Pakalpojuma sniedzēja maiņa

Drukāt

Pirms pāriet pie cita pakalpojuma sniedzēja rūpīgi izvērtējiet:

  • esošā līguma izbeigšanas nosacījumus;
  • izraudzītā pakalpojuma sniedzēja piedāvātos pakalpojumu līguma nosacījumus.

Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā izbeigt gan terminēta jeb noteikta termiņa, gan beztermiņa līgumu, ievērojot līgumā iekļautos līguma izbeigšanas nosacījumus un paziņošanas kārtību. Beztermiņa līgumu var izbeigt bez līgumsoda jebkurā laikā, par to vienu mēnesi iepriekš paziņojot elektronisko sakaru komersantam, savukārt noteikta termiņa jeb terminēta līguma gadījumā par līguma pirmstermiņa izbeigšanu komersants var piemērot līgumsodu. Līgumsoda apmērs sadalāms proporcionāli par katru pilnu mēnesi atbilstoši terminētā līguma atlikušajam pakalpojuma sniegšanas laikam.

Līgumu ar noteiktu termiņu galalietotājs ir tiesīgs izbeigt, bez līgumsoda piemērošanas, šādos gadījumos:

  • ja pakalpojuma kvalitāte neatbilst līgumā noteiktajiem kvalitātes nosacījumiem, t.i., sniegtajam pakalpojumam ir būtiska neatbilstība līgumā noteiktajām pakalpojuma kvalitātes parametru vērtībām un šī neatbilstība ir pastāvīga vai bieži atkārtojas. Sākotnēji Jums jāvēršas pie pakalpojuma sniedzēja, lai risinātu radušos situāciju. Ja risinājumu neizdodas rast, tad vērsieties Regulatorā. Līguma izbeigšana pirms termiņa bez līgumsoda iespējama tikai gadījumā, ja komersants piekrīt pakalpojumu kvalitātes neatbilstībai un līguma pirmstermiņa izbeigšanai vai Regulators kvalitātes neatbilstību ir konstatējis pirms līguma izbeigšanas.
  • ja komersants piedāvā līguma grozījumus, kuriem Jūs nepiekrītat. Komersantam ir pienākums galalietotāju informēt vienu mēnesi pirms līguma grozījumi stājas spēkā. Savukārt galalietotājam ir pienākums komersantam sniegt atbildi viena mēneša laikā līgumā paredzētajā kārtībā.

Ja līgumā ir veikti labvēlīgi jeb administratīvi grozījumi (komersanta nosaukums, juridiskā adrese, bankas konts), vai mainās tikai komersants reorganizācijas procesā, piemēram, komersantiem apvienojoties, un nemainās citi līguma nosacījumi, lietotājs nevar izbeigt līgumu pirms termiņa bez līgumsoda piemērošanas.

Numura saglabāšanas pakalpojums dod Jums iespēju mainīt elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju, saglabājot savu numuru. Esošais pakalpojuma sniedzējs bez pamatota iemesla nav tiesīgs kavēt vai neatļaut Jums pāriet pie cita elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēja. Atrunas par tehnisko neiespējamību, pārvietot konkrēto numuru uz citu tīklu, iespējamiem sakaru traucējumiem u.tml., ir nepamatotas. Tomēr jaunais pakalpojuma sniedzējs, pie kura Jūs vēlaties pāriet, ir tiesīgs atteikt pieņemt Jūs par savu pakalpojumu lietotāju, piemēram, ja operatora maiņa notikusi biežāk kā vienu reizi mēnesī. Lai nerastos pārpratumi, pirms pāriet pie cita pakalpojuma sniedzēja, vispirms rūpīgi izvērtējiet izvēlētā pakalpojuma sniedzēja piedāvātos līguma nosacījumus, tostarp līguma termiņu, līguma izbeigšanas nosacījumus, norēķinu kārtību, un tad pieņemiet lēmumu!
Ja ar esošo pakalpojuma sniedzēju slēgts noteikta termiņa jeb terminēts līgums, galalietotājam ir pienākums izpildīt saistības atbilstoši šī līguma pirmstermiņa izbeigšanas nosacījumiem, kā arī citu papildus līgumsaistību gadījumā ar esošo pakalpojumu sniedzēju, piemēram, par iekārtas izmantošanu, savstarpējas attiecības nosaka nomas vai nomaksas līgums.

Info_i_apli_icon.png Būtiskāko informāciju pakalpojuma sniedzēja maiņai, saglabājot numuru, skatīt sagatavotajā infografikā.

Galalietotājam ir tiesības, ja tas ir tehniski iespējams, veikt interneta piekļuves pakalpojuma sniedzēja maiņu, iesniedzot izraudzītajam elektronisko sakaru komersantam pieteikumu. Saņēmējs slēdz līgumu ar galalietotāju par interneta piekļuves pakalpojuma sniedzēja maiņu, līgumā paredzot maiņas termiņu, par tā neievērošanu piešķiramās kompensācijas apmēru un citus noteikumus. Ja ar esošo pakalpojuma sniedzēju slēgts noteikta termiņa jeb terminēts līgums, galalietotājam ir pienākums izpildīt saistības atbilstoši šī līguma pirmstermiņa izbeigšanas nosacījumiem, kā arī citu papildus līgumsaistību gadījumā ar esošo pakalpojumu sniedzēju, piemēram, par iekārtas izmantošanu, savstarpējas attiecības nosaka nomas vai nomaksas līgums.

Elektronisko sakaru likums 42.pants