No 1.septembra būs nedaudz augstāks sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs atkritumu poligonā “Janvāri”

Drukāt
Atkritumu apglabāšana

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un apstiprinājusi SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” (AAS “Piejūra”) sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu pie dažādām dabas resursu nodokļa par atkritumu apglabāšanu (DRN) likmēm. Salīdzinot ar spēkā esošo, jaunais tarifs no š.g. 1.septembra par nešķirotu sadzīves atkritumu (NSA) apglabāšanu atkritumu poligonā “Janvāri” būs par 0,42% lielāks jeb 78,36 EUR/t (pie DRN likmes 80 EUR/t).

Savukārt no 2023.gada 1.janvāra tarifs, salīdzinot ar spēkā esošo, būs par 1,45% zemāks jeb 83,82 EUR/t (pie DRN likmes 95 EUR/t). Tas izdevies, palielinot ekonomiskajā apritē atgriezto jeb reģenerācijai sagatavoto otrreizējo materiālu apjomu, līdz ar to samazinot DRN maksājumu par apglabājamo atkritumu daudzumu.

Jaunie tarifi attieksies uz Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģionā radītajiem NSA, kas atkritumu poligonā “Janvāri” un poligona infrastruktūras objektos (Jūrmalas, Tukuma un Rojas atkritumu pārkraušanas-šķirošanas stacijās) tiek nogādāti no Jūrmalas valstpilsētas, kā arī Tukuma un Talsu novada pašvaldībām. Pašlaik AAS “Piejūra” spēkā SPRK 2019.gadā apstiprinātais tarifs un 2020.gadā noteikta tarifa piemērošanas kārtība, NSA piemērojot tarifu ar DRN – 78,04 EUR/t (pie DRN likmes 80 EUR/t). To veido sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente – 40,62 EUR/t un DRN par apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu – 37,42EUR/t.

Tarifa izmaiņas saistītas ar to, ka par 21% pieaugušas atkritumu poligonā un tā infrastruktūras objektos pieņemtās vienas NSA tonnas apsaimniekošanas izmaksas bez DRN (t.sk. specializētā autotransporta un iekārtu ekspluatācijas izmaksu palielinājums, kā arī personāla un citu pakalpojumu nodrošināšanas izmaksu pieaugums). Vienlaikus, pamainot tehnoloģiskos procesus, komersants radis iespēju samazināt DRN proporciju jeb apglabājamā atkritumu daudzuma īpatsvaru no atkritumu poligonā pieņemtajiem NSA, tādējādi par 22% samazinot DRN izmaksas par apglabāto atkritumu daudzumu.

AAS “Piejūra” tarifu projektu SPRK iesniedza 2021.gada 15.decembrī. Tarifu projekta izskatīšanas laikā priekšlikumi un ieteikumi ne SPRK, ne AAS “Piejūra” netika saņemti. SPRK vairākkārt lūdza komersantam papildu informāciju, ko arī komersants regulāri sniedza kopā ar izmaksu skaidrojumiem, pamatojošiem dokumentiem un precizētu tarifu projektu.

Precizētajā tarifu projektā ņemtas vērā 2021.gada faktiskās izmaksas un NSA apjomi, kā arī izmaksas aktualizētas atbilstoši faktiskajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem un zināmajām izmaiņām no 2022.gada. Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente, kas raksturo izmaksas vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai bez DRN, ir par 3,77 eiro jeb 8% lielāka nekā sākotnēji iesniegtajā tarifu projektā.

Izvērtējot tarifu projektu, SPRK secināja, ka tarifs ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu AAS “Piejūra” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas. Ar SPRK lēmumu pēc tā publicēšanas varēs iepazīties SPRK tīmekļvietnē, bet pārskatāmā veidā par AAS “Piejūra” uzzināt interaktīvajā infografikā. Savukārt ar sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifiem citviet Latvijā iespējams iepazīties SPRK interaktīvajā kartē.

Līdz 2035.gadam valsts ir uzņēmusies atkritumu poligonos apglabāt tikai 10% no valstī radītā sadzīves atkritumu daudzuma. Tā kā NSA ir lielākā sadzīves atkritumu plūsma, ko nogādā atkritumu poligonos, valsts noteikusi ikgadēju DRN likmes pieaugumu, kas jāmaksā par atkritumu apglabāšanu. Līdz ar to tarifs par atkritumu apglabāšanu arvien pieaugs. Tāpēc svarīgi būtiski palielināt šķiroto atkritumu savākšanas apjomu, lai atkritumi tiktu nogādāti pārstrādei un pēc iespējas mazāk tie būtu jānogādā atkritumu poligonā apglabāšanai.

SPRK apstiprina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, un tā ir tikai viena no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļām, ko par atkritumiem maksā iedzīvotāji. Pārējās atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļas apstiprina pašvaldības atbilstoši līgumam starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju. Tādēļ atkritumu apsaimniekošanas maksa, ko atkritumu radītāji maksā par savu radīto atkritumu apsaimniekošanu katrā no atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošajām pašvaldībām, ir atšķirīga.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.