SPRK pilnveido elektronisko sakaru nozares regulējumu

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) š.g. 4. augusta padomes sēdē apstiprinājusi Tarifu un izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku elektronisko sakaru nozarē, kas apvieno divas iepriekš esošas metodikas. Turpmāk komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū, būs jāaprēķina tarifi, kā arī jāveic izmaksu aprēķināšana un attiecināšana saskaņā ar jauno metodiku, kur precizētas vairākas normas.

Metodikā veikti vairāki būtiski redakcionāli un tehniski labojumi, kas ietver:

  1. Tarifu aprēķināšanu;
  2. Izmaksu aprēķināšanu un to attiecināšanu;
  3. Atsevišķas darbības uzskaites prasības, ja komersantam noteikts šāds pienākums;
  4. Kārtību, saskaņā ar kuru komersants iesniedz SPRK ziņojumu par izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanu.

Ņemot vērā, ka galalietotāju (mazumtirdzniecības) tirgi vairs netiek regulēti un, līdz ar to iekšzemes tālruņa sarunu tarifus galalietotājiem SPRK neapstiprina, šī tarifu aprēķināšanas kārtība metodikā ir svītrota.

Apstiprinātajā metodikā precizēta kārtība tam, kā aprēķināt un piemērot tarifus komersantiem, kam noteikta saistība ievērot tarifa augšējo robežu un tiem, kam noteikta saistība tuvināt tarifus izmaksām. Komersantiem, kam šī tarifu augšējā robeža ir jāievēro, būs pienākums piemērot lietotājiem tarifu, kas nepārsniegs šo noteikto augšējo robežu. Savukārt tiem, uz kuriem tarifu augšējā robeža neattiecas un noteikts pienākums aprēķināt tarifus saskaņā ar metodiku, būs pienākums tarifu tuvināt pakalpojumu izmaksām, ievērojot ekonomiski pamatotu kapitāla atdeves likmi.

Atbilstoši metodikai turpmāk komersantam, aprēķinot kapitāla finansēšanas izmaksas, būs jāpiemēro kapitāla atdeves likme, ko SPRK aprēķinājusi saskaņā ar Pietiekamas cenu starpības aprēķināšanas metodiku elektronisko sakaru nozarē.

SPRK vienlaikus ir precizējusi normas ziņojuma sagatavošanai un iesniegšanai. Komersants, kuram ir noteiktas prasības attiecībā uz izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmu, katru gadu būs pienākums publiskot zvērināta revidenta ziņojumu par pārskata gadā komersanta veiktās izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas atbilstību izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmai un jaunajai metodikai.

Metodiku SPRK ir izstrādājusi, balstoties uz š.g. 14. jūlijā Saeimā pieņemto Elektronisko sakaru likuma, kas stājās spēkā 29.jūlijā, deleģējumu.

Publiskās konsultācijas laikā ikviens interesents SPRK varēja sniegt priekšlikumus un komentārus par konsultācijas dokumentu. Konsultācijas laikā tika saņemti četri priekšlikumi no SIA “Tet”. No tiem divi priekšlikumi ņemti vērā vai daļēji ņemti vērā. Ar viedokļu apkopojumu un metodiku aicinām iepazīties SPRK mājaslapā.

Metodika stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Latvijas Vēstnesī.