No 21.jūlija būs izmaiņas sadzīves atkritumu poligona “Brakšķi” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifā

Drukāt
Atkritumu apglabāšana

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus pie trim spēkā esošajām dabas resursu nodokļa par sadzīves atkritumu apglabāšanu (DRN) likmēm sadzīves atkritumu poligonā “Brakšķi” ievestajiem nešķirotajiem sadzīves atkritumiem (NSA). Jaunais tarifs no šā gada 21.jūlija būs par 10% jeb 13,08 EUR/t lielāks (pie DRN likmes 110 EUR/t), salīdzinot ar spēkā esošo tarifu.

Jaunais tarifs attieksies uz Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionā radītajiem NSA, kas sadzīves atkritumu poligonā “Brakšķi” (atkritumu poligons “Brakšķi”) tiek nogādāti no Jelgavas valstspilsētas, Jelgavas un Dobeles novada, kā arī Bauskas novada administratīvajām teritorijām – Iecavas pilsētas un Iecavas, Rundāles, Svitenes, Viesturu, Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Vecumnieku pagasta.

Pašlaik atkritumu poligonā “Brakšķi” ievestajiem NSA komersants piemēro SPRK 2023.gada 14.septembrī apstiprināto tarifu un 2023.gada 11.decembrī noteiktu tarifa piemērošanas kārtību, NSA piemērojot tarifu ar DRN – 135,73 EUR/t (pie DRN likmes 110 EUR/t).

Jauna tarifu projekta iesniegšana tikai pusgadu pēc spēkā esošā tarifa apstiprināšanas saistīta ar būtiski pieaugušām izmaksām vienas atkritumu poligonā “Brakšķi” pieņemtās NSA tonnas apsaimniekošanai, kas galvenokārt saistīts ar jaunu iekārtu nodošanu ekspluatācijā un to iegādei ņemtā kredīta procentu maksājumu un iekārtu ekspluatācijas izmaksu pieaugumu. Ņemot vērā izmaiņas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumos, būtiski pieaugušas arī izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai. Tajā pašā laikā atbilstoši aktuālajiem no NSA atšķiroto bioloģiski noārdāmo atkritumu morfoloģiskā sastāva mērījumu rezultātiem, samazinātas plānotās uzkrājuma izmaksas nākotnes DRN maksājumiem par citu atkritumu piejaukumu apglabāšanu no biošūnā pārstrādei un reģenerācijai ievietotajiem atkritumiem. Tarifu vērtēšanas gaitā veikti vairāki precizējumi visos izmaksu posteņos.

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” tarifu projektu SPRK izvērtēšanai iesniedza šā gada 19.martā. Tarifu projekta izskatīšanas laikā priekšlikumi un ieteikumi ne SPRK, ne SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” netika saņemti. Izvērtējot saņemtos izmaksu skaidrojumus, pamatojošos dokumentus un precizēto tarifu projektu, SPRK secināja, ka tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas. Apstiprinātais tarifs, salīdzinot ar vērtēšanai sākotnēji iesniegto tarifu projektu, ir par 3% jeb 4,07 EUR mazāks.

Ar SPRK lēmumu un  apstiprināto tarifu detalizētu aprēķinu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē, kur pieejama arī interaktīva vispārēja infografika par SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” apstiprināto tarifu un interaktīvā tarifu karte, kurā var uzzināt par sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifiem citviet Latvijā.

SPRK apstiprinātie tarifi ir bez pievienotās vērtības nodokļa.

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs (ar DRN), kuru apstiprina SPRK, ir tikai viena daļa no kopējās nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, kas jāmaksā atkritumu radītājam. Pārējās atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļas veido pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs.