Regulatora pienākumi

Print

Sūdzību vai pretenziju gadījumā Regulators iesaka lietotājam vispirms sazināties ar attiecīgo sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju un tad, ja neizdodas vienoties par abpusēji pieņemamiem nosacījumiem, vērsties ar iesniegumu Regulatorā. Regulators uz lietotāja sūdzībām atbild 30 dienu laikā. Lai regulators objektīvi izvērtētu iesniegumu, tajā vēlams detalizēti aprakstīt situāciju un jautājuma risināšanas gaitu ar pakalpojumu sniedzēju, iesniegumam klāt pievienojot noslēgtos līgumus un citus ar pakalpojumu sniegšanu saistītos dokumentus. Iesniegumu ieteicams noformēt atbilstoši Iesniegumu likumam.

Pamatā visas attiecības starp pakalpojuma sniedzējiem un lietotāju ir noteiktas Ministru kabineta izdotajos noteikumos Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi".

Regulatora kompetencē ir izskatīt lietotāja iesniegtās sūdzības, kas attiecas uz sabiedrisko pakalpojuma sniedzēju līdz lietotāja un sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja elektroietaišu piederības robežai. Par īpašuma iekšējiem elektrotīkliem atbild īpašnieks vai valdītājs (apsaimniekotājs).

Elektroenerģijas piegādes kvalitāti nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 759 "Noteikumi par publisko elektroapgādes tīklu sprieguma prasībām".

Elektroenerģijas izmaksas sastāv no vairākām daļām:

  • elektroenerģijas cena,
  • sistēmas pakalpojums (ietver pārvades un sadales pakalpojumu),
  • obligātā iepirkuma un jaudas komponentes,
  • pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Regulatora kompetencē ir pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu un sadales sistēmas pakalpojuma tarifu apstiprināšana. Elektroenerģijas cena netiek regulēta, tā ir tirgus (vienošanās) cena. Obligātā iepirkuma komponente ir aprēķināta pamatojoties uz iepriekšējā gada faktiskajām izmaksām, kas radušās, iepērkot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, salīdzinājumā ar elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū (par tirgus cenām). Jaudas maksājums tiek attiecināts uz koģenerācijas stacijās uzstādīto elektrisko jaudu.

Elektroenerģijas cena ir dinamiska un atkarīga no vairākiem faktoriem - no pārvades sistēmu jaudas, CO2 emisiju kvotu cenas, no energoresursu cenas pasaulē, no vietējo elektrostaciju izmaksām un ražošanas jaudas, kā arī no elektroenerģijas cenas Ziemeļvalstu enerģijas biržā "Nord Pool".

Lietotājs kļūst par atvērta elektroenerģijas tirgus dalībnieku, izvēloties elektroenerģijas tirgotāju. Regulators pilda tirgus uzraudzības funkcijas, lai aizstāvētu tirgus dalībnieku intereses:

  • uzrauga, lai elektroenerģijas sistēmas operatori, ražotāji un tirgotāji savā darbībā ievēro likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un speciālos normatīvos aktus;
  • licencē elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas operatorus un reģistrē elektroenerģijas tirgotājus un ražotājus;
  • izskata iesniegumus, sūdzības un strīdus par elektroenerģijas pakalpojumu sniegšanu. Jāņem vērā, ka sūdzības par elektroenerģijas maksājumiem vai negodīgu komercpraksi un vienlīdzīgiem nosacījumiem Regulators neizskata. Šāda veida strīdus izskata tiesa;
  • apstiprina pārvades un sadales sistēmas pakalpojuma tarifus un obligātā iepirkuma un jaudas komponentes;
  • uzrauga elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgu, lai tajā uz līdzvērtīgiem noteikumiem ir iespējams darboties ikvienam elektroenerģijas tirgotājam un tirgū netiktu pieļautas manipulācijas. Šo funkciju Regulators veic atbilstoši Eiropas Savienības REMIT regulai "Regula par enerģijas vairumtirdzniecības tirgus integritāti un pārredzamību".

Elektroenerģijas tirgotāja maiņas process ir aprakstīts Ministru kabineta izdotajos noteikumos Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" XI nodaļā "Tirgotāja – balansēšanas pakalpojuma sniedzēja – maiņa".

Tirgotāja maiņa Latvijā iespējama ar kalendārā mēneša pirmo datumu. Lietotājam nodomi par tirgotāja maiņu jādara zināmi izvēlētajam tirgotājam ne vēlāk par mēneša 15. datumu. Tirgotāja maiņa lietotāju neatbrīvo no saistībām norēķināties ar iepriekšējo elektroenerģijas tirgotāju par piegādāto elektroenerģiju.

Gadījumos, ja netiek nodrošināta standartam LVS EN50160 "Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi" atbilstoša sprieguma kvalitāte sadales sistēmas operatoram ir jāpiemēro pazemināts elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifs. Pazemināta elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifa piemērošana lietotājiem ir noteikta Ministru kabineta noteikumu Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 92.punktā. Kā piemēru var minēt sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" pazemināta tarifa piemērošanas kartību (Pazemināta elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifa piemērošana).

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 33.pantu elektroenerģiju, kas saražota koģenerācijas stacijās vai izmantojot atjaunojamos energoresursus, iepērk publiskais tirgotājs. Normatīvie akti nosaka arī kārtību, kādā publiskajam tirgotājam šā iepirkuma papildus izmaksas tiek kompensētas - obligātā iepirkuma radītos papildu izdevumus, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū, sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam, savukārt izdevumus, ko veido maksājumi par koģenerācijas stacijās uzstādīto elektrisko jaudu, sedz visi elektroenerģijas sistēmas lietotāji proporcionāli izvēlētā sistēmas pakalpojuma tarifa fiksētajam maksājumam. Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodiku izstrādā un apstiprina Regulators.

Katru gadu līdz 20.oktobrim publiskais tirgotājs iesniedz Regulatoram atskaiti par obligātajā iepirkumā iepirkto elektroenerģiju pārskata gada deviņos mēnešos un aprēķina maksas par iepirkuma un jaudas komponentēm. Regulators pārbauda iesniegtos aprēķinus un apstiprina obligātā iepirkuma komponentes. Ne vēlāk kā līdz novembra beigām informācija par apstiprināto komponenšu apmēru publicējama oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Publiskais tirgotājs obligātā iepirkuma radītās papildu izmaksas par iepriekšējo gadu atgūst nākamajā gadā - obligātā iepirkuma komponenti piemēro no 1.janvāra.

Vairāk par OIK lasiet sadaļā "Tarifi".