Pakalpojumu līgums

Drukāt

Par elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu, galalietotājs slēdz elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu, kas nosaka abu pušu savstarpējās attiecības, piešķir tiesības un uzliek pienākumus abām pusēm. Līgumā iekļaujamo informāciju, tajā skaitā kvalitātes prasības, kompensācijas noteikšanas kārtību un rēķinā iekļaujamās informācijas detalizāciju nosaka Elektronisko sakaru pakalpojumu līguma noteikumi.
Līgumu var noslēgt un parakstīt, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, piemēram, komersanta izveidota pašapkalpošanās portāla galalietotāja kontā, elektroniski parakstot ar drošu elektronisko parakstu, vai pašrocīgi parakstīt klātienē klientu apkalpošanas centrā vai pakalpojuma ierīkošanas vietā.
Pirms līguma noslēgšanas, galalietotājam ir tiesības iepazīties ar līguma kopsavilkumu, kuru komersantam ir jāizveido katram elektronisko sakaru pakalpojumam atsevišķi – balss sakari, īsziņas, internets un televīzija vai arī to komplektiem, ko veido divi vai vairāki pakalpojumi par vienu cenu kopīgā piedāvājumā, arī gadījumos, kad piedāvājumā iekļauta iekārta vai galiekārta (rūteris, TV, telefons). Kopsavilkums kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu brīdī, kad tiek noslēgts elektronisko sakaru pakalpojumu līgums.

Info_i_apli_icon.png Aicinām iepazīties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra sagatavoto informāciju, kas jāņem vērā izvēloties pakalpojumu un kādiem pakalpojuma līguma aspektiem ir jāpievērš uzmanība: Padomi, slēdzot elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu.

Papildus informācija par elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu pieejama sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi".

Līgumā jābūt iekļautai informācijai par sniegto pakalpojumu kvalitātes nosacījumiem, kuru nenodrošināšanas gadījumā Jums ir tiesības saņemt kompensāciju vai samazinātu abonēšanas maksu. Elektronisko sakaru pakalpojumu līguma noteikumos Regulators ir noteicis minimālo pakalpojumu kvalitātes nosacījumu apjomu, kam noteikti jābūt ietvertam līgumā, un komersanta pienākums ir noteikt pakalpojuma kvalitātes parametru garantētās vērtības.

Info_i_apli_icon.png Līgumā norādītās pakalpojuma kvalitātes rādītāju vērtības ir atkarīgas no piedāvātā tarifu plāna, līguma nosacījumiem, kā arī no pakalpojuma sniedzēja tehniskajām iespējām.

 • bojājumu novēršanas laiks
 • nesekmīgo savienojumu skaits
 • savienošanas laiks
 • runas pārraides kvalitāte
 • bojājumu novēršanas laiks
 • īsziņas piegādes laiks
Fiksētā interneta pakalpojumam:
 • maksimālais (reklamētais) pieslēguma ātrums
 • parasti pieejamais pieslēguma ātrums
 • minimālais garantētais pieslēguma ātrums
 • pakešu zuduma koeficients
 • latentums
 • trīce
 • bojājumu novēršanas laiks
Mobilā interneta pakalpojumam:
 • maksimālais (reklamētais) pieslēguma ātrums
 • minimālais garantētais pieslēguma ātrums telpās vai mājsaimniecībā, ja tiek izmantots modems
 • pakešu zuduma koeficients
 • latentums
 • trīce
 • bojājumu novēršanas laiks
 • attēla kvalitātes subjektīvais vizuālais vērtējums
 • bojājumu novēršanas laiks

Komersants līgumā ietver nosacījumus par galalietotāja tiesībām saņemt kompensāciju, kas ir samazināta maksa par pakalpojuma nodrošināšanu un ievēro šādus kompensācijas piemērošanas nosacījumus:

 • ja pakalpojums netiek nodrošināts komersanta plānota vai neplānota pakalpojuma pārtraukuma gadījumā ilgāk par 24 stundām norēķinu periodā (mēnesī) un galalietotājs par to komersantam ir iesniedzis iesniegumu (neattiecas uz gadījumiem, ja pakalpojuma sniegšana pārtraukta neapmaksātu rēķinu dēļ), tad komersants neaprēķina vai kompensē maksu par periodu, kad pakalpojums netika nodrošināts, izņemot gadījumus, ja bojājumu komersants nevar novērst galalietotāja apzinātas vai neapzinātas darbības dēļ;
 • ja galalietotājs iesniedzis iesniegumu komersantam un komersants, veicot elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārbaudi, ir konstatējis pakalpojuma kvalitātes neatbilstības līgumā noteiktajām kvalitātes vērtībām, tad komersants kompensē ne mazāk kā 50% no maksas par pakalpojumu konkrētā norēķinu periodā;
 • ja galalietotājs iesniedzis iesniegumu Regulatorā un Regulators konstatējis pakalpojuma kvalitātes neatbilstību līgumā noteiktajām kvalitātes vērtībām, tad komersants kompensē ne mazāk kā 50% no maksas par pakalpojumu konkrētā norēķinu periodā.

Elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā jābūt iekļautai informācijai par rēķina saņemšanas veidu un rēķina ar detalizācijas pamatlīmeni saņemšanas nosacījumiem. Elektronisko sakaru komersants par sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem rēķinā iekļauj informāciju atbilstoši Elektronisko sakaru pakalpojumu līguma noteikumos noteiktajai detalizācijai, kā arī nodrošina rēķina detalizācijas pamatlīmeni pēc galalietotāja pieprasījuma. Komersantam ir pienākums nodrošināt rēķina saņemšanu bez maksas elektroniski (piemēram, uz galalietotāja norādīto elektroniskā pasta adresi, komersanta pašapkalpošanās portālā u.c.) vai papīra formātā, ja galalietotājam nav cita veida informācijas saņemšanas iespējas. Galalietotājs, izvēloties saņemt rēķinu papīra formātā, sedz tā piegādes izdevumus.

Komersantam jānodrošina galalietotājam iespēju 24 stundas diennaktī bez maksas sazināties ar palīdzības dienestu, lai:

 • pieteiktu bojājumus vai pakalpojuma saņemšanas traucējumus;
 • iesniegtu sūdzību vai saņemtu informāciju par pakalpojuma kvalitāti;
 • pieteiktu nolaupītas vai pazaudētas SIM kartes bloķēšanu.

Info_i_apli_icon.png Līgumā jābūt iekļautai informācijai par palīdzības dienestu jeb saziņas veids, piemēram, elektroniskā pasta adrese, komersanta mājas lapā izveidots lietotāja specializēts profils, tālruņa numurs u.c.