Radiofrekvenču spektrs

Drukāt

Radiofrekvenču spektra lietošanu pasaulē koordinē Starptautiskā telekomunikāciju savienība (International Telecommunication Union (ITU)). ITU pasaulē ir noteikusi trīs reģionus, kur katrā no tiem ir noteikti tieši šim reģionam specifiski nosacījumi radiofrekvenču spektra lietošanai. Latvija ir reģionā "1", tas ir, Eirāzijā un Āfrikā. Detalizētākus radiofrekvenču spektra joslu lietošanas nosacījumus Eiropas savienības dalībvalstīs nosaka Eiropas komisijas Direktīvas, CEPT, ECC, ERC lēmumi, rekomendācijas, kā arī ETSI standarti.
Latvijā radiofrekvenču spektra joslu izmantošana ir atļauta Radiofrekvenču plānā noteiktajiem radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām.

Regulators, ievērojot tehnoloģiskās neitralitātes principu Radiofrekvenču plāna ietvaros, piešķir ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības.
Ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību noteikumi un Noteikumi ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā nosaka kārtību, kādā elektronisko sakaru komersants šīs tiesības var saņemt, pagarināt, anulēt un nodot citam elektronisko sakaru komersantam.
Ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības Regulators piešķir ar lēmumu, Noteikumos ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā noteiktajā kārtībā, ne vēlāk, kā 8 mēnešu laikā no pieprasījuma saņemšanas, ja šāds pieprasījums ir saņemts. Savukārt, ja Regulators pēc savas iniciatīvas izsludina konkursu vai izsoli ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību piešķiršanai, termiņš lēmuma pieņemšanai nav noteikts.

Info_i_apli_icon.png Radiofrekvenču spektru komercdarbībai bez Regulatora lēmuma var izmantot radiofrekvenču joslās, kuras Ministru kabinets nav noteicis par ierobežotām radiofrekvenču joslām.

Info_i_apli_icon.png Komersantam pirms radioiekārtu uzstādīšanas un lietošanas ir jāsaņem Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja valsts akciju sabiedrībā „Elektroniskie sakari

Regulators Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā pieņem lēmumu par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību pagarināšanu, anulēšanu, kopīgu izmantošanu vai nodošanu Ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību noteikumos noteiktajā kārtībā, ja:

  • komersants ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību termiņa beigām iesniedz Regulatorā pieprasījumu ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību termiņa pagarināšanai;

  • komersants ne vēlāk kā 30 dienas, pirms tas pārstāj izmantot piešķirtās ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības, iesniedz Regulatorā pieprasījumu ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību anulēšanai;

  • komersanti savstarpēji saistītus pieteikumus par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību nodošanu iesniedz Regulatorā vienlaicīgi.

Regulators, atbilstoši Elektronisko sakaru likumā noteiktajam divus gadus pirms termiņa beigām izvērtē ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību termiņa pagarinājuma iespējamību. Ja pastāv iespējamība, ka Regulators nepagarinās ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību termiņu, tas informē elektronisko sakaru komersantu. Regulators pēc ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību termiņa pagarinājuma iespējamības izvērtēšanas publisko savā tīmekļvietnē ziņojumu, kurā norāda, vai pastāv iespējamība ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību termiņa pagarināšanai.

Ziņojumi par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību termiņa pagarinājuma iespējamību

Info_i_apli_icon.png Regulators, atbilstoši Elektronisko sakaru likumā noteiktajam, piecu dienu laikā publisko informāciju par pieprasījumiem ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību pagarināšanu, anulēšanu, kopīgu izmantošanu vai nodošanu.

Saraksts.pngSaņemtie pieprasījumi

Izsole_2.pngIzsoles ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību piešķiršanai