Regulators apstiprina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”"

Drukāt
Atkritumu apglabāšana

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprinājusi jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus pie dažādām Dabas resursu nodokļa par atkritumu apglabāšanu (DRN) likmēm SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” apsaimniekotajā sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri”. Jaunais tarifs ar DRN 60,73 EUR/t būs spēkā no 2019. gada 10. jūnija līdz 2019. gada 31. decembrim.

Dabas resursu nodokļa likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu EUR/t Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs  Laika posms, kurā tarifs ir spēkā
43,00 60,73 10.06.2019.-31.12.2019.
50,00 64,01

01.01.2020. līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim

Tarifa darbības teritorija ir Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģions (AAR), kas ietver Jūrmalas, Dundagas, Engures, Jaunpils, Kandavas, Mērsraga, Rojas, Talsu un Tukuma novadu pašvaldības.

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA”” (SIA “AAS “PIEJŪRA””) sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniedz atkritumu poligonā „Janvāri” un uz atkritumu poligona infrastruktūru attiecināmajās Jūrmalas, Tukuma un Rojas atkritumu pārkraušanas-šķirošanas stacijās (PŠS).

SIA “AAS “PIEJŪRA”” tarifu projektu Regulatorā iesniedza, jo kopš 2014.gada poligonā un tā infrastruktūras objektos ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu tika veiktas būtiskas investīcijas, un uzsākti jauni tehnoloģiskie procesi. Tā rezultātā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšana tiek nodrošināta atbilstoši vides normatīvo aktu prasībām. Atkritumu poligonā un Jūrmalas PŠS stacijā ir uzstādītas mehāniskās atkritumu šķirošanas līnijas un ar tām saistītās inženierkomunikācijas un aprīkojums, izveidota atkritumu gāzes savākšanas un utilizācijas sistēma, kā arī iegādātas iekārtas, kas palielina infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudu.

Vienlaikus ir notikušas izmaiņas arī likumdošanā, kas nosaka, ka sadzīves atkritumu tarifs iekļauj DRN, kas līdz izmaiņām bija atsevišķa atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļa.

SIA “AAS “PIEJŪRA” 2018. gada 8. janvārī, nosūtot paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Regulatoram, informēja deviņas Piejūras AAR pašvaldības, kurās radītie sadzīves atkritumi nonāk poligonā “Janvāri” un tā infrastruktūras objektos.

Savukārt, lai izzinātu atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotāju viedokli par iesniegto tarifu projektu, Regulators 2018. gada 8. maijā SIA “AAS “PIEJŪRA”” sadzīves atkritumu poligona “Janvāri” administrācijas ēkā, Talsu novadā rīkoja uzklausīšanas sanāksmi, uz kuru ieradās tikai komersanta pārstāvji.

Tarifu projekta izvērtēšanas laikā aprēķinātās sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma pilnās izmaksas uz vienu poligonā pieņemto tonnu ir samazinājušās par 12,66 EUR/t, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu.

Izvērtējot SIA “AAS “PIEJŪRA”” tarifu projektu un to veidojošo izmaksu un ieņēmumu pamatojumu, Regulators secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu komersanta sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas.

SIA “AAS “PIEJŪRA” reģistrēta 2001. gada 2. janvārī, un tās kapitāldaļu turētājas ir deviņas minētās pašvaldības. Komersants darbojas atkritumu apsaimniekošanas nozarē, nodrošinot sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu un dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanu sadzīves atkritumu poligonā „Janvāri”, Jūrmalas, Tukuma un Rojas atkritumu PŠS un Kandavas atkritumu pārkraušanas stacijā. Komersants nodrošina arī sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (savākšana, pārvadāšana un nogāde uz atkritumu poligonu vai tā infrastruktūras objektiem) visās Piejūras AAR pašvaldībās, izņemot Jūrmalas pilsētu.

Plašāka informācija par apstiprināto tarifu projektu pieejama Regulatora tīmekļvietnē; plašāk: kopsavilkums.