Regulators apstiprina grozījumus kārtībā kā tiek aprēķināti elektroenerģijas pārvades tarifi

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprinājusi grozījumus kārtībā kā tiek aprēķināti elektroenerģijas pārvades tarifi – “Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. Grozījumi paredz, ka, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, uz pārvades tarifu attiecināmā nomas maksā iekļaujamās kapitāla atdeves aprēķinam jāpiemēro faktiskā regulējamo aktīvu bāzes vērtība un Regulatora noteiktā kalendārajā gadā piemērojamā kapitāla atdeves likme. Veiktās izmaiņas precizē pamatotas nomas maksas aprēķina kārtību, tām nav tiešas ietekmes uz spēkā esošajiem lietotāju tarifiem.

Regulators veica grozījumus metodikā, lai nodrošinātu, ka, pārskatot elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvu nomas maksu, tās aprēķinā ņem vērā aktuālās izmaksu vērtības, proti, Regulatora noteikto aktuālo kapitāla atdeves likmi. Šobrīd, aprēķinot nomas maksu, elektroenerģijas pārvades sistēmas operators un aktīvu īpašnieks piemēro kapitāla atdeves likmi, kura tika piemērota, izstrādājot tarifu projektu. Līdz ar grozījumiem metodikas projektā elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifos tiks iekļautas nomas maksas izmaksas, kas atbilst aktuālajām izmaksu vērtībām un tiks piesaistītas tādai Regulatora noteiktajai kapitāla atdeves likmei, kas atspoguļo regulējamā nozarē sagaidāmo atdevi atbilstoši faktiskajai situācijai finanšu tirgū.

Pirms grozījumu apstiprināšanas Regulators aicināja tirgus dalībniekus izteikt viedokli par tiem, izsludinot publisko konsultāciju. Publiskās konsultācijas laikā tika saņemti priekšlikumi no AS “Latvijas elektriskie tīkli” un AS “Sadales tīkls”. Ņemot vērā metodikas grozījumu projekta būtību un to, ka minēto komersantu priekšlikumi paredz noteikt atšķirīgus kapitāla atdeves aprēķināšanas principus viena pakalpojuma sniegšanā iesaistīto dažādu īpašnieku aktīvu kapitāla atdeves noteikšanai, iesniegtie priekšlikumi nav ņemti vērā.

Grozījumi metodikā stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī.