veic publiskās konsultācijas. To ietvaros SPRK savā tīmekļvietnē publisko sagatavoto konsultāciju dokumentu un aicina tirgus dalībniekus, kā arī interesentus iesniegt komentārus un priekšlikumus. Pērn SPRK kopumā veica 35 publiskās konsultācijas.