SPRK ierosina strīdu par elektroenerģijas patēriņa atbilstību mēraparāta rādījumiem

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) nolēma ierosināt strīdu starp SIA “Laimavoti” un AS “Sadales tīkls” saistībā ar elektroenerģijas patēriņa atbilstību komercuzskaites mēraparāta rādījumiem.

Domstarpības radušās saistībā SIA “Laimavoti” un AS “Sadales tīkls” par to, vai elektroenerģijas patēriņš objektā atbilst faktiski izlietotajam elektroenerģijas daudzumam. Atbilstoši AS “Sadales tīkls” sniegtajiem mēraparāta rādījumiem AS “Latvenergo” ir pienākums sagatavot rēķinu lietotājam.

SIA “Laimavoti” iesniegumā lūdz SPRK iesaistīties strīda risināšanā kā ārpustiesas instancei. Tajā lūgts anulēt elektroenerģijas tirgotāja rēķinu, kā arī veikt pārrēķinu par elektroenerģijas piegādi, tostarp novērtēt faktiskā patēriņa atbilstību mēraparāta rādījumiem.

SPRK secina, ka saņemtā informācija atbilst visām strīda pazīmēm – atbildētājs ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs regulējamā nozarē. Strīda priekšmets ir saistīts ar regulējamo pakalpojuma nozari – elektroenerģijas tirdzniecību un sadali. Tāpat ir iesniegti dokumenti un pierādījumi, kas pamato strīda jautājumu un apliecina, ka starp pusēm nav panākts izlīgums.

Līdz ar to SPRK ir pamats ierosināt strīda izskatīšanu starp pusēm un izvērtēt elektroenerģijas patēriņa atbilstību objektā faktiski izlietotajam elektroenerģijas apjomam. Savukārt atbilstoši regulējumam domstarpības par rēķinu un parāda piedziņu izskata tiesa.

Kopš strīda rašanās atbilstoši Regulatora likumam nav pagājuši trīs gadi, kā arī iesniedzējs ar strīda ierosināšanu nav vērsies tiesā, kas ir bijis pamats iesniedzējam vērsties SPRK ar lūgumu izskatīt strīdu SPRK kompetences ietvaros.