Noris publiskā konsultācija par grozījumiem dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā

Drukāt
Dabasgāze

Lai izvairītos no nesamērīga un strauja dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu pieauguma nākamajā regulatīvajā periodā no 2026.gada un nodrošinātu dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma ekonomiski pamatotu izmaksu segšanu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) sagatavojusi grozījumus dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā. No š.g. 13. līdz 28.jūlijam norisinās publiskā konsultācija, kuras laikā iespējams paust viedokli par sagatavoto grozījumu projektu.

“Metodikas grozījumu projekts izstrādāts, pielāgojoties svārstībām dabasgāzes tirgū. Proti, saistībā ar ģeopolitisko situāciju pasaulē un dabasgāzes cenas piegumu lietotājiem nodotais dabasgāzes daudzums strauji samazinājies, tostarp pieaug dabasgāzes sadales sistēmas operatora negūtie ieņēmi. Neveicot metodikas grozījumus un piemērojot nākamā tarifu perioda tarifu aprēķinam pēdējo trīs pēdējo kalendāro gadu datus atbilstoši spēkā esošajai metodikai, dabasgāzes sadales sistēmas operatoram var rasties būtisks negūto ieņēmumu risks, kas nākamajā regulatīvajā periodā var izraisīt nesamērīgu un strauju tarifu pieaugumu,” nepieciešamību pielāgot metodiku svārstībām dabasgāzes tirgū skaidro SPRK Enerģētikas departamenta direktors Jānis Negribs.

Spēkā esošā dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika noteic, ka dabasgāzes sistēmas operatoram, piemērojot ieņēmumu korekciju nākamajam tarifu periodam un aprēķinot tarifus, jāizmanto trīs iepriekšējo kalendāro gadu vidējais lietotājiem nodotais dabasgāzes daudzums, neņemot vērā tādus lietotāju objektus, kas pēdējo trīs gadu laikā ir atslēgti no sadales sistēmas, un tādus jaunus lietotāju objektus, kas pie sadales sistēmas pieslēgti vismaz gadu. 

Saskaņā ar AS “Gaso” datiem jau šobrīd redzams, ka trīs pēdējo kalendāro gadu (no 2020. līdz 2022.gadam) vidējais lietotājiem nodotais dabasgāzes daudzums pārsniedz 2022.gada lietotājiem nodoto dabasgāzes daudzumu par 20%. Attiecīgi, lai izvairītos no nesamērīga tarifu pieauguma nākamajā regulatīvajā periodā SPRK metodikā nepieciešami grozījumi, kas dabasgāzes sadales sistēmas operatoram dotu tiesības, aprēķinot ieņēmumu korekciju nākamajam tarifu periodam, lietotājiem nodoto dabasgāzes vidējo daudzumu noteikt, iesniedzot atbilstošu pamatojumu, ja dabasgāzes plānotais daudzums būs mazāks par trīs gadu vidējo daudzumu.

Vienlaikus lietotājiem nodotā dabasgāzes daudzuma samazinājums ietekmē arī operatora ieņēmumus. Atbilstoši spēkā esošam metodiskajam regulējumam uz nākamajiem tarifu periodiem attiecināmā ieņēmumu korekcijas daļa no negūtajiem ieņēmumiem apjoma samazinājuma dēļ nevar pārsniegt 6% no tarifu perioda plānotajām ekspluatācijas izmaksām. Līdz ar to uz nākamo tarifu periodu attiecinātā ieņēmumu korekcijas summa radītu risku sadales sistēmas operatoram veikt savas funkcijas. Grozījumu projekts paredz dabasgāzes sadales sistēmas operatoram tiesības palielināt uz nākamo tarifu periodu attiecināmo ieņēmumu korekcijas daļu līdz 40% no tarifu periodā plānotajām ekspluatācijas izmaksām.

Plašāk ar konsultāciju dokumentu un iecerētājiem grozījumiem iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē. Priekšlikumus un komentārus par metodikas grozījumu projektu SPRK iespējams iesniegt rakstveidā līdz 2023.gada 28.jūlijam, nosūtot tos [email protected].

Dabasgāzes sadales sistēmas operators sniedz dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu par SPRK noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis dabasgāzes sadales sistēmas operators saskaņā ar SPRK noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta SPRK atļauja. SPRK nosaka tarifu vai tarifu augšējās robežas aprēķināšanas un noteikšanas metodiku, kā arī tarifu vai tarifu augšējās robežas piemērošanas kārtību, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus.

Pirms SPRK kompetencē esošu normatīvo aktu izdošanas, kā arī par tiem SPRK kompetencē esošajiem jautājumiem, par kuriem nepieciešams izzināt attiecīgās regulējamās nozares tirgus dalībnieku viedokli, SPRK veic publiskās konsultācijas. To ietvaros SPRK savā tīmekļvietnē publisko sagatavoto konsultāciju dokumentu un aicina tirgus dalībniekus, kā arī interesentus iesniegt komentārus un priekšlikumus.