Tīklu kodeksi

Drukāt

Funkcionējoši elektroenerģijas tirgi, jo īpaši elektroenerģijas pārvades sistēmas tīkli un citi aktīvi, kas saistīti ar elektroenerģijas piegādi, ir būtiski sabiedrības drošībai, ekonomikas konkurētspējai un Eiropas Savienības (ES) pilsoņu labklājībai. Iepriekš Eiropas pārrobežu elektroenerģijas pārvades tīklu pārvaldība notika saskaņā ar valstu līmenī izstrādātiem noteikumiem, kas regulēja pārvades sistēmas operatoru darbību un noteica, kā tirgus dalībniekiem tiek nodrošināta piekļuve  pārrobežu pārvades tīkliem. 

Līdz ar starpvalstu savienojumu pieaugumu Eiropas Savienības iekšējā elektroenerģijas tirgū palielinājās nepieciešamība pēc ES mēroga noteikumiem, lai efektīvi pārvaldītu elektroenerģijas plūsmas. Tādēļ tika izstrādāti noteikumi, kas pazīstami kā tīkla kodeksi un vadlīnijas, kuri ir juridiski saistošas ​​Eiropas Komisijas īstenošanas regulas. Kopumā 8 Eiropas Komisijas īstenošanas aktos, kas pieņemti, papildinot Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 714/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas (EK) Nr. 1228/2003 atcelšanu, ir noteikti elektroenerģijas pārrobežu tirgus darījumu un sistēmas darbības pārvaldības principi.

Elektroenerģijas tīkla kodeksi un vadlīnijas aptver šādas jomas:

  1. tīkla pieslēgumu prasības;
  2. tīkla darbības nosacījumi;
  3. vienots elektroenerģijas tirgus ietvars.

Cita starpā, tīkla kodeksi un vadlīnijas nosaka kādus noteikumu, metodiku vai citu dokumentu priekšlikumus trīs minētajās jomās jāizstrādā pārvades sistēmas operatoriem (PSO) vai nominētajiem elektroenerģijas tirgus operatoriem (NETO) un jāiesniedz kompetentajām regulatīvajām iestādēm apstiprinājuma saņemšanai. Ņemot vērā normatīvo aktu un dokumentu piemērošanas mērogu, priekšlikumu apstiprināšanai var būt nepieciešams:

  1.  visu regulatīvo iestāžu apstiprinājums;
  2.  iesaistītā reģiona visu regulatīvo iestāžu apstiprinājums vai;
  3.  katras iesaistītās dalībvalsts regulatīvās iestādes individuāls apstiprinājums.

Ja regulatīvās iestādes savā starpā nevar vienoties par iesniegtā priekšlikuma apstiprināšanu, lēmumu par to pieņem Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER).

Jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīnijas

Tīkla kodekss par ģeneratoriem piemērojamām tīkla pieslēguma prasībām

Tīkla kodekss par pieprasījuma pieslēgumu 

Tīkla kodekss par tīkla pieslēguma prasībām, kuras piemērojamas augstsprieguma līdzstrāvas sistēmām un līdzstrāvas sistēmai pieslēgtiem elektroenerģijas parka moduļiem  

Nākotnes jaudas piešķiršanas vadlīnijas

Vadlīnijas par elektroenerģijas pārvades sistēmas darbību

Tīkla kodekss par ārkārtas un atjaunošanas stāvokli elektrosistēmā

Elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas